حداقل های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت مساله شفاعت

%name حداقل های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت مساله شفاعت

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) –حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی در مورد شفاعت پاسخ گفته می باشد.
به به گفته شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد:

پرسش : طبق آیه«و همچنینَ اَنْ لَیْسَ لِلْاِنْسانِ اِلاّ ما سَعى»، آنچه موجب نجات خواهد بود، تنها و فقط عمل انسان می باشد؛ با آن وجود، شفاعتچگونه می تواند موجب نجات باشد؟!
پاسخ اجمالی:
آیات شفاعت جهت شفاعت شونده شرایطی را مطرح کرده اند که بدون سعی حاصل شدنی نیستند؛ بنابراین بدون تلاش و همچنین کسب شایستگی، شفاعتی هم در کار نخواهد بود. در صورتی که در قیامت شفاعت شفیعى نصیب کسى مى می شود، به خاطر یک رشته روحیات و همچنین اعمالى می باشد که در آن دنیا داشته و همچنین شایسته شفاعت گشته می باشد و همچنین در صورتی که نصیب دیگر انسان ها نمى می شود، به خاطر آن می باشد که آنان آن نوع باره ها را در دنیا فراهم نکرده اند. فراهم سازى باره در دنیا «سعى» انسان می باشد که در آخرت از آن هم میوه مى چیند.

پاسخ تفصیلی:
خداوند در آیه۳۹ سورهنجم می فرماید: «لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى»؛(جهت انسان بهره‏ ای جز سعی و همچنین کوشش او نیست).
ممکن می باشد در نگاه اول که با آیه فوق مواجه می شویم، گمان کنیم که آن آیهبا مساله شفاعتمتناقض می باشد.
امّا بررسی کردن آیات شفاعت در کنار آن آیهچنین پنداری را رد می کند؛ لذا جهت رفع آن شبهه نیازمند آن هستیم که آن هم را در کنار آیات مرتبط به شفاعت بررسی کردن کنیم.
آیاتى که در قرآن پیرامون «شفاعت» بحث مى کنند به چند تیم تقسیم مى شوند:
تیم اول: آیاتى می باشد که به روش مطلق شفاعترا نفى مى کند، مانند آیه۲۵۴ سورهبقره که می فرماید: «اَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَاْتِیَ یَو همچنینْمٌ لا بَیْعٌ فیهِ و همچنینَ لا خُلَّهٌ و همچنینَ لا شَفاعَه»؛ (انفاق کنید! پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن هم خرید و همچنین فروش و همچنین دوستی و همچنین شفاعتی نیست) و همچنین آیه۴۸ سورهبقره: «و همچنینَ اتَّقُوا یَو همچنینْمًا … لایُقْبَلُ مِنْها شَفاعَه»؛ (از آن هم روز بترسید که … شفاعتدر آن هم پذیرفته نمی‏ می شود).
در آن آیات، غیر از ایمانو عمل صالح، همه راه های دیگر قابل تصور جهت نجات مجرمین نفی شده اند، به عبارتی: «لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى»؛ (جهت انسان بهره‏ ای جز سعی و همچنین کوشش او نیست).
تیم دوم: آیاتى می باشد که «شفیع» را منحصراً خدامعرفى مى کند، مانند آیه۴ سورهسجده که می فرماید: «ما لَکُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ و همچنینَلِیّ و همچنینَ لا شَفیع»؛ (غیر از خداولى و همچنین شفیعى ندارید) و همچنین آیه۴۴ سوره زمر که می فرماید: «قلْ لِلّهِ الشَّفاعَهُ جَمیعا»؛ (همه شفاعتها مخصوص خدااست).
تیم سوم: آیاتى می باشد که شفاعت را مشروط به اذن و همچنین فرمان خدامى کند، مانند آیه۲۵۵ سورهبقره که می فرماید: «مَنْ ذَا الَّذی یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِه»؛ (چه کسى مى تواند جز به اذن خداوند تبارک و تعالی شفاعتنماید؟) و همچنین آیه۲۳ سورهسبا که می فرماید: «و همچنینَ لاتَنْفَعُ الشَّفاعَهُ عِنْدَهُ اِلاّ لِمَنْ اَذِنَ لَه»؛ (شفاعت جز براى کسانى که خدااجازه دهد سودى ندارد).
تیم چهارم: آیاتى می باشد که شرایطى براى شفاعتشونده گفتن کرده اند؛ گاهى آن شرط را «رضایت و همچنین خشنودى خداوند تبارک و تعالی» معرفى مى کند، مانند آیه۲۸ سورهانبیاء که می فرماید: «و همچنینَ لایَشْفَعُونَ اِلاّ لِمَنِ ارْتَضى»؛ (آنها جز جهت کسی که خدااز او خشنود می باشد، شفاعت نمی‏ کنند). امام و پیشوا صادق(علیه السلام) نیز در آن باره فرموده اند: «فَمَنْ سَرَّهُ اَنْ تَنْفَعَهُ شَفَاعَهُ الشَّافِعِینَ‏ عِنْدَ اللَّهِ فَلْیَطْلُبْ اِلَى اللَّهِ اَنْ یَرْضَى عَنْهُ»(۱)؛ (هر کس دوست دارد مشمول شفاعتگردد بایستی و حتما خشنودى خدارا جلب کند). طبق آن آیهو حدیث، شفاعتشفیعان منحصراً شامل حال کسانى می باشد که به مقام «ارتضاء» یعنى پذیرفته شدن در پیشگاه خداوند، رسیده اند.
گاهی شرط آن هم را گرفتن عهد و همچنین پیمان نزد خدامعرفى مى کند، مانند آیه۸۷ سورهمریم که می فرماید: «لایَمْلِکُونَ الشَّفاعَهَ اِلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْدا»؛ (آنها هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و همچنین پیمانی دارد). منظور از آن عهد و همچنین پیمان ایمان به خداو پیامبران الهى می باشد.
به آن ترتیب، داشتنِ عهد و همچنین پیمان الهى (یعنى ایمان)، و همچنین رسیدن به مقام خشنودى پروردگار، جزء شرایط حتمى شفاعت می باشد و همچنین مساله شفاعت از نظر منطق اسلامیک موضوع بى قید و همچنین شرط نیست؛ به عبارتی بایستی و حتما حداقل های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را بدست آورند.
از طرفی شفاعت شونده بایستی و حتما یک نوع سنخیت، ارتباط و همچنین پیوند با شفاعتکنندگان برقرار سازد، تا امکان شفاعتشدن توسط آنها را فراهم کند. خود آن کار یک نوع سعى و همچنین کوشش انسان در آن دنیا می باشد که در روز رستاخیز از آن هم بهرهخواهد برد.
بر اساس آنچه ذکر شد، معنی آیه«لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى» آن می باشد که انسان بایستی و حتما تلاش کند و همچنین خود را تا مرحله ای برساند که شایسته شفاعتشود و همچنین بدون آن تلاش شفاعتی نخواهد بود؛ در صورتی که شفاعتشفیعى نصیب کسى مى می شود، به خاطر یک رشته روحیات و همچنین اعمالى می باشد که در آن دنیا داشته و همچنین شایسته شفاعتگشته می باشد و همچنین در صورتی که نصیب دیگر انسان ها نمى می شود، به خاطر آن می باشد که آنان آن نوع باره ها را در دنیا فراهم نکرده اند. فراهم سازى باره در دنیا سعى انسان می باشد که در آخرتاز آن هم میوه مى چیند.
البته توجه به آن نقطه نیز مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد که درست می باشد که بر اساس آن آیهو آیات مشابه آن هم، استحقاق انسان، بیش از سعى و همچنین کوشش او نیست، ولى آن مانع از آن هم نخواهد بود که از طریق لطف و همچنین تفضل پروردگار، نعمتهایى به اشخاص لایق داده می شود، «استحقاق» مطلبى می باشد و همچنین «تفضل» مطلبى دیگر، همانگونه که حسنات را ده برابر و همچنین گاه صدها یا هزاران برابر پاداش مى‏ دهد، از طریق شفاعتنیز بندگان را از لطف و همچنین رحمت خویش برخوردار می کند.(۲)

پی نوشت:
(۱). الکافی، کلینى، محمد بن یعقوب، بررسی کننده و پروهشگر/ مصحح: غفارى على اکبر و همچنین آخوندى، محمد، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ هـ ق، ج ‏۸، ص ۱۱.

(۲). ر.ک: تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ هـ ش، چاپ سی و همچنین دوم، ج ۱، ص ۲۲۶. (ذیل آیات ۴۷ و همچنین ۴۸ سوره بقره).

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

حداقل های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت مساله شفاعت در تاریخ ۲۰۱۸-۰۶-۱۸ ۱۱:۳۳:۲۹ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان