عوام زدگی در شناخت امام و پیشوا علی (ع) چیست؟

%name عوام زدگی در شناخت امام و پیشوا علی (ع) چیست؟

شفقنا-از همه سخنانی که علی در مدت عمرش گفته می باشد، جمله‌ای از همه رساتر، بلیغ‌تر، زیباتر، اثر قسمت و بخش‌تر و همچنین آموزنده‌تر وجود دارد‬ ‫و همچنین آن هم:‬

‫”۲۵ سال شمسی سکوت علی می باشد”‬ که خطاب به همه انسانها می باشد، انسانهایی که علی را میشناسند.‬

‫بیست و همچنین پنج سال شمسی سکوت در نهایت سختی و همچنین سنگینی جهت یک انسان، آن هم هم نه یک انسان گوشه گیر و همچنین راهب، یک انسان فعال فرهنگی و اجتماعی.‬ ‫آن سکوت، خود یک جمله می باشد، یک سخن می باشد.‬ ‫بنابراین امام و پیشوا، گاه با سخنش حرف میزند و همچنین گاه با سکوتش، گاه با پیروزیش درس میدهد و همچنین گاه با شکستش.‬

‫خطاب او به ماست و همچنین رسالت ما نیز معلوم می باشد: ‫شناختن آن درسها،‬ و همچنین خواندن آن سخنان‬ ‫و همچنین شنیدن آن سکوتها…‬

‫مساله‌ای که در اینجا مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد مطرح کنم بیماری عوام زدگی می باشد که بعضی از مکتب‌ها و همچنین یا بعضی از ادیان، گاه دچارِ آن هم میشوند.‬ ‫فلسفه ایَنشتن هیچ گاه دچارِ عوام زدگی نمیشود، زیرا موضوعی می باشد که تنها و فقط عده‌ای مُتخصص ریاضی و همچنین فیزیک با آن هم سر و همچنین کار دارند و همچنین متخصصین‬ ‫ِ‬‫ریاضی و همچنین فیزیک، زیرا و به درستی که زبان اَینشتن را به درستی میفهمند، نمیتوانند مَسخش کنند، عَوضش کنند و همچنین یا تحریفش نمایند.‬

‫از آن رو آن گونه مکتبها و همچنین فلسفه‌ها دائما از بیماری عوام زدگی به دور می باشد و همچنین در بین یک عده مُتخصص که در سطح درک و همچنین فهم آن هم خواهند بود‬ ‫ِ‬‫مَحصور میماند. ولی باید توجه داشت نوعِ غیره ای از مذاهب و همچنین مکتبهای علمی و همچنین فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که به علت آنکه خَطاب‌شان به تودهٔ شهروندان و مردم شهر می باشد، بیماری عوام‌زدگی‬ ‫زود در آن هم رسوخ میکند. یکی از آثارِ آن بیماری، بَد تلقی کردن مفهوم و همچنین واقعیت و حقیقت واقعی مکتب می باشد.‬

‫عوام‌زدگی بیماری‌ای می باشد که واقعیت و حقیقت یک فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین یا یک انسان را دگرگون میکند، در قالب فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدنِ کوتاهِ خودش می‌ریزد و همچنین رنگ سنتها و همچنین عادتها و همچنین‬ ‫سلیقه‌ها و همچنین تربیت‌های فردی یا شخصی خودش را به آن مکتب جدید و تو و تازه، به آن مذهب جدید و تو و تازه میزند و همچنین به کلی عَوضش میکند. معنی “اسلام پوستین‌اش را بر عکس‬ ‫و همچنین چپه تنش میکند” آن می باشد.‬

‫یکی از مواردی که به عنوان نمونه جهت فهمیدن بیماری عوام زدگی میتوان گفت، تلقی‌ایی می باشد که از انسانهای پهناور و بزرگ و همچنین شخصیتهای برجسته‌ای‬ ‫که در مذهب ما وجود دارند میشود. ارزشهای واقعی یک انسان را درک نمی‌کنیم و همچنین مثلاً نمیدانیم علی چرا پهناور و بزرگ می باشد؛ تنها و فقط میدانیم که پهناور و بزرگ می باشد؛‬ ‫میدانیم که عظمت دارد، میدانیم که از ما خیلی عالیتر و همچنین متعالی‌تر می باشد، ستایش‌اش میکنیم و همچنین به او عشق میورزیم.‬

‫ولی باید توجه داشت چرا پهناور و بزرگ می باشد؟ چه بزرگی‌ها و همچنین چه ثواب و فضیلت‌ها دارد ؟ نمیدانیم. بر اساس مِلاکی که خودِ علی و همچنین مکتب او میدهد او را تحلیل و همچنین ارزیابی نمی‌کنیم،‬ ‫زیرا که اصولاً مِلاک‌ها را نمیشناسیم.‬

‫بر اساس سنت قدیمی خودمان و همچنین روحی که در جامعه‌مان نسل به نسل به ما به ارث رسیده، علی را و همچنین مکتبش را میشناسیم. تمامِ فضائل او را در‬ کرامات و همچنین معجزات و همچنین کارهای خارق العاده‌اش مُنحصر میکنیم و همچنین تنها و فقط به دنبال مُعجزات و همچنین کِرامات میرویم. مثلاً، در دورهٔ شیر خوارگی علی، یک اَفعی واردِ‬ ‫شهرستان میشود و همچنین به شهروندان و مردم شهر حمله میکند، و همچنین علی که در قُنداق بوده می باشد دستهایش را در می‌آورد و همچنین اَفعی را میکشد! پس علی پهناور و بزرگ می باشد ! من نمیخواهم‬ ‫بگویم چنین چیزی هست یا نیست؛ ولی باید توجه داشت تو میگویید علی امام و پیشوا می باشد، یعنی در صورتی که من از او پیروی کنم نجات خواهم یافت؛ میگویید او رهبر می باشد، یعنی‬ ‫جامعه ما در صورتی که دنبال علی برود، جامعه آزاد و همچنین متمدن و همچنین مترقی خواهد شد؛ ولی باید توجه داشت چگونه میشود من از آن چنین مردی که در کوچکی و همچنین در قُنداق اَفعی را از‬ ‫وسط می‌دراند، پیروی کنم و همچنین نجات یابم؟ چگونه ممکن می باشد جامعه ما از کسی که چنین کارِ درخشان مُحیّر الْعُقولی را انجام میدهد پیروی کند و همچنین بعد‬ ‫متمدن می شود؟ چه جور؟…. من نمی‌فهمم!!‬

‫بر فرض که علی، روزی یک مرتبه، چنین معجزاتی کرده باشد، چگونه من او را بِستایم تا واقعاً از پیروی علی و همچنین از مذهب علی بهره بری و استفاده کنم و همچنین جامعه‌ام‬، ‫جامعه‌ای مترقی بشود و همچنین پیش برود؟‬

‫چرا چنین کاری میکنند؟ زیرا در طول هزاران سال شمسی، بینش مذهبی بشر آن چنین بوده که دنیای خاکی که ما انسانها روی آن هم زندگی میکنیم‬ ‫پَست می باشد، پایین می باشد و همچنین از همه پایین‌تر؛ بعد از آن دنیا اَفلاک مختلفی می باشد که بالاتر از زمین می‌باشند؛ آن افلاک هر چه به طرف آسمان بالاتر‬‫میرود، عالیتر و همچنین برتر و همچنین متعالی‌تر میشود؛ از آنجا که میگذرد به عالَم فرشتگان میرسد که عالَم بالاتر از زمین و همچنین بالاتر از انسان می باشد؛ از عالَم فرشتگان‬ ‫که میگذرد به عالَم خدایان و همچنین یا خداوند تبارک و تعالی میرسد؛ و همچنین آن سلسله مراتبی می باشد که ما از نظرِ ارزشهای پهناور و بزرگ انسانی و همچنین ما فوق انسانی در طول تاریخ بشر و همچنین در‬ ‫همه مذاهب قائل بوده‌ایم.‬

‫بنابراین بینش، انسان در پَست‌ترین مرحله قرار دارد و همچنین بَعد فرشتگان‌اند، و همچنین بعد خدایان و همچنین خداوند تبارک و تعالی. آن طرزِ فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین بینش که واردِ اسلام میشود، علی را و همچنین‬ ‫اسلام را درست ارزشیابی برعکس میکند و همچنین زیرا و به درستی که ما، متفکران و همچنین بنیان‌گذاران آن مذهب و همچنین آن دین را با همین بینش ضدِ اسلامی می‌سنجیم و همچنین تحلیل‬ ‫میکنیم و همچنین بعد میپَرستیم و همچنین میستاییم، پس نتیجه آن می شود که‌ای نمیگیریم.‬

‫آقای گورویچ ـ یکی از استادان من ـ که جامعه شناس معروفی می باشد میگفت: من هفتاد سال شمسی در جامعه شناسی با مکتب “ِاستروکتورالیسم” ‫(Structuralisme‬) که یکی از مکاتب جامعه شناسی می باشد، مبارزهٔ خستگی ناپذیر کردم، و همچنین بعد کتاب لاروس را که در آن هم شرح حال مرا نوشته بود باز کردم‬ ‫و همچنین در آنجا خواندم که “آقای گورویچ یکی از بزرگترین بنیان گذاران مکتب استروکتورالیسم در جامعه شناسی می باشد!”‬

‫آن پس نتیجه آن می شود که کارِ من می باشد! بعد زیرِ آن هم (معرفی) دیگر هر چه از گورویچ تعریف کنند و همچنین ستایش کنند که آن یک نابغه پهناور و بزرگ می باشد و همچنین یا بزرگترین‬ ‫جامعه شناس عالَم می باشد، دیگر فایده‌ای ندارد.‬

‫در فلسفه خلقت انسان در اسلام می‌بینیم، خداوند با آن صراحت یک مجلس امتحان پهناور و بزرگ ترتیب میدهد، امانت خود را بر زمین و همچنین کوه‌ها و همچنین فرشتگان‬ ‫و همچنین حتی فرشتگان مُقرب عرضه میکند، همه از پذیرفتن آن هم سرباز میزنند و همچنین انسان آن هم را برمیگیرد. خداوند فرمان میدهد که همه فرشتگان و همچنین حتی‬ ‫فرشتگان پهناور و بزرگ بایستی و حتما به خاک بیفتند و همچنین در برابرِ انسان سجده کنند. آن نشان میدهد که در اسلام، انسان بزرگتر از فرشته می باشد و همچنین مقامِ آدم، مقامِ بشریت،‬ ‫مقامِ انسانیت، اَعلی و همچنین اَشرف از مقامِ فرشته و همچنین حتی فرشتگان مُقرب می باشد.‬

‫بنابراین در صورتی که بخواهیم اسلامی بیاندیشیم و همچنین در صورتی که بخواهیم در موردٔ علی، به عنوان یک مسلمان که در موردٔ امامش حرف میزند، حرف بزنیم و همچنین بطور خلاصه‬ ‫در صورتی که یک بینش اسلامی بخواهد راجع به علی سخن بگوید، خود به خود به دنبال فضایلی از علی که خواست انسان متعالی می باشد میرود، انسانی که مسجودِ‬ ‫مَلائک می باشد و همچنین از ملائک مُقرب‌تر و همچنین بالاتر و همچنین برتر می باشد.‬

‫ولی باید توجه داشت ما آن درک را نداریم، آن بینش هنوز واردِ ذهن‌مان نشده و همچنین بنابراین جهت آن که بزرگترین ستایش را از امامان‌مان و همچنین پیغمبرمان و همچنین بزرگترین‬ ‫مُقدسین خودمان بکنیم، صفات فرشته‌ای به آنها منسوب میکنیم و همچنین خیال میکنیم که در صورتی که امام و پیشوا را به مقامِ یک فرشته بالا ببریم، او را از مقامِ انسان بالاتر‬ ‫ِ‫ِ‬‫برده‌ایم، در صورتی که پایین‌ترش آورده‌ایم!‬

در صورتی که همه آن کرامات را که مرتبط به فرشتگان می باشد، منسوب به ائمه خودمان کنیم و همچنین ثابت نماییم که امامان ما جزءِ فرشتگان مُقرب خداونداند، از‬ ‫نظرِ قرآن، مقامِ آنها را از آدم و همچنین انسان پایین‌تر آورده‌ایم. ثواب و فضیلت پیغمبرِ اسلام در آن نیست که سایه ندارد، زیرا ارواح سایه ندارند، فرشتگان سایه ندارند‬ ‫و همچنین موجودات غیبی خواهند بود که سایه ندارند! آن فضیلتی جهت پیغمبرِ اسلام نیست و همچنین چنان کاری و همچنین چنان قهرمانی‌ای جهت علی ثواب و فضیلت به شمار نمیرود،‬ ‫زیرا در صورتی که هم چنان کراماتی در علی باشد، علی به مقامِ فرشتگان میرسد. ولی باید توجه داشت مقامِ علی از فرشتگان بالاتر، و همچنین مسجودِ ملائک می باشد.‬

‫بنابراین در شخصیت او بایستی و حتما ارزشهای انسانی را جستجو کنیم، نه ارزشهای فرشته‌ای را. ولی زیرا و به درستی که بینش ما یک بینش ضدِ اسلامی و همچنین قبل از اسلامی‬ ‫می باشد و همچنین با آن هم نگاه علی را میشناسیم، اینست که از علی و همچنین از راهبران‌مان فرشتگانی ساخته‌ایم که به کارِ رهبری ما نمی‌آیند؛ زیرا از فرشته نمیتوان‬ ‫پیروی کرد و همچنین فرشته نمیتواند جامعه بشری را نجات دهد. انسان متعالی می باشد که میتواند انسان را نجات بخشد؛ و همچنین انسان متعالی، علی می باشد.

انتخاب شفقنا از کتاب “علی تنهاست”دکتر علی شریعتی

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

عوام زدگی در شناخت امام و پیشوا علی (ع) چیست؟ در تاریخ ۲۰۱۸-۰۶-۰۵ ۲۳:۳۲:۳۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان