غلامرضا گلي‌زواره – قسمت و بخش سوم زندگي و همچنين انديشه مدرس

غلامرضا گلي‌زواره – قسمت و بخش سوم زندگي و همچنين انديشه مدرس

|غلامرضا گلي‌زواره – قسمت و بخش سوم زندگي و همچنين انديشه مدرس از مسیح داراب|

اقتصاد فعال

مدرس ضمن آنکه به احياي کشاورزي، حمايت از زارعان و همچنين توليدکنندگان محصولات دامي توجه مي‌کرد و همچنين در آن راستا تذکرات سودمند مي‌داد و همچنين راهنمايي‌هاي ارزنده‌اي مي‌کرد، مي‌گفت نبايد رشد اقتصادي بر اساس صنعت و همچنين فرآورده‌هاي کارخانه‌اي را از نظر دور داشت، ولي بايد توجه داشت در مسير مذکور الگوبرداري نسنجيده از جوامع و همچنين کشورهاي ديگر، خود بر معظلات و مسائل و مشکلات مي‌افزايد. او همچنين در نطقي گفت:

«رعايت اقشار جامعه در آن است که ضمن آباداني زمين‌ها، شهروندان و مردم شهر را ترغيب نماييم تا سرمايه‌هاي خويش را در مسائل توليدي اعم از صنعتي و همچنين کشاورزي به کار گيرند تا هم خودشان سود ببرند و همچنين هم اهل ايران از برکت آن هم برخوردار گردند.»

البته جهت آنکه سرمايه‌هاي اشخاص در مسائل ربوي، دلالي، واسطه‌گري و همچنين وارد شدن به کالاهاي مصرفي به کار گرفته نشود و همچنين در چرخة توليد فعال مي شود، مقدمات و همچنين شرايطي ضرورت دارد؛ شامل آن که حکومت از سرمايه‌گذاران حمايت عملي کند، امنيت اقتصادي و مالي را برقرار سازد، نظام مالياتي خود را دربارة فعالان قسمت و بخش توليد کالاي ايراني اصلاح و همچنين نهايت مساعدت‌ها را دربارة آنان اعمال کند.۳۱

مدرس طي نطقي در جلسه ۳۱۳، سوم ذيقعده ۱۳۲۹ق در مجلس شوراي ملي گفت: «ان‌شاءالله تعالي اميدواريم همه‌روزه در مجلس دارالشوراي ملي امتياز نسبت به چرخهاي توليدي داده مي شود و همچنين با مساعدت حکومت، کشور رو به ترقي بگذارد. اولياي مسائل اعم از هيأت وزرا، وکلاي ملت و همچنين سايرين بايستي و حتما کمال مساعدت را در آن گونه مسائل بکنند و همچنين همّ خود را بر آن بگمارند که اجناس داخلي رواج گيرند و همچنين مقدم باشند.»32

مدرس در نطق ۲۵ ربيع‌الاول ۱۳۴۱ق در مجلس شوراي ملي خاطرنشان ساخت: «بنده گمان مي‌کنم جهت بهره بري و استفاده از لباس وطني از روزي که به دنيا آمده‌ام، شروع کرده‌ام. آقايان وکلا هم به‌تدريج امتعه و همچنين لباس ايراني مي‌پوشند. هر کس ايراني و همچنين طالب آن است که مملکت ترقي کند، بايستي و حتما صاحب آن عقيده باشد؛ لکن بايستي و حتما عمل را از يک هنگام و زماني که شروع کرد. مستخدميني که جهت ادارات استخدام مي‌کنيد، در صورتي که لباس خود را از پارچه‌اي که ملت توليد کرده‌اند تهيه کنند، به مملکت منفعت اقتصادي رسانده‌اند. آن احتياج ما جهتش آن است که پول ما مي‌رود به خارجه و همچنين در عوض يک لباس‌هايي مي‌دهند که مي‌پوشيم. بايستي و حتما شهروندان و مردم شهر را نصيحت کنيم که از امتعة داخلي بهره بري و استفاده کنند.»33

مدرس در مادة پنجاه و همچنين چهارم قانون استخدام مادة الحاقيه‌اي را پيشنهاد کرد که در مجلس به مضمون زير خواندن و قرائت گرديد: «تمام کارکنان حکومت بايستي و حتما لباس ايراني بپوشند. متخلفين از آن ماده معادل ۲۰درصد کسر حقوق خواهند داشت!»34

مدرس جهت جلوگيري از صدور سرمايه‌هاي کشور، محدودساختن واردات کالاها و همچنين اشياي غيرضروري را مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري مي‌دانست. به گواهي مذاکرات ادوار پنچ‌گانه مجلس که مدرس در آن دوره‌ها حضور داشت، او همچنين از هر فرصتي در دفاع از آن فکر کردن و انديشيدن بهره بري و استفاده کرد. مدرس در جلسه ۲۴ آذر ۱۳۰۱ با دريغ و همچنين درد مي‌گويد که علاج نابساماني اقتصادي کشور منحصر به آن است که مخارج را کاهش دهيم و همچنين به هرچه داريم، قناعت کنيم و همچنين از واردات به کشور بکاهيم. وظيفه شهروندان و مردم شهر است که از متاع خارجي کمتر بهره بري و استفاده کنند.

مدرس بر تقليل و همچنين ممانعت از وارد شدن اشيا و همچنين محصولات غيرضروري به کشور و همچنين جلوگيري از خروج سرمايه ايرانيان تأکيد وافري دارد. آن سخنان از زبان کسي گفته مي‌مي شود که نه در گفتار، بلکه در عمل مقيد به بهره بري و استفاده از کالاهاي ايراني و همچنين صداقت آميخته به قناعت مشي عملي او بود.۳۵

او معتقد بود نبايد بر محصولات توليدي کشور که صادر مي‌مي شود، ماليات بست، بلکه حکومت و همچنين مجلس بايستي و حتما باره‌هايي را فراهم کنند که کالاهاي ساخته شده در داخل کشور، اکثرا و بيشتر صادر مي شود تا سرمايه آن سرزمين افزايش يابد. مدرس به منظور رونق توليدات داخلي و همچنين رشد صنايع کشور، تأکيد سرسختانه‌اي بر مهار واردات و همچنين همگاني شدن مصرف محصولات ملي داشت و همچنين در هر ماده قوانين و قانوني که ظرفيت پذيرش آن ايده را داشت، به‌نحوي از انحا پيشنهادي متناسب و همچنين راهکاري عملي ارائه مي‌داد تا به آن فکر کردن و انديشيدن خود جامه عمل بپوشاند. او همچنين در جلسه‌اي از مجلس شوراي ملي گفت:

«بايستي و حتما پولي که بابت خريد بعضي مسائل غيرضرور از مملکت بيرون مي‌رود، صرف خريد کارخانجات مي شود. امروزه نبرد از زمين به هوا رفته است. بايستي و حتما کارخانجات هواپيماسازي تأسيس شوند. حتي در صورتي که ضرورت دارد کسي دارو مصرف کند، نوع داخلي آن هم را بخورد.»36

تربيت نيروهاي انساني متخصص

از محورهاي بحثهاي مدرس در سنگر مجلس، تربيت نيروهاي انساني متخصص و همچنين ماهري است که مي‌تواند کليد رشد و همچنين توسعه کشور باشد و همچنين باره‌ را جهت خوداتکايي، خودکفايي و همچنين تمدن‌سازي فراهم آورد. کارشناساني که از فنون و همچنين تجاربي در رونق صنايع برخوردار باشند، مي‌توانند بازدهي توليدات کشور را بالا ببرند.۳۷

در جلسه ۱۷۰ مورخ ۲۶ آبان ۱۳۰۱ق مدرس در جواب سيد يعقوب انوار، علت عقب‌افتادگي ايران را در آن واقعيت تلخ مي‌داند که سرمايه‌ها در کارهاي توليدي به کار نمي‌افتند و همچنين دليل عدم رغبت به سرمايه‌گذاري در قسمت و بخش توليد را آن موارد مي‌داند:

۱ـ عدم امنيت اقتصادي

۲ـ وجود موانع اداري و همچنين ضعف مساعدت حکومت در آن راستا

۳ـ تحميل ماليات‌هاي سنگين

۴ـ فقدان عرق ملي جهت خريد کالاهاي داخلي.۳۸

از صلابت مدرس در مجلس چهارم

در آغاز مجلس چهارم شهيد مدرس با تصويب اعتبارنامه وکلاي موافق قرارداد منحوس وثوق‌الدوله مخالفت کرد و همچنين با نفوذ و همچنين اقتداري که داشت، مانع تصويب اعتبارنامه اکثر آنان شد. در آن دوره، او رهبر اکثريت اعضا، نايب‌رياست اول مجلس و همچنين مشخص کردن‌کننده هيأت حکومت و همچنين از اقتدار و قدرت معنوي و همچنين فرهنگي و اجتماعي فوق‌العاده‌اي برخوردار بود.۳۹

رضاخان در مقام وزير جنگ تلاش کرد مسائل انتظامي، بودجه و همچنين قواي نظامي را تحت اختيار خود درآورد و همچنين زيرا و به درستي که با مخالفت مجلس و همچنين حکومت روبرو شد، در سطح شهرستان تهران اختلال و همچنين ناامني به وجود آورد. در شرايطي که ديگر نمايندگان، جرأت برخورد علني با او را نداشتند، مدرس طي نطقي در مجلس شوراي ملي گفت: «اکنون امنيت کشور در دست کسي است که اغلب ما از آن وضع رضايت نداريم. از رضاخان هم هيچ واهمه‌اي نداريم، ما اقتدار و قدرت داريم شاه و همچنين نخست‌وزير را عزل کنيم.»40

ادامه دارد

پي‌نوشت‌ها:

۳۱- آرا و همچنين انديشه‌ها و همچنين فلسفه سياسي مدرس، محمد ترکمان، ص۹۲، مدرس در پنج دوره تقنينيه، ج۱، ص۳۶۲-۳۶۳، مدرس، تاريخ و همچنين سياست، ص۱۱۲٫

۳۲- مدرس در پنج دوره تقنينيه، ج۱، ص۵۹٫

۳۳- آن هم مأخذ، ص۹۳-۹۴٫

۳۴- آن هم منبع، ص۳۷، کيهان فرهنگي، شهريور ۱۳۶۳، ص۶۴٫

۳۵- آراء، انديشه‌ها و همچنين فلسفه سياسي مدرس، ص۷۱-۷۲٫

۳۶- مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، ج۱، ص۲۷۸-۲۷۹، مأخذ قبل، ص۷۱٫

۳۷- يادنامه پنجاهمين سالگرد شهيد مدرس، ص۷۱-۷۲٫

۳۸- مدرس در پنج دوره تقنينيه ، ج۱، ص۳۵۶، آرا و همچنين انديشه‌هاي مدرس، ص۹۰٫

۳۹- مدرس، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي، ج۱، ص۴۵٫

۴۰- مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، ج۱، ص۳۲۷٫

انتهای پیام

غلامرضا گلي‌زواره – قسمت و بخش سوم زندگي و همچنين انديشه مدرس در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان