یادداشتی از استاد رشاد؛ «مرجع‌تراشی»؛ روی دیگر سکه «تعرض به مراجع»

یادداشتی از استاد رشاد؛ «مرجع‌تراشی»؛ روی دیگر سکه «تعرض به مراجع»

|یادداشتی از استاد رشاد؛ «مرجع‌تراشی»؛ روی دیگر سکه «تعرض به مراجع» از مسیح داراب|

صدای شیعه به نقل از رسا: در آن سنوات گاه، اینجا و همچنین آنجا، شاهد رفتارهای ناگواری در امر خطیر مرجعیت و همچنین برخورد با مقام مرجعیت هستیم؛ صحنه‌های ناگواری که از سر جهل و همچنین غفلت یا جهد و همچنین خصومت با آن نهاد مقدس و همچنین پربرکت شیعی صورت می‌گیرد و همچنین اساس نهاد مرجعیت و همچنین ساحت مراجع عظام تقلید (دام ظلهم) را مخدوش می‌دارد، و همچنین دیدن‌ی آن برخوردها جهت افرادی که توجه به اهمیت و همچنین خطورت آن جایگاه از نظر خبرهای جدید اهل بیت (سلام الله علیهم) و همچنین در فرهنگ شیعه (که مصداق عرف متشرعه می باشد) و همچنین تاریخ ایران و همچنین جهان تشیع دارند، خیلی زیاد تلخ و همچنین دردناک می باشد.

یکی از آن صحنه‌های ناگوار باب شدن سنت «مرجع‌سازی تصنعی» می باشد. بایستی و حتما توجه داشت که بر خلاف سایر ادیان و همچنین مذاهب که فرایند احراز شان راهبری مذهبی در آنها «فرایندی تعیینی» و همچنین با سازکارهای ویژه ای مدیریت و همچنین به صورت جهت‌دار صورت می‌بنددُ در شیعه اوضاع چنین نبوده و همچنین نباید باشد؛ زیرا در آن هم صورت راه جهت نفوذ بیگانگان یا اعمال اراده ی سیاسی جریان‌ها در آن هم باز می‌می شود و همچنین آن خیلی زیاد خطرناک و همچنین خسارت‌بار می باشد. فرایند فعلیت یابی مرجعیت در شیعه، «فرایندی تعینی» و همچنین صرفا ناشی از احراز صلاحیت‌هایی می باشد که لازمه‌ی آن جایگاه مقدس می باشد. آن عرف حوزه‌های شیعه و همچنین مذهب ما در طول تاریخ بوده می باشد که راس هرم معنویت و همچنین معرفت دینی در یک فرایند طبیعی و همچنین تخصصی و همچنین تعینی مشخص می‌شده.

«مرجع‌تراشی» تصنعی و همچنین تعیینی و همچنین مرجعیت «خودخوانده» یا «گروه و حزب‌ساخته» یا «اجانب‌پرورد»، بازیچه قراردادن آن شان مهم مقدس می باشد و همچنین خیلی زیاد خیلی زیاد خطرناک می باشد، زیرا و به درستی که آن رویه و همچنین رفتارها اساس آن نهاد نورانی را که تکیه گاه اصلی هستی و همچنین هویت شیعه می باشد، به مخاطره خواهد افکند. هر چند تجربه تاریخی نشان داده می باشد که: هرگز چنین رویه‌هایی جهت دست یازیدن به آن شان مقدس موفق نبوده و همچنین اکنون نیز ان‌شاءالله به پس نتیجه آن می شود که نخواهدرسید، ولی باید توجه داشت بایستی و حتما نگران و همچنین مراقب بود.

ملاک اساسی آن فرایند نیز تحقق بالفعل صفات و همچنین صلاحیت‌های انفسی و همچنین آفاقی در شخصیت یک فقیه و همچنین احراز اصلحیت در مصداق مشخصی بوده می باشد. و همچنین معنی اعلمیت نیز به معنی دقیق عبارت می باشد از «اصلحیت» به لحاظ احراز اوصافی که در ادله آمده. به تعبیر دیگر اصلحیت برآیند برتری و همچنین سرآمدی در سلوک معنوی و همچنین «تزکیه و همچنین تهذیب»، برخورداری از مراتب عالی «ورع و همچنین تقوی»، برجستگی و همچنین فوق العادگی در «معرفت و همچنین علمیت» و همچنین مسلط بودن و تسلط داشتن بر مبانی و همچنین معارف، «زمان آگاهی» و همچنین پیشتاز بودن در «رسالت بردوشی» فرهنگی و اجتماعی، و همچنین سر از پا نشناختن در مقام مرزبانی از دیانت و همچنین دفاع از حریم تشیع و همچنین مکتب اهل بیت (سلام الله علیهم)؛ و همچنین آن ملاک‌ها به نحو تعینی تحقق می‌یابد، شهروندان و مردم شهر نیز از طرق مشروع و همچنین معقولی که مبتنی بر منابع و همچنین ادله فقهی می باشد، و همچنین در کتب فقهی از آنها بحث شده، مصادیق را شناسایی کرده به آنها رفت و آمد و مراجعه می‌کنند.

بر حسب خبرهای جدید، تصدی آن مقام شرائط سنگینی دارد، طبق روایت مشهوری که در وسائل الشیعه از حضرت عسگری (سلام‌الله علیه) نقل شده می باشد: «فاما من کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیع لامر مولاه، فللعوام آن یقلدوه؛ وذلک لایکون إلا بعضَ فقهاء الشیعه لا جمیعهم»؛ هر کسی را نشاید که به آن جایگاه نزدیک می شود. بلکه از فقها تنها آن هم که با التزام به تقوی صیانت نفس دارد، از دینش محافظت می‌نماید و همچنین مزربان دیانت می باشد، از رهگذر ورع ورزیدن با هوای نفس مخالفت می‌کند، و همچنین از هرجهت امر مولای خود (خداوند باری و همچنین رسول معظم اسلام ص و همچنین ائمه‌ی معصومین ع) را اطاعت می‌کند، بر شهروندان و مردم شهر می باشد که از او تقلید کنند. و همچنین حضرت سپس تاکید می‌فرمایند که: البته هر کسی آن شانیت (یا فعلیت) نیست مگر بعضی از فقهای شیعه نه همه‌ی آنان» و همچنین البته مبادی مسائل و همچنین زعمای حوزه و همچنین علمای بلاد و همچنین مؤمنین حق و همچنین وظیفه دارند مانع رواج رویه‌های غلط و همچنین توطئه‌های خطرناکی که باره‌ساز دست‌یابی اشخاص فاقد صلاحیت به جایگاه مرجعیت می باشد، بشوند و همچنین چنین خواهندکرد. و همچنین البته روشن می باشد مخالفت با چنیین مصادیقی تخصصا خارج از مفاد و همچنین موضوع آن روایات می باشد.

رفتار تلخ دیگر، تعرض به نظرات مراجع از سوی اشخاص فاقد صلاحیت!

صحنه و همچنین رفتار دردآور و همچنین تلخ دیگر که در آن سنوات راجع به نهاد مرجعیت شاهدیم و همچنین در تاریخ کم سابقه می باشد، آن می باشد که هر کسی به خود اجازه می‌دهد بی آنکه از حداقل صلاحیت برخوردار باشد، در قبال نظرات علمی و همچنین فتاوای مراجع اظهار نظر کند! بحث طلبگی و همچنین از سوی کسی که واجد صلاحیت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری علمی می باشد مانعی ندارد، بلکه محسَّن و همچنین مغتنم می باشد، ولی باید توجه داشت اشخاص عامی و همچنین عادی حق ندارند وارد حوزه‌ی علمی و همچنین تخصصی فقهی و همچنین معرفتی بشوند.

مگر از نظر علمی و همچنین قوانین و قانونی اجازه می‌دهیم یک فرد عامی در مسائل علم پزشکی جدید در مقابل اطبا حاذق تحصیل‌کرده، هرجا و همچنین هر جور خواست اظهار نظر کند و همچنین جهت بیماران ورژن و نسخه بپیچد؟ آن کار خلاف قانون می باشد. مگر از نظر علمی یک فرد غیر متخصص حق دارد در مقابل نظر علمی و همچنین تخصصی یک فیزیکدان تحصیلکرده عرض اندام کند و همچنین به رد و همچنین قبول نظرات علمی او بپرازد؟ مگر معقول می باشد یک جوون تحصیل نکرده و همچنین کم سواد در مقابل نظراتی که از سوی یک دانشمند جامعه شناس در باره جامعه‌شناسی مطرح می‌می شود وارد بحث بشود، آن رفتار مذموم و همچنین از نظر عقلی مردود می باشد. در حوزه فقه و همچنین علوم و همچنین معارف دینی نیز عقلا و همچنین شرعا و همچنین احیانا قانونا مسأله همین روش می باشد.

آن هم طوری که «انسداد باب اجتهاد» از نقاط ضعف سایر مذاهب اسلامی می باشد، «مفتوح بودن باب اجتهاد» از خصایص اصلی مذهب شیعه و همچنین مایه‌ی افتخار ما شیعیان می باشد. فقه عریق و همچنین عمیق و همچنین متین و همچنین متقن ما، در کنار کلام و همچنین حکمت غنی شیعی، رکن رکین علوم اسلامی می باشد، هویت شیعه به همچنین و علاوه ی کلام، به فقه شیعه تعریف و همچنین شناخته می‌می شود، نقش فقه در هویت یابی و همچنین استقلال مذهبی کمتر از کلام نیست، در صورتی که چه کلام عهده دار گفتن و همچنین دفاع از عقائد شیعه می باشد ولی باید توجه داشت فقه در عینیت هویت رفتاری شیعه را پدید آورده از آن هم صیانت می‌کند؛ نهاد مرجعیت که قله اجتهاد شیعی می باشد و همچنین فقهای ما طی تاریخ طولانی دانش فقه با تحمل رنج بی‌حساب و همچنین خون دل خوردن و همچنین وقف سخاوتمندانه‌ی همه‌ی هستی خویش کاخ بلند و همچنین برین فقاهت شیعه را پی‌افکنده‌اند. بدین جهت فقها مرزبانان فرهنگ و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن شیعی‌اند، فتاوا و همچنین تشخیص آنان بر شیعه حجت می باشد. طبق کلام حضرت سید الشهداء امام و پیشوا حسین (ع): ان مجاری الامور و همچنین الاحکام، علی ایدی العلماء بالله، العلماء علی حلاله‌ و همچنین حرامه …»: جریان مسائل امت و همچنین استنباط و همچنین گفتن و همچنین اجرای احکام الاهی، به دست عالمان ربانی می باشد. علمایی که به حلال و همچنین حرام او (که از آن هم به فقه تعبیر می‌کنیم) آگاه خواهند بود و همچنین متخصص فهم و همچنین اجرای شریعت فقهایند.

مخالفت با نظرات فقهای اسلام در حکم مخالفت با اوامر و همچنین نواهی شارع مقدس و همچنین حضرات معصومین می باشد؛ در مقبوله عمر بن حنظله که در منابع روایی شامل کافی شریف از حضرت صادق نقل شده می باشد، آمده می باشد: «الرّادّ علیهم کالراد علینا و همچنین الرّادّ علینا کالراد علی الله و همچنین هو علی حدّ الشرک بالله»: «رد نظرات فقها در حکم رد کلام ما معصومین می باشد، و همچنین رد کلام ما معصومین نیز در حکم رد حکم خداوند می باشد، و همچنین رد حکم الاهی شرک می باشد.»

آیا مخالفت با نظر فقیه غیرمعصوم در حکم مخالفت با نظر معصوم می باشد؟

شنیده می‌می شود بعضی می‌گویند: فقیه که معصوم و همچنین مبرا از خطا نیست، پس «مخالفت با نظرات فقیه مجتهد، مخالفت با دین و همچنین حکم خداوند تبارک و تعالی و همچنین نظر حضرات معصومین (سلام الله علیهم) نیست»! نخیر آقا آن برداشت غلط می باشد، آن نقطه را که «فقیه، معصوم نیست» ائمه‌ی معصوم (سلام اله علیهم اجمعین) هم می‌دانستند. خیال نکنید آن مطلب را تو فهمیدید ولی باید توجه داشت (العیاذ بالله) معصوم (ع) نمی‌فهمید! معصوم (ع) هم به آن مطلب بدیهی توجه داشت و همچنین در عین حال فرمود مخالفت با فقه و همچنین فقیه مخالفت با شرع و همچنین شارع می باشد، علت آن هم آن می باشد که: نظرات و همچنین آراء فقهاء، یا اصابت به «واقع تشریعی اولی» کرده می باشد پس حکم الاهی می باشد و همچنین مخالفت با آن هم مشروع نیست، یا به «واقع تشریعی اولی» اصابت نکرده، ولی باید توجه داشت زیرا و به درستی که مجتهد طبق ادله و همچنین با روش علمی و همچنین مشروع که شارع آن هم را به رسمیت شناخته می باشد پیش رفته و همچنین به نظر دست یافته پس استنباط او حکم ظاهری می باشد، و همچنین حکم ظاهری حکم واقعی ثانوی می باشد، پس حکم الاهی می باشد و همچنین مخافت با آن هم نیز مشروع نیست.

زیرا و به درستی که بر حسب ادله‌ی قطعی در صورت عدم انکشاف حکم واقعی اولی، مکلفین بایستی و حتما به حکم ظاهری که حکم واقعی ثانوی می باشد عمل کنند، طبق ادله نظر مجتهد جامع بر غیر مجتهد حجت و همچنین در حق او حکم واقعی شرعی می باشد و همچنین مخالفت با آن هم شرعا جائز نیست؛ و همچنین لذا مخالفت با رای فقیه عادل جامع الشرائط، در هر دو صورت در حکم مخالفت با شرع و همچنین شارع می باشد. آن هم شارعی که حکم واقعی اولی را تشریع فرموده حکم ظاهری را به عنوان حکم واقعی ثانوی تشریع فرموده می باشد، پس مخالفت با هر دوی آن احکام مخالفت با تشریع الاهی می باشد. در توقیع شریف که از ناحیه حضرت حجت (عج) خطاب به علی بن محمد سمری که از نواب خاص حضرت بودند، صادر شده آمده می باشد: «ولی باید توجه داشت الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و همچنین انا حجه الله علیهم» حضرت حجت (ارواحنا فداه) فرموده اند: در وقایع مستحدث و همچنین نوظهور به فقها رجوع کنید، آنها حجت من بر شمایند و همچنین من نیز حجت خداوند بر آنان هستم.

شکستن رکن مرجعیت در حکم شکستن انقلاب و همچنین نظام و همچنین حرام شرعی می باشد

به دلیل آنچه عرض شد، نهاد مرجعیت، تالی تلو نهاد امامت می باشد، مراجع بزرگوار ما (ادام الله ظلهم) تالی تلو حضرات معصومین (سلام الله علیهم) خواهند بود، احدی حق تعرض به آن جایگاه را ندارد؛ هر گونه تعرض به مرجع بالفعل، که قهرا به جهت داشتن صلاحیت‌هایی که به آن هم اشاره کردیم بر آن جای و همچنین جایگاه تکیه زده می باشد، خلاف شرع و همچنین مخالف ممشای تاریخی شیعه و همچنین رویه‌ی متشرعه و همچنین خلاف مصالح کشور و همچنین نظام و همچنین انقلاب اسلامی می باشد. نهاد حوزه و همچنین رکن مرجعیت در طول تاریخ همواره نگاهبان دیانت و همچنین تشیع و همچنین حافظ استقلال کشور ما و همچنین مرزبان فرهنگ ملی و همچنین دینی و همچنین محور معنویت و همچنین اخلاق بوده‌اند. امروز مرجعیت اصلی ترین پشتوانه‌ی انقلاب و همچنین نظام اسلامی می باشد. شکستن آن رکن در حکم شکستن انقلاب و همچنین نظام و همچنین حرام شرعی و همچنین خلاف حکم عقل سلیم می باشد.

اصولاً انقلاب از اراده و همچنین هدایت یک مرجع تقلید نشئت گرفت، حضرت امام و پیشوا(قدّه) به عنوان یک مرجع تقلید قیام کرد و همچنین تاسیس حکومت فرمود والا چنین امری ممکن و همچنین بلکه به جهاتی مشروع نمی‌شد؛ حکومت اسلامی نیز مشروعیت خود را وامدار فقه و همچنین ولایت یک فقیه جامع الشرائط می باشد، به گفتن امام و پیشوا علی(ع): «العلماء حکّامٌ علی النّاس»؛ و همچنین الا هر کسی حق تصرف در نفوس و همچنین اعراض و همچنین دارایی ها و همچنین شؤون فرهنگی و اجتماعی شهروندان و مردم شهر را ندارد.، تنها و فقط فقیه جامع از قبل معصومین منصوب و همچنین مجاز می باشد به چنین امری دست بزند.

متاسفانه اخیرا دیدن می‌می شود که یک جوون خام و همچنین ناآگاه، و همچنین گاه حتی عمامه به سر، به خود اجازه می‌دهد که با بی‌پروایی و همچنین بر خلاف عرف و همچنین ادب به حریم نهاد مرجعیت و همچنین ساحت مرجعی از مراجع عظام تعرض کند. یک مدیر جز‌ء دولتی، یا یک روزنامه نگار، یا یک «طلبه‌ی مبتدی» چه حقی دارد در مقابل یک فقیه که همه‌ی عمر خویش را ممحض در کار علمی بوده و همچنین هستی خود را وقف بررسی و همچنین صرف تتبع در دین کرده و همچنین طبق ادله نظر او حجت شرعی بر دیگران می باشد، اظهار نظر کند.

در صورتی که حتی مطلب ناصوابی به شخصیتی نسبت داده شد، یا علی فرض بر اثر سبق لسان از زبان او سخن نادرستی سرزد، و همچنین حتی فقیهی در امری خطای نظری مسلمی مرتکب شد، هر کسی حق وارد شدن ندارد تا چه رسد که چنین نبوده باشد!، و همچنین الا مسائل از مدار و همچنین مبنای علمی و همچنین شرعی خارج می‌گردد، هرج و همچنین مرج می‌می شود، و همچنین راه جهت کاربرد روش‌ها و همچنین رفتارهای غیر تخصصی و همچنین غیرمشروع باز می‌می شود، آن مسائل عوارض جبران ناپذیری دارد. هر کاری راهی دارد، در چنین مواقعی افرادی که اهلیت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را دارند وارد شدن می‌کنند و همچنین به روش مناسب آن هم، تذکر می‌دهند یا تقاضای اصلاح و همچنین جبران می‌کنند.

مرجعی راجع به خلاف و همچنین تخلفات بانکداری کشور تذکر می‌دهد یک مدیر در رسانه‌ی رسمی بر خلاف موازین می‌گوید: علما بروند و همچنین به کار خودشان در حوزه بپردازند و همچنین وارد مسائل تخصصی نشوند! آقا کار فقیه و همچنین مجتهد مقابله با انحرافات می باشد، فقیه جهت صیانت از مشروعیت معاش شهروندان و مردم شهر و همچنین تامین سلامت معاد شهروندان و مردم شهر وظیفه دارد. عالم دینی نمی‌تواند نسبت وقوع منکرات آنهم به نام حکومت دینی بی‌تفاوت باشد، امیر المؤمنین در خطبه‌ی شقشقیه می‌فرمایند: «اذا ظهرت البدع فی أمتی فلیظهر العالم علمه، فان لم یفعل فعلیه لعنه اللّه»

من احساس می‌کنم یک جریان هدایت شده از کانون‌های اقتدار و قدرت و همچنین ثروت در درون و همچنین برون‌مرزها و همچنین با صحنه گردانی و همچنین هزینه کردن مبالغ معتنابهی از سوی دشمن اصلی دین و همچنین اسلام و همچنین مکتب اهل بیت (ع) یعنی امریکای جرار و همچنین صهیونیسم غدار، درصدد شکستن آن سد سدید و همچنین حصن حصین فقه و همچنین تخریب عمود خیمه‌ی تشیع می باشد. مع الاسف افرادی از جوانان بسا مخلص و همچنین دلسوز و همچنین دردمند نیز بی آنکه توجه و همچنین تفطن داشته باشند در دام آن توطئه گران می‌افتند و همچنین با بلندگوهای آنان همنوایی می‌کنند! و همچنین آن مایه تاسف مضاعف می باشد. /۹۲۴/د۱۰۳/ج

برگرفته از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد در اجلاسیه‌‌ مشترک مسئولان و همچنین مدیران مدارس علمیه‌ استان تهران ۲۹ فروردین ۹۷

انتهای پیام

یادداشتی از استاد رشاد؛ «مرجع‌تراشی»؛ روی دیگر سکه «تعرض به مراجع» در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان