غلامرضا گلي‌زواره – قسمت و بخش چهارم و همچنين پاياني زندگي و همچنين انديشه مدرس

غلامرضا گلي‌زواره – قسمت و بخش چهارم و همچنين پاياني زندگي و همچنين انديشه مدرس

|غلامرضا گلي‌زواره – قسمت و بخش چهارم و همچنين پاياني زندگي و همچنين انديشه مدرس از مسیح داراب|

آشفتگي‌هاي سياسي و همچنين نارضايتي قشرهاي گوناگون شهروندان و مردم شهر، کابينة قوام‌السلطنه را متزلزل کرد و همچنين او به‌ناگزير در جمادي‌الثاني ۱۳۴۱ استعفا کرد و همچنين به فرمان احمدشاه قاجار و همچنين با رأي اکثريت نمايندگان مجلس، مستوفي‌الممالک مأمور تشکيل کابينه شد. از آنجا که آن کارگزار خوش‌نيت به لحاظ اقتدار سياسي، ضعفهايي داشت و همچنين قادر نبود در برابر زورگويي‌هاي سردار سپه مقاومت کند، مدرس در سخناني به مخالفت با او برخاست و همچنين صراحتاً اعلام کرد که ما اکنون به سلاح برندة فولادي مستلزم و نياز داريم و همچنين نه شمشير مرصعي که هنگام بزم و همچنين ايام سلام بر کمر مي‌بندند. اگرچه مستوفي برنامه جذاب و جالب و خوب حکومت خود را تقديم مجلس کرد، ولي بايد توجه داشت زيرا و به درستي که مخالفت‌ها با او شدت يافت، سرانجام مدرس طرح استيضاح او را مطرح کرد و همچنين اوضاع به شکلي رقم خورد که ‌ناگزير وادار به استعفا شد و همچنين ميرزا حسن خان مشيرالدوله به رياست هيأت حکومت منصوب گرديد.۴۱

سايه سياه استبداد

از آنجا که رضاخان متوجه شد نخواهد توانسته بود در مجلس شوراي ملي دوره پنجم حامياني داشته باشد و همچنين آن روند مقاصد شومش را ناکام خواهد گذاشت، در انتخابات آن دوره دخالت و همچنين اعمال نفوذ کرد. مشيرالدوله که احساس کرد اقتدار و قدرت مقابله با نقشه‌هاي آن شخص خودسر و همچنين جاه‌طلب را ندارد، از سمت خودکنار رفت. احمدشاه با وجود اعتراض و همچنين مخالفت مدرس، فرمان رياست وزيران را در سوم آبان ۱۳۰۲ به نام سردارسپه صادر کرد.۴۲ طرفداران رضاخان هم شرايط را به گونه‌اي رقم زدند که در غياب مدرس، رأي‌گيري جهت رياست‌الوزرايي رضاخان انجام شد و همچنين سرانجام نمايندگان با ۹۲ رأي رضاخان را به عنوان رياست کابينه مشخص کردن کردند.۴۳

زيرا و به درستي که رضاخان انظار و افکار علما و همچنين جامعه اسلامي را مخالف خود مي‌ديد، به حکومت نظامي و همچنين اختناق سياسي ادامه داد و همچنين اشخاص مبارز را توقيف و همچنين تبعيد کرد. به همين دليل در هفتم مرداد ۱۳۰۳ به ‌محض آنکه مجلس به رياست پيرنيا تشکيل شد، مدرس در نطقي بعد از مقدمه‌اي به افشاي جنايات و همچنين خلاف‌هايي پرداخت که عمال رضاخان مرتکب شده بودند و همچنين در خاتمه، موضوع استيضاح او را مطرح کرد؛ ولي بايد توجه داشت زيرا و به درستي که نمايندگان مخالف رضاخان از مصونيت و همچنين امنيت مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري برخوردار نبودند و همچنين مدرس موضوع استيضاح را به زمان مناسب‌تري موکول کرد.۴۴

در نهم آبان ۱۳۰۴ نمايندگان فرمايشي مجلس ماده واحده‌اي را تصويب کردند که بر اساس آن هم احمدشاه قاجار از سلطنت خلع و همچنين حکومت تا زمان تشکيل مجلس مؤسسان به رضاخان واگذار ‌شد. مدرس در مخالفت با آن حيله شوم فرياد زد: «اخطار قوانين و قانوني دارم.» نايب رياست وقت مجلس (تديّن) گفت: «ماده‌اش را بفرماييد.» مدرس با خشم و همچنين غضب گفت: «ماده‌اش آن است که خلاف قانون اساسي است و همچنين نمي‌قدرت آن هم را طرح کرد. در صورتي که يکصدهزار رأي هم بدهيد، مغاير قانون است.» ولي بايد توجه داشت نمايندگان به هشدارهاي مدرس اعتنا نکردند و همچنين او را والاحضرت رضاخان ناميدند. نمايندگان مجلس مؤسسان که با اعمال نفوذ و همچنين زور سرنيزه انتخاب شده بودند، او را به عنوان رضاشاه بر سرنوشت مسلمانان ايران حاکم کردند. بعدازظهر نهم آبان ۱۳۰۴ سقوط قاجاريه با شليک چندين توپ اعلام شد و همچنين در ۲۵ آذر آن هم سال شمسي رضاخان به مجلس آمد و همچنين رسماً خود را شاه ايران خواند و همچنين در چهارم ارديبهشت ۱۳۰۵ در کاخ گلستان تاجگذاري کرد.۴۵

ترور، تبعيد و همچنين شهادت

به‌رغم آنکه رضاخان و همچنين طرفدارانش با تهديد و همچنين ارعاب و همچنين گاهي تطميع مي‌کوشيدند نامزدهاي مورد نظر خودشان را روانه مجلس کنند، عده‌اي زيرا و به درستي که آيت‌الله مدرس و همچنين بعضي از اشخاص مورد اعتماد شهروندان و مردم شهر در آن دوره به عنوان نماينده برگزيده شدند. مدرس بعد از شروع کار مجلس با اعتبارنامه وکلاي سفارشي به مخالفت برخاست و همچنين گفت که: «در آن انتخابات هم حکومت نظامي بود و همچنين هم انتخاب‌کننده نظامي بوده است!»

مدرس اگرچه در دوره ششم تحت فشارهاي شديدي قرار داشت و همچنين کمتر به مجلس مي‌رفت، ولي بايد توجه داشت همچنان به افشاي کارنامه سياه رضاخان ادامه مي‌داد. مخالفان هنگامي که ديدند فرياد حق‌طلبي آن مجتهد وارسته خاموش نمي‌مي شود، اراده و تصميم راسخ گرفتند او را خاموش کنند و همچنين در هفتم آبان ۱۳۰۵ موقعي که مدرس جهت تدريس، از منزلش عازم مدرسه سپهسالار بود، مورد هدف عده‌اي تروريست قرار گرفت. آن نقشه نافرجام ماند و همچنين مدرس تنها و فقط جراحت برداشت. او بعد از بهبود در يازدهم دي ۱۳۰۵ در مجلس حاضر شد و همچنين تنهايي و همچنين ترور و همچنين تهديد نتوانست در عزم راسخش خللي ساخته يا ايجاد کند.۴۶

انتخابات دوره هفتم ضمن آنکه کاملا فرمايشي بو، در هنگام نمايش آن هم هم رأي دهندگان تحت فشار بودند. حاميان مدرس در حبس و همچنين تبعيد به سر مي‌بردند. دست‌اندرکاران حتي صندوق‌ها و همچنين آرا را عوض کردند و همچنين اوضاع به‌گونه‌اي رقم خورد که حتي يک رأي هم به نام مدرس که محبوب اهالي تهران بود، از صندوق‌ها بيرون نيامد و همچنين او از راه پيدا کردن و يافتن به آن دوره مجلس شوراي ملي محروم شد!۴۷

رضاخان که قادر نبود مدرس را از راه خدعه و همچنين ارعاب به ستوه آورد، دستور بازداشت و همچنين دستگيري او را صادر کرد و همچنين در ۱۶ مهر ۱۳۰۷ سرتيپ درگاهي ـ رياست شهرباني تهران ـ به اتفاق چند قوه مسلح به منزل مدرس يورش بردند و همچنين بعد از ضرب و همچنين شتم او همچنين و همچنين مجروح کردن افراد خانواده‌اش، او را دستگير و همچنين روانه خراسان نمودند و همچنين در قلعه خواف زنداني کردند. نه سال شمسي بعد او همچنين را به کاشمر انتقال دادند و همچنين در حوالي غروب ۲۷ رمضان‌المبارک ۱۳۵۸، مطابق ۱۰ آذر ۱۳۱۶ ميرزا کاظم جهانسوزي ـ افسر شهرباني ـ به اتفاق دو فرد يا شخص مأمور ديگر مدرس را با زبان روزه‌ مسموم کردند و همچنين او را هنگام اقامه نماز به شهادت ‌رساندند.۴۸

پيکر آن هم پارساي پرهيزگار و همچنين پايدار را در کاشمر دفن کردند و همچنين مزارش چندين بار مرمت و همچنين بازسازي شد تا آنکه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، امام و پيشوا خميني(ره) در حکمي توليت وقت آستان قدس رضوي را موظف کردند تا بر مقبره آن هم فقيه فرزانه، بارگاهي شکوهمند احداث کند. در بخشي از فرمان امام و پيشوا آمده بود: «ملت ما مرهون سرويس ها و خدمات و همچنين فداکاري‌هاي اوست. اينک که [مدرس] با سربلندي از بين ما رفته است، بر ماست که مزار شريف و همچنين دور افتادة او را تعمير و همچنين احيا نماييم.»49 مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ششم فروردين ۱۳۶۷، در مراسم افتتاح آرامگاه شهيد مدرس فرمودند: «حدود سي سال شمسي پيش کسي نمي‌دانست مدرس که بود و همچنين جهت چه در شهرستان غربت به دست ياغيان [رژيم پهلوي] شهيد شد؛ ولي امروز نورافشاني خورشيد انقلاب در آن جهان، چهرة مدرس را روشن کرد. مدرس کسي بود که با هوشياري از اسلام دفاع مي‌کرد و همچنين زماني که او در به در شهرستان ها و همچنين دهات خراسان بود، کسي فکر کردن و انديشيدن کردن و انديشيدن نمي‌کرد که روزي به عنوان امامزاده‌اي جهت عاشقان خداوند تبارک و تعالي دربيايد.»50

پي‌نوشت‌ها:

۴۱- مقالات و همچنين مقولاتي در مورد مدرس، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ص۱۴۵، مأخذ قبل، ص۳۹۰-۳۹۱٫

۴۲- آن هم، ص۱۴۵-۱۴۶٫

۴۳- پنجاه و همچنين پنج، علي دشتي، ص۱۲۱؛ مدرس ماه مجلس، ص۱۳۹٫

۴۴ـ مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، ج۲، ص۶۸ـ۷۰؛ تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام و پيشوا خميني، ص۸۴-۸۵، مقالات و همچنين مقولاتي در مورد مدرس، ص۲۶۰٫

۴۵- مدرس قهرمان آزادي، ج۲، ۷۳۹؛ بازيگران جديد عصر طلايي، ص۱۶۰٫

۴۶ـ مدرس قهرمان آزادي، ج۲، ۷۳۹٫

۴۷- آن هم، ج۲، ص۷۸۰، مدرس شهيد نابغة ملي ايران، علي مدرسي، ص۳۶۵-۳۷۰، مدرس در تاريخ و همچنين تصوير، محمد گلبن، ص۱۰۴-۱۰۵، مدرس ماه مجلس، ص۱۸۵-۱۹۰٫

۴۸- مدرس، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي، ج۲، ص۲۷، صحيفه نور، ج۱۹، ص۱۹۶٫

۴۹ـ تاريخ معاصر از ديدگاه امام و پيشوا خميني، ص۱۵۴٫

۵۰ـ چهار ساله دوم (گزارشي از دومين دوره رياست جمهوري مقام معظم رهبري) ص۲۸۷٫

انتهای پیام

غلامرضا گلي‌زواره – قسمت و بخش چهارم و همچنين پاياني زندگي و همچنين انديشه مدرس در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان