گفت‌و همچنین گو با سید قاسم یاحسینی به مناسبت سالروز آغاز قیام شهروندان و مردم شهر تنگستان لالایی‌های ضد انگلیسی مادران بوشهری

گفت‌و همچنین گو با سید قاسم یاحسینی به مناسبت سالروز آغاز قیام شهروندان و مردم شهر تنگستان لالایی‌های ضد انگلیسی مادران بوشهری

|گفت‌و همچنین گو با سید قاسم یاحسینی به مناسبت سالروز آغاز قیام شهروندان و مردم شهر تنگستان لالایی‌های ضد انگلیسی مادران بوشهری از مسیح داراب|

صدای شیعه: شهروندان و مردم شهر استان امروزی بوشهر و همچنین فارس قدیم به کرات در برابر متجاوزان خارجی به خصوص حکومت‌های استعمارگر آن هم زمان یعنی هلندی‌ها و همچنین انگلیسی‌ها و همچنین پرتغالی‌ها قرار گرفتند و همچنین ایستادگی کردند. تجربیات بسیاری که از حضور استعمارگران در اذهان شهروندان و مردم شهر استان امروزی بوشهر و همچنین فارس قدیم در دوره‌های متنوع و گوناگون و مختلف شکل گرفته می باشد نوعی فرهنگ مقاومت در برابر بیگانگان را در بین شهروندان و مردم شهر آن خطه به ارمغان آورده می باشد، و همچنین به اعتبار منطق تاثیر و همچنین تاثر ادبیات و همچنین هر فرهنگ انسانی غیره ای، آن روحیه مقاومت به ادبیات آن منطقه رنگ و همچنین بوی متفاوتی داده می باشد. روحیه ای که به واسطه حضور پررنگ انگلیس و همچنین سیاست‌های استعماری‌اش رفته‌رفته نوعی ادبیات ضدانگلیسی در جنوب کشور به وجود آورد. جهت تبیین شاخصه‌های ادبیات ضدانگلیسی در بوشهر و همچنین اوضاع آن هم در ادبیات امروز گفت‌وگویی با سیدقاسم یاحسینی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
یاحسینی یکی از پرکارترین نویسندگان بوشهری به شمار می‌رود که از سال شمسی ۷۰ به تا حال نزدیک به ۷۰ کتاب در مورد تاریخ بوشهر و همچنین تنگستان نوشته می باشد. میهمان فشنگ‌های جنگی، آخرین شلیک، زیتون سرخ و همچنین… شامل کتاب‌های آن نویسنده می باشد که همگی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده می باشد.

 اولین بارقه‌های ادبیات ضدانگلیسی در کدام منطقه بوشهر و همچنین توسط چه افرادی زده شد؟ آیا آن ادبیات قبلا هم سابقه داشته یا تنها و فقط به واسطه حضور استعماری انگلیس بوده می باشد؟
انگلیسی‌ها نخستین استعمارگران نبودند، پرتغالی‌ها و همچنین اسپانیایی‌ها حدود ۵۰۰ سال شمسی سابقه استعمارگری در بوشهر دارند. ولی باید توجه داشت همزمان با هجوم انگلیسی‌ها به بوشهر در جنگ جهانی اول که درواقع چهارمین هجوم‌شان می باشد، ادبیاتی تولید می‌می شود که اکثرا ادبیات شفاهی می باشد. ما در آن زمان شاعری به نام محمد مضطر داریم که از نخستین شاعرانی می باشد که ادبیات ضد انگلیسی را همزمان با حضور انگلیسی‌ها در شروع جنگ جهانی اول تولید می‌کند و همچنین منظومه بلندی می‌سراید در ذم انگلیسی‌ها که در قالب و همچنین وزن شاهنامه فردوسی می باشد

 آن منظومه چاپ هم شده می باشد؟
بله آن کار خوشبختانه چاپ شده و همچنین در دسترس می باشد. همچنین فردی یا شخصی مانند آیت‌الله بلادی یادداشت‌های هر روز خدا‌ای همزمان با حضور انگلیسی‌ها ‌نوشته و همچنین تمام وقایع جنگ را ثبت و همچنین ضبط کرده می باشد. بنابراین همزمان با حضور انگلیسی‌ها به معنای وسیع کلمه ادبیات ضد انگلیسی هم رواج پیدا می‌کند. بعدها در زمان رضاشاه و همچنین در سال شمسی ۱۳۱۰ محمدحسین رکن‌زاده آدمیت کتاب معروف «دلیران تنگستانی» را می‌نویسد و همچنین دو سال شمسی بعد همین نویسنده کتاب «فارس و همچنین جنگ بین الملل» را می‌نویسد که در آن دو کتاب ادبیات ضد انگلیسی مشهودی جریان پیدا می‌کند

 آن ادبیات به کوچه و همچنین بازار هم راه پیدا می‌کند و همچنین شهروندان و مردم شهر کوچه و همچنین بازار هم چیزی از آن ادبیات می‌دانند؟ 
بله، راه پیدا می‌کند و همچنین انعکاس وسیعی می‌یابد. یَزله یا هوسه یکی از گونه‌های رایج موسیقی محلی جنوب ایران می باشد که دست‌افشانی‌ها و همچنین پایکوبی‌های محلی می باشد و همچنین ریشه در ایران باستان دارد. ادبیات ضد انگلیسی در قالب یزله به شدت نمود دارد و همچنین در آن موسیقی‌های محلی اشعار ضد انگلیسی بسیاری خوانده می‌می شود. البته محققین شهروندان و مردم شهر‌شناس ما در آن باره کم‌کاری کرده‌اند و همچنین آن اشعار به ندرت جمع‌آوری شده می باشد. در صورتی که جمع‌آوری آن روایت‌ها به روش کامل انجام می‌شد اشعار خیلی زیاد بسیاری جمع آوری می‌شد
خصوصا در گویش محلی اشعار ضدانگلیسی حماسی بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد شهروندان و مردم شهر از آن هم اول استعمار را شناخته بودند و همچنین با آن هم مبارزه می‌کردند.

 از آن اشعار محلی که می‌فرمایید شعری در ذهن دارید؟
 تنها و فقط چند بیت از شعرهای محلی منسوب به محمدخان دشتی را یادم هست:  خبر آمد که دشتستان بهار می باشد/ زمین از خون احمد لاله‌زار می باشد/ خبر به مادر پیرش رسانید/ که احمد یک تن و همچنین دشمن هزار می باشد 

 آن شعر خیلی حماسی و همچنین غمگینانه می باشد، همه آن اشعار در قالب دوبیتی و همچنین حماسی خواهند بود؟
ببینید شعرهای محلی سروده شده با آنکه شاعرانش گمنام بوده‌اند، شعرهای قوی‌ای خواهند بود، ولی باید توجه داشت قالب‌های متفاوتی دارند. مثلا محمدخان دشتی پیرو سبک سعدی بوده و همچنین در سبک گلستان اثرش را نوشته و همچنین قالب شعرها هم رباعی،  قصیده و همچنین غزل می باشد. در غزل من شعر انقلابی و همچنین حماسی ندیدم ولی باید توجه داشت در قصیده و همچنین مسمط و همچنین رباعی آمال و همچنین آرزوها و همچنین ستم‌ها و همچنین مبارزات ضد انگلیسی روایت شده می باشد.

 آیا  شاخصه ادبیات ضد انگلیسی در منطقه بوشهر به شهرهای جنوب و همچنین سایر شهرهای کشور هم گسترش پیدا کرد؟ 
بوشهر منطقه ها و مناطق مختلفی دارد و همچنین و همچنین هر کدام از آن منطقه ها و مناطق ادبیات ضد انگلیسی خاص خودش را دارد. خصوصا منطقه دشتستان و همچنین تنگستان و همچنین دشتی که منطقه ها و مناطق ضداستعماری خواهند بود، در قالب رباعی، چهارپاره، ترانه و همچنین قصیده به حضور انگلستان اعتراض کرده‌اند. البته همانطور که گفتم در باره جمع‌آوری آن اشعار کم کاری شده می باشد و همچنین ما میراث عظیمی را از دست داده‌ایم ولی باید توجه داشت جسته و همچنین گریخته اشعاری می‌بینیم که حتی در قالب لالایی‌های ضد استعماری قابل رصد می باشد.

نقش روحیات شهروندان و مردم شهر بوشهر را در ساخته یا ایجاد آن ادبیات چه می‌دانید. در صورتی که انگلیسی‌ها در منطقه غیره ای در کشور بودند ادبیات ضد انگلیسی همین قدر رشد می‌کرد؟

من به دلیل حساسیت‌های محلی آن سوال را نمی‌توانم پاسخ دهم. تنها و فقط می‌گویم انگلیسی‌ها منطقه ها و مناطق دیگر کشور هم بودند ولی باید توجه داشت ما هیچ واکنش ویژه ای علیه آن هم‌ها دیدن نمی‌کنیم، نه در بعد قیام‌های مردمی و همچنین نه در بعد ادبیات. ولی باید توجه داشت بوشهر به دلیل حضور مستمر استعمار دست کم ۵۰۰ سال شمسی مردمش ضد استعمار بوده‌اند و همچنین به دنبال مبارزات عملی که داشتند در قالب‌های متنوع و گوناگون و مختلف ادبیات مانند نوحه، لالایی و همچنین یزله نفرت خودشان را از استعمار روایت کردند که آن روایت اکثرا شفاهی بوده و همچنین جسته و همچنین گریخته ثبت شده می باشد. من ۴۰ سال شمسی پیش سراغ افرادی رفتم و همچنین آن روایت‌های شفاهی را ضبط کردم ولی باید توجه داشت هم اکنون هیچ اثری از آن هم‌ها نیست

 چرا ادبیات ما نتوانست از آن ظرفیت بهره بری و استفاده کند؟ 
ادبیات ما به دلیل ماهیت روشنفکرانه و همچنین اروپایی نتوانست و همچنین نمی‌تواند از بن‌مایه‌های بومی خودش بهره بری و استفاده کند. ما نویسنده‌های دست دوم و همچنین دست سوم دنیای غرب را می‌شناسیم ولی باید توجه داشت برجسته‌ترین نویسندگان منطقه خاورمیانه را نمی‌شناسیم، یعنی نمی‌دانیم در مصر،کویت، قطر و همچنین امارات و همچنین عربستان چه جریان ادبی وجود دارد. زیرا و به درستی که از آن هم ابتدا رمان و همچنین نمایشنامه از غرب وارد شد و همچنین نگاه ما را به آن هم سمت جلب کرد. از طرفی در صورتی که  هم از بن‌مایه‌های بومی بهره بری و استفاده کرده‌ایم، تقلیدی بوده می باشد و همچنین با روحیه و همچنین مبانی نظری داخلی همخوانی نداشته می باشد. متاسفانه ادبیات فولکلور و همچنین عامیانه خودمان را هم بازآفرینی نکرده ایم. تنها تلاش ما نهایتا ثبت ادبیات فولکلور بوده می باشد و همچنین آن هم را امروزی نکرده‌ایم. من سال شمسی‌ها پیش مقاله ای نوشتم با عنوان جهانی بیندیش و همچنین بومی بنویس و همچنین در آن هم جا آن مباحث را مفصل مطرح کرده‌ام.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام

گفت‌و همچنین گو با سید قاسم یاحسینی به مناسبت سالروز آغاز قیام شهروندان و مردم شهر تنگستان لالایی‌های ضد انگلیسی مادران بوشهری در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان