عربستان چگونه علیه مسلمانان با صهیونیست‌ها هم‌پیمان شد شریک دزد، رفیق قافله

عربستان چگونه علیه مسلمانان با صهیونیست‌ها هم‌پیمان شد شریک دزد، رفیق قافله

|عربستان چگونه علیه مسلمانان با صهیونیست‌ها هم‌پیمان شد شریک دزد، رفیق قافله از مسیح داراب|

نقش سران عرب در تشکیل رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی

صدای شیعه: اقتدار و قدرتهای پهناور و بزرگ ازجمله انگلیس و همچنین آمریکا نقش بارزی در تشکیل رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی داشتند. در وهله اول بریتانیای کبیر نقش تأسیسی در ساخته یا ایجاد آن رژیم ایفا کرد و همچنین بعد از آن هم ایالات متحده به عنوان حامی اصلی، نقش تکمیلی را نسبت به تحقق پروژه صهیونیسم بر عهده گرفت، ولی باید توجه داشت جهت تحقق آن پروژه، حمایت اقتدار و قدرتها کفایت نمیکرد. شهروندان و مردم شهر منطقه و همچنین سران و همچنین عرب، مانع اصلی اجرای آن پروژه به شمار میرفتند. از آن رو، اقتدار و قدرتها و همچنین صهیونیستها دنبال عناصری در میان اعراب بودند تا بتوانند با ساخته یا ایجاد ارتباط و رابطه و همچنین دادن وعده و همچنین وعید جهت تشکیل کشور و همچنین استقلالشان، آنها را با پروژه صهیونیسم همراه کنند، یعنی از آن هم ابتدا از سوی سران سرزمینهای عربی شاهد خیانت هستیم.

خاندان شریف حسین با سه پسر خود به نامهای علی، فیصل و همچنین عبدالله اراده و تصمیم راسخ گرفتند سرزمینهای عربی منفک از امپراتوری عثمانی را در حجاز، ماورای اردن، عراق و همچنین سوریه میان خود تقسیم کنند. خود شریف حسین به همراه پسرش علی بر حجاز، فیصل بر عراق و همچنین عبدالله بر سوریه و همچنین اردن حاکم شدند در حالیکه با اقوام و همچنین قبایل دیگر در حال رقابت بودند. خوشخدمتی سعودیها به انگلستان و همچنین همراهی آنها با توماس ادوارد لورنس که به لورنس عربستان شناخته شدن و شهرت یافت، سر شریف حسین در حجاز را بیکلاه گذاشت، ولی باید توجه داشت دو پسر دیگر او، عبدالله و همچنین فیصل موفق به تثبیت اقتدار و قدرت خود در اردن و همچنین عراق شدند. براساس قرارداد سایکس ـ پیکو، سوریه و همچنین لبنان تحتالحمایه فرانسه قرار گرفت و همچنین حکومت عبدالله در اردن، فیصل در عراق و همچنین سعودیها در عربستان تحتالحمایه انگلستان و همچنین ضامن حکومت آنها همکاری هر چه تمامترشان با اقتدار و قدرتها و همچنین صهیونیستها بود.

در واقع، آن وقایع در اثنای جنگ جهانی اول و همچنین فروپاشی امپراتوری عثمانی به وقوع پیوست و همچنین به ظهور قیمومیت انگلیس بر فلسطین و همچنین صدور اعلامیه بالفور منجر شد. آن هم زمان فیصل با حییم وایزمن، ریاست وقت نهاد جهانی صهیونیسم مذاکراتی داشت و همچنین در یکی از توافقات پذیرفت در عوض حمایت صهیونیستها و همچنین انگلیس از حکومتهای عراق و همچنین اردن، آنها از مهاجرت یهودیها به فلسطین حمایت کنند. عبدالله نیز در مذاکراتش با صهیونیستها خواستار اضافه شدن بخشی از فلسطین به اردن بود تا قلمروی او اکثرا و بیشتر می شود. آن مذاکرات و همچنین خیانتها به مقدار و اندازهای بود که ملک عبدالله توسط یکی از فلسطینیها در پلههای مسجدالقصی کشته شد.

از آن هم ابتدا آن سران سازشکار و همچنین خائن عرب بودند که با رفتار خود در تسهیل تحقق پروژه صهیونیسم نقش ایفا کردند. در کنار سرمایه وتلاش صهیونیستها و همچنین حمایت اقتدار و قدرتهای پهناور و بزرگ، در صورتی که آن سومین عامل مهم نبود، پروژه صهیونیسم به موفقیت نمیرسید. در طول دوران قیمومیت انگلیس بر فلسطین شاهد چنین خیانتی هستیم و همچنین سران عرب از فعالیت صهیونیستها و همچنین فضایی که انگلیس جهت مهاجرت و همچنین تأسیس آبادیها و همچنین ساخته یا ایجاد تیمهای ضد بشری و ترویستی یهودی چشمپوشی کردند. در واقع، آن فضا را انگلیس فراهم کرد و همچنین کشورهای عربی با سکوت خود و همچنین بعضا همراهی، پروژه صهیونیسم را تا تشکیل رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی پیش بردند.

یومالنکسة و همچنین اهمالکاری سران عرب

بعد از اعلام موجودیت رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی، در سال شمسی ۱۹۴۸ قرار بود همه کشورهای عربی با حمله به آن رژیم، آن هم را نابود کنند. در حالی که آن هم زمان جمعیت یهودیها به یک میلیون فرد یا شخص نمیرسید، اعراب از تمام جبههها به سرزمینهای اشغالی حمله کردند و همچنین به قول خودشان میخواستند حکومت یهودی را در نطفه خفه کنند، ولی باید توجه داشت آن هم زمان نیز با اهمال و همچنین جدی نگرفتن و همچنین حتی خیانت خود ثابت کردند نمیخواهند آن رژیم از میان برداشته می شود.

جنگ ۱۹۵۶ تا مقدار و اندازهای جهت طرفین دستاوردهایی به همراه داشت؛ ولی جنگ ۱۹۶۷ جهت اعراب تماما شکست بود و همچنین بعد از آن هم یومالنکسة به عنوان حقیر شدن کشورهای عربی وارد واژگان منطقه شد.

جنگ چهارم که سال شمسی ۱۹۷۳ اتفاق افتاد نشان داد درگیریها و همچنین جنگهای اعراب و همچنین اسرائیل به تثبیت رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی منجر شده می باشد و همچنین آن نقطه را به ملتهای عربی فهماند که حکومتهای عرب نتوانستند در برابر آن رژیم، کاری از پیش ببرند. از آن هم پس، فرآیند مشروعیت بخشیدن به پروژه صهیونیسم آغاز شد و همچنین در آن مقطع باز هم خیانت و همچنین سازش عربی هویدا شد و همچنین مصر به عنوان رهبر جهان عرب با قرارداد کمپدیوید به عنوان صفشکن و همچنین خطشکن صلح با اسرائیل آن خیانت را مرتکب شد و همچنین از آن هم پس، مشروعیت بخشیدن به تثبیت رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی آغاز شد و همچنین دیگر کشورهای عربی نیز بایستی و حتما به آن جرگه میپیوستند، ولی باید توجه داشت از آنجا که فضای ملتهای عربی همچنان با صهیونیستها و همچنین یهودیان مخالف بود، آن سازشکاری بعضی مواقع علنی و همچنین بسیاری مواقع مخفی بود. تنها کشوری که بعد از مصر و همچنین بعد از نمایش کنفرانس مادرید با رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی آشکارا قرارداد صلح امضا کرد، کشور اردن بود. پیش از آن هم، هیچ یک از حکومتهای عربی جرأت مصالحه نداشتند. جهت مثال، مغرب از دهه ۵۰ با صهیونیستها در خفا ارتباط داشت که همچنان آن ارتباط پنهانی ادامه دارد.

چه زمانی ورق برگشت؟

وارد شدن یک بازیگر مهم در عرصه مبارزات ضدصهیونیستی، یعنی جمهوری اسلامی ایران سبب شد روند مشروعیت بخشیدن به رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی به صورت علنی پیگیری می شود و همچنین سران عرب آشکارا آن هم را مطرح کنند. با وقوع انقلاب اسلامی و همچنین بروز انتفاضه و همچنین تشکیل تیمهای جهادی اسلامی ازجمله حماس و همچنین جهاد اسلامی، فضای منطقه تغییر کرد. در صورتی که پیش از آن هم، چپها و همچنین ملیگراها مشخص کردنکننده مبارزات با رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی بودند و همچنین توفیقی نداشتند، با وارد شدن اسلامگراها کمکم سیر صعودی تکامل صهیونیسم دچار مشکل شد. صهیونیستها که در برابر انتفاضه قدرت مقاومت نداشتند، حتی حاضر به دادن بعضی امتیازات شدند تا با کسب وجهه بینالمللی بتواند به توافقاتی دست یابند. به قول خودشان در کنفرانس مادرید کوتاه آمدند؛ اسحاق رابین در مذاکرات اسلو کوتاه آمد و همچنین بعد از انتفاضه الاقصی، آریل شارون از نوار غزه عقبنشینی کرد. در واقع، روند شکلگیری مقاومت اسلامی که حالا طرفداران بسیاری پیدا کرده بود به عنوان مشکلی اساسی جهت رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی، آمریکا و همچنین کشورهای عرب همراه با آنها مطرح شد.

دست دوستی علیه مقاومت

در جریان بیداری اسلامی، صهیونیستها با ساخته یا ایجاد جنگ مذهبی کل ارتشهای قوی منطقه را از بین بردند که زمانی میتوانستند جهت اسرائیل تهدید باشد. لیبی، مصر، یمن، سوریه و همچنین عراق ازجمله آن کشورها بودند. آن وقایع، به حکومتهای مرتجع عربی ثابت کرد راه غیره ای ندارند و همچنین ادامه حاکمیت تضعیفشده آنها مشروط به تضمین صهیونیستهاست. اقدام اخیر بعضی حکومتهای عربی شامل عربستان سعودی، آخرین اقدام آنها در ادای دین به رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی می باشد که نمیتوانستند دیگر آن هم را به صورت پنهانی پی بگیرند. اکنون کل کشورهایی که سنگ صهیونیسم را به سینه میزنند جهت بقای خود ناگزیرند از لاک مخفیشان بیرون بیایند و همچنین جهت حفظ موجودیت خود با صهیونیستها تنها و فقط و همچنین تنها و فقط علیه جبهه مقاومت دست دوستی بدهند.

با تضعیف تقریبا تمام کشورهای عربی، عربستان تنها کشور سرپای عربی به شمار میرود که با دخل و درآمد نفتی هنگفتش میتواند از سوی صهیونیستها نیابتا جنگ و همچنین تهدیداتی نسبت به بعضی جریانات و همچنین بازیگرهای منطقه راهاندازی کند و همچنین مجری برنامه جذاب و جالب و خوبهایی باشد که صهیونیستها خود نمیتوانند به صورت آشکار واردش شوند. رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی هر چه سر گروه و حزبالله و همچنین سوریه هزینه داد، نمیتوانسته بود با عمق استراتژیک ایران که اکنون درکرانههای مدیترانه واقع شده مقابله کند. در پس نتیجه آن می شود که مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد با فشاری که از سوی اقتدار و قدرتها به عربستان سعودی وارد میمی شود، آن کشور درگیر عناصری از جبهه مقاومت در لبنان، سوریه، عراق و همچنین ایران می شود.

در واقع، سعودیها راهی ندارد جز آن که آن مسیر را طی کنند. در صورتی که آنها میتوانستند همچنان در خفا پیرو برنامه جذاب و جالب و خوبهای رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی باشند، حتما آن کار را میکردند، ولی باید توجه داشت اکنون حتی در صورتی که بخواهند آن ارتباط و رابطه را پنهان کنند بایستی و حتما ضدیت با ایران و همچنین مقاومت را به دیدن کردن و نمایش بگذارند و همچنین صهیونیستها نیز دقیقا دنبال آن خواهند بود تا به واسطه سعودیها منطقهای ناامن، سوخته و همچنین تضعیفشده ساخته یا ایجاد کنند.

با آن همه، در بعدی آگهی شهروندان و مردم شهر و همچنین ملتها و همچنین بیداری واقعی آنها نشان خواهد داد که صهیونیستها هیچ کاری از پیش نخواهند برد و همچنین ریشهدار نبودن حکومتهای مرتجع عربی به عمر کوتاه حکومتشان منجر خواهد شد و همچنین به امید خداوند تبارک و تعالی پروژه صهیونیسم که ۷۰ سال شمسی می باشد جهت آن هم هزینه کردهاند نیز به پس نتیجه آن می شود که نخواهد رسید.

آناپلیس؛ تجدیدمیثاق حامیان صهیونیسم

کنفرانس آناپلیس در سال شمسی ۲۰۰۷ در آمریکا جهت تجدیدمیثاق بازیگران جدید حامی صهیونیسم علیه جبهه مقاومت تشکیل شد؛ جبههای که ظرف ۳۰ سال شمسی قبل در منطقه شکل گرفته و همچنین متشکل از ایران، سوریه، گروه و حزبالله و همچنین حماس بود. در جنگ ۲۰۰۶، گروه و حزبالله با شکستی که به صهیونیستها وارد کرد، به غرب و همچنین اعراب فهماند امکان شکست اسرائیل وجود دارد و همچنین آن در سایه مقاومت اسلامی ممکن می باشد. اروپاییها و همچنین صهیونیستها نیز به آن پس نتیجه آن می شود که رسیدند تنها مانع برقراری صلح و همچنین سازش جبهه مقاومت می باشد. بر آن اساس، در کنفرانس آناپلیس، صهیونیستها اعراب سازشکار را وادار کردند موضعشان را بهروش رسمی اعلام کنند. به باور آمریکاییها و همچنین صهیونیستها، اکنون مرزبندی مشخص می باشد: یا طرفدار رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی و همچنین صلح با آن هم، یا مخالف آن هم بود. بعد از آن هم، جبهه مقاومت یک طرف قرار گرفت و همچنین تمام غرب، اعراب و همچنین صهیونیسم هم یک طرف و همچنین هر اقدامی که علیه یکی از عناصر جبهه مقاومت صورت میگرفت اعراب آشکارا از موضع آمریکا و همچنین صهیونیستها حمایت میکردند. در موضوع لبنان، عربستان کاملا علیه گروه و حزبالله جبهه گرفته می باشد. همچنین در بحث سوریه، عربستان، امارات، قطر و همچنین دیگر کشورهای عربی وارد شدند و همچنین علیه مقاومت جبهه گرفتند. در بحث پرونده هستهای، پول عربستان و همچنین کشورهای دیگر عربی و همچنین لابی آنها جهت فشار آوردن به ایران، نشان میداد که میخواهند علیه جبهه مقاومت اقدام کنند و همچنین در بحث عراق نیز به دنبال از بین بردن نفوذ ایران و همچنین گروه و حزبالله خواهند بود. در واقع، حکومتهای مرتجع عربی در آن موضوعات علیه جبهه مقاومت و همچنین عناصر آن هم اقدام کردند. در جنگهای سهگانهای که در غزه روی داد، عربستان و همچنین مصر بر تمام جنایتهایی که صهیونیستها در غزه انجام میداد چشم پوشیدند و همچنین با بستن گذرگاهها و همچنین قطع کمکهای اقتصادی و مالی جهت نابودی حماس تلاش کردند.

منبع: جام جم آنلاین

انتهای پیام

عربستان چگونه علیه مسلمانان با صهیونیست‌ها هم‌پیمان شد شریک دزد، رفیق قافله در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان