حضرت آیت الله مکارم شیرازی: بعضی رسانه های ما در خواب خواهند بود/ صدا و همچنین سیما مراقب نفوذ فرهنگ اروپایی باشد

مکارم شیرازی copy حضرت آیت الله مکارم شیرازی: بعضی رسانه های ما در خواب خواهند بود/ صدا و همچنین سیما مراقب نفوذ فرهنگ اروپایی باشد

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی معتقد می باشد: دشمن از رسانه‌ها حداکثر بهره بری و استفاده را می‌برد حتی در کنار سیاست های شیطانی خود علیه نظام ، در ظاهر به طرح بعضی  از مطالبات شهروندان و مردم شهر مبادرت ورزیده اند لیکن متأسفانه بعضی از رسانه‌های ما  در خواب خواهند بود، حال آنکه حفظ مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند رسانه های جمعی مطالبات و همچنین خواسته های شهروندان و مردم شهر را به مسئولان منتقل سازند.

به به گفته شفقنا، آن مرجع تقلید در سخنانی که به مناسبتهای متنوع و گوناگون و مختلف داشته و همچنین بر روی پایگاه اطلاع رسانی ایشان قرار گرفته، آمده می باشد: زندگی بشری را ارتباطات و همچنین مراودات دسته جمعی زنده نگه داشته می باشد و همچنین هر گونه پیشرفت و همچنین ترقی در گرو همین ارتباطات بوده می باشد.

با گذشت زمان و همچنین تحول در زندگی بشری نوع ارتباطات و همچنین تعاملات بشر خیلی زیاد متحول شد، بطوریکه هر گونه ارتباط و همچنین تعامل در کمترین زمان ممکن درتمام آن کره خاکی به حداقل ممکن رسید که نمونه بارز آن هم رسانه های نوین و همچنین  ماهواره های متغایر و متفاوت در جهان می باشد که هم می تواند نقش مفید و همچنین هم آثاری مضر بر جای بگذارند.

حال در عصری زندگی می کنیم که عصر رسانه هاست. در دنیاى امروز رسانه ها نقش مهمى بر عهده دارند و همچنین می قدرت گفت؛ شاید نیمى از سرنوشت و همچنین مسائل مرتبط به جامعه در اختیار رسانه ها می باشد، لیکن نوع بهره بری و استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی به ویژه ماهواره ها و همچنین فضای مجازی به نوع نگاه اشخاص بستگی دارد، بطوری­که انسانی که نفسی پاک و همچنین خدایی داشته باشد از جنبه مثبت آن امکانات و همچنین کسانیکه نفس شیطانی داشته باشند از جنبه منفی ابزاری مانند ماهواره بهره بری و استفاده می کنند.

لذا رسانه همچون شمشیر دو دم می باشد، رسانه می‌تواند وسیله فساد و همچنین انحراف می شود و همچنین از طرفی نیز می‌تواند وسیله هدایت و همچنین اصلاح جامعه را فراهم آورد؛ رسانه ها می توانند منجر به تعالی یا انحطاط جامعه شوند، اخلاق را ارتقا بخشند یا تضعیف کنند و همچنین در حال حاظر می بینیم که در دنیاى امروز رسانه ها نقش مهم را بازی می کنند.

اینگونه می باشد که وسایل نظامی تأثیرش در مقابل مبارزات رسانه‌ای کم می باشد؛ بلکه هر کلمه‌ای که از رسانه‌ها نشر یافته شده می‌می شود تأثیرش از گلوله تفنگ اکثرا و بیشتر می باشد. لذا شاهدیم رسانه های غول پیکر پیام ها را به تمام نقاط جهان در آن هم واحد می رسانند. تیمی از کشورهای اروپایی فرهنگ آلوده خود را بر آن هم سوار نموده اند، به تمام جهان می‌ رسانند و همچنین از آن هم جهت رسیدن به اهداف نامشروع و همچنین شیطانی خود بهره می گیرند.

گفتنی می باشد رسانه ها در باره های اقتصادی ، سیاسی و همچنین تبلیغاتی تاثیرگذاری بالایی دارند، به عنوان نمونه رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی با وجود همه ظلم و همچنین جنایتی که انجام می دهد، زیرا و به درستی که رسانه های قوی در اختیار دارد در بعضی جاها خصوصا آمریکا، مظلوم معرفی می می شود.، به دلیل آنکه نبض رسانه های دنیا در اختیار آن رژیم های جبار می باشد جنایت و همچنین ظلم های آن هم کمتر مطرح می می شود.

متاسفانه بسیاری از شهروندان و مردم شهر ما نیز با رسانه های خارجی ارتباط تنگاتنگ داشته و همچنین تحت تاثیر آنها خصوصا ماهواره ها قرار می گیرند و همچنین بعضی نیز شست و همچنین شوی مغزی داده می شوند، بنابراین رسالت رسانه های ما خیلی زیاد سنگین می باشد.

در آن بین هر چقدر از اهمیت صدا و همچنین سیما گفته می شود، باز هم کم می باشد، زیرا صدا و همچنین سیما از یک نظر دانشگاه می باشد و همچنین آن دانشگاه می‌تواند دانشمندانی را پرورش دهد.  ما نیز بایستی و حتما در چنین عصری با تأمل در  اصول و همچنین مبانی کارکردهای بی بدیل رسانه های جمعی در راستای تحقق عدالت رسانه ای، با بهره بری و استفاده از رسانه‌های زمان خود حرکت کنیم.

 

ضرورت وارد شدن رسانه در دایره نقد و همچنین مطالبه گری؛ بعضی رسانه ها در خواب خواهند بود

خطراتی که در دنیای امروز از سوی دشمنان ما را تهدید می‌کند عمدتا چهار خطر فرهنگی، اقتصادی،‌ نظامی و همچنین سیاسی می باشد؛ البته گفتن آن خطرات نه به معنی مرعوب شدن در برابر آنها می باشد، بلکه به معنای چاره اندیشیدن جهت مقابله با آنها می باشد.

خطر نظامی به سبب نیرو و همچنین اقتدار و قدرت کشور در مسائل نظامی خطر کمتری می باشد، گزینه‌های که مرتب ما را تهدید می‌کردند روی میز می باشد و همچنین به عقیده بعضی زیر میز می باشد، شاید حتی زیر میز نیز نیست؛ چرا که اقتدار و قدرت و همچنین نیرو کشور به جایی رسید که اینها نمی‌توانند دم از حمله نظامی بزنند.

در مسائل سیاسی  به سبب سیاست‌های حکیمانه ای‌ که کشور، مسؤولان و همچنین رهبری در پیش گرفته‌اند، خطر سیاسی نیز  مهم نیست؛ ولی خطر فرهنگ و همچنین اقتصادی وجود داشته و همچنین بایستی و حتما به جنگ با آنها رفت، اصلاح کرد و همچنین در برابر آنها ایستاد.

مجموعه مسائلی که هویت جامعه را تشکیل می‌دهد، معنی عام فرهنگ می باشد؛ فرهنگ به معنی خاص نیز اعتقادات و همچنین اخلاق می باشد که دشمنان اینها را مورد هدف قرار داده‌اند و همچنین از تمام مسائل و همچنین امکانات بهره بری و استفاده می‌کند.

اکنون انواع شبهه افکنی‌ها به وسیله‌ رسانه‌های متنوع و گوناگون و مختلف صورت می‌گیرد؛ دشمنان از آن راه می‌خواهند عقاید شهروندان و مردم شهر به ویژه جوانان را تضعیف کنند.

دشمن از رسانه‌ها حداکثر بهره بری و استفاده را می‌برد حتی در کنار سیاست های شیطانی خود علیه نظام ، در ظاهر به طرح بعضی  از مطالبات شهروندان و مردم شهر مبادرت ورزیده اند لیکن متأسفانه بعضی از رسانه‌های ما  در خواب خواهند بود، حال آنکه حفظ مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند رسانه های جمعی مطالبات و همچنین خواسته های شهروندان و مردم شهر را به مسئولان منتقل سازند.

آری  جهت برون رفت از چالش های متنوع و گوناگون و مختلف فرهنگی و اجتماعی و همچنین فرهنگی و همچنین اقتصادی می قدرت از ظرفیت های مهم صدا و همچنین سیما و همچنین دیگر رسانه ها بهره بری و استفاده کرد؛ بسیاری از مطالبات  شهروندان و مردم شهر را می قدرت از طریق رسانه و همچنین صدا و همچنین سیما حل کرد و همچنین یا به توجیه شهروندان و مردم شهر پرداخت.

با آن تفاسیر بایستی و حتما رسانه ها انتقادها و همچنین اعتراضات شهروندان و مردم شهر را به مسئولان انتقال دهد تا آنان  متوجّه وضع ناموزون جامعه گردند، رسانه ها  بایستی و حتما به پا خیزند و همچنین با  رویکرد عد الت رسانه ای به بى عدالتى هاى اجتماعى پایان دهند. بدین نحو که با محروم و بی بهره و همچنین فقر مبارزه کرده، و همچنین حقوق مستضعفان را در جامعه طنین انداز کنند، تا چنین پدیده هایى پیدا نشود.

صداوسیما نباید منتظر باشد تا مشکلی را خبر دهند سپس عمل کند بلکه بایستی و حتما بیماری‌ها را شناسایی کرده و همچنین آنها را درمان کند؛ تجربه نشان داده که در صورتی که صداوسیما همه‌جانبه در پیشامد جدید‌ای وارد شدن کند اثرگذار می باشد.

 

عینیت گرایی؛ اصل بنیادین در عدالت رسانه ای

بی تردید رسانه بایستی و حتما بکوشد ضمن پرهیز از خلاف گویی، با پیش گرفتن سیاست عینی گرایی جهت مخاطبان خود جاذبه ساخته یا ایجاد کند، لذا  عینی گرایی و همچنین بیطرفی رسانه ها در انعکاس خبرهای جدید و همچنین رویدادها اجتناب ناپذیر می باشد.

در تبیین آن مسأله بایستی و حتما گفت عقاید خود را نمی قدرت به مخاطب تحمیل کرد بلکه بایستی و حتما با ظرافت ، منطق و همچنین هنر جهت همه اقشار  شهروندان و مردم شهر اعم از کودک ، نوجوان  ، بانوان ،  اشخاص تحصیلکرده و همچنین عوام در قالب برنامه جذاب و جالب و خوب  های متنوع تبلیغ کرد.

بی شک بازتاب واقعیت و حقیقت اوضاع جامعه از سوی رسانه، آن هم عینی گرایی رسانه ها در فضای  خارج از ذهنیات و همچنین انتزاعیات می باشد، به تعبیر دیگر عدالت رسانه ای اقتصاء می کند بازنمایی واقعیات زندگی شهروندان و مردم شهر در رسانه مورد اهتمام جدی  مسئولان قرار گیرد.

تأسف اور می باشد که  در حال حاضر با خواندن یک روزنامه نمی قدرت فهمید که در کشور چه خبر می باشد، زیرا روزنامه ها اکثرا و بیشتر جناحی عمل می کنند، به نحوی که گزینشی عمل کردن در رسانه های ما یک امر معمول شده می باشد، ما به جای مطالعه یک روزنامه، بایستی و حتما چندین روزنامه با سلیقه های متنوع و گوناگون و مختلف را مطالعه کنیم تا بدانیم در کشور چه خبر می باشد.

نباید فراموش نمود که با سلیقه های فردی یا شخصی خبرها را تغییر دادن و همچنین یا حذف کردن و همچنین سانسور کردن خبرهای جدید ، صدق الحدیث و همچنین رعایت امانت نیست، بلکه همه اعم از سیاست مداران، منابع اقتصادی، فرهنگی، حکومت به ملت و همچنین ملت به حکومت بایستی و حتما راست بگویند و همچنین رسانه ها بایستی و حتما واقعیت و حقیقت را گفتن کنند و همچنین امانت الهی را همه مراعات نمایند.

 

ایده پردازی ؛ پیش شرط تحقق عدالت رسانه ای

در شرایطی که خاموش نشستن و همچنین ناظر یکه تازی های رسانه های اروپایی شدن خلاف عقل می باشد جوامع اسلامی و همچنین تیمی از آگاهان آنها که شرایط زمان و همچنین مکان را درک می ‎کنند بایستی و حتما رسانه های نیرومند را در اختیار گرفته و همچنین فرهنگ و همچنین علوم اسلامی را به وسیله آن هم به تمام جهان برسانند.

در آن بین رسانه ملی با ظرفیتی که دارد می تواند با تولید برنامه جذاب و جالب و خوب های متنوع، از آن هم جهت ترویج فرهنگ اصیل اسلامی بهره بری و استفاده کند.به ویژه آنکه برنامه جذاب و جالب و خوب های تبلیغاتی بایستی و حتما قوی باشد، زیرا در حال حاظر برنامه جذاب و جالب و خوب های شوم شبکه های فاسد و همچنین گمراه کننده غوغا می کند. دشمنان اخیرا رسانه هایی درست کرده اند و همچنین  انظار و افکار خطرناک و همچنین خرافی شان را نشر می دهند؛ بنابراین رسانه ها بایستی در آن مهم وظیفه خودشان را انجام دهند و همچنین آنچه از اسلام صحیح می باشد را نشر دهند و همچنین پخش کنند. لذا بایستی و حتما دانست  تمام برنامه جذاب و جالب و خوب هاى رسانه بایستی و حتما هدف دار و همچنین شامل ایده و همچنین نظریه بومی باشد.

از آن رو می گوئیم حتی سرگرمى ها هم بایستی و حتما درونش هدف داشته باشد، هیچ مانعى ندارد که یک برنامه جذاب و جالب و خوب اى سرگرم کننده باشد ولی باید توجه داشت در درون به روش بدون واسطه و غیر مستقیم یا مستقیم اهدافى را دنبال کند و همچنین جامعه را ارتقاء بدهد؛ معنى سرگرمى آن نیست که برنامه جذاب و جالب و خوب ها هدف دار نباشد، برنامه جذاب و جالب و خوب هاى طنز هم بایستی و حتما هدف دار باشد، فرق ما با فرهنگ رسانه غرب همین می باشد که آنها دنبال آن مسائل نیستند.

جهت ایده پردازی رسانه ای نیز بایستی و حتما به میراث های عظیم  علوم اسلامی در موضوع های متنوع و گوناگون و مختلف شامل قرآن مجید، تفسیر، حدیث، فقه و همچنین اصول، منطق و همچنین فلسفه، اخلاق، ادعیه، تاریخ و همچنین سیره پیشوایان، ادبیات و همچنین امثال آن هم رفت و آمد و مراجعه کرد که بیم آن هم می رود گذشت زمان گرد و همچنین غبار فراموشی بر آن هم بیفشاند.

از یک سو  دانشگاهیان و همچنین حوزویان عزیز بایستی و حتما از فناوری های جدید آگاهی کامل داشته و همچنین از آن هم حداکثر بهره‌ برداری را کنند و همچنین نیز بایستی و حتما از شبکه های فرهنگی و اجتماعی جهت آن اهداف مقدس بهره بری و استفاده کرد. از سوی دیگر جهت لزوم  بهره‌گیری صدا و همچنین سیما از ظرفیت‌های حوزه علمیه و همچنین دانشگاه ها ضروری می باشد و همچنین بایستی و حتما از آن ظرفیت  به نحو احسن بهره گرفت؛ لذا حوزه و همچنین دانشگاه  را بایستی و حتما به صورت مستقیم و همچنین غیر مستقیم در برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها مشارکت داد.

رسانه ملی و همچنین دیگر رسانه ها نیز بایستی و حتما در مقابل هجوم همه جانبه تبلیغاتی دشمن که ایمان و همچنین اعتقادات جامعه بویژه نسل جوون را نشانه گرفته می باشد، بایستند، که آن مهم در سایۀ ایده پردازی رسانه ای بررسی کننده و پروهشگر خواهد شد.

 

اعتماد سازی، مهمترین اصل در عدالت رسانه ای

اروپایی‌ها اکثرا و بیشتر به دنبال پیاده کردن اهداف خود از طریق رسانه‌ها خواهند بود، به‌‌ آن هم مقدار و اندازه که ما نسبت به مسائل نظامی، سیاسی و همچنین اقتصادی اهمیت می‌دهیم، بایستی و حتما نسبت به رسانه مهمی مثل صدا و همچنین سیما توجه داشته باشیم.

صدا و همچنین سیما گاهی به سبب نداشتن بودجه اقتصادی و مالی به بعضی از تبلیغات جذب می‌می شود که شکل ارزشی ندارد؛ بعضی از برنامه جذاب و جالب و خوب‌های تبلیغاتی ناسالم خواهند بود، آن تنها به صدا و همچنین سیما لطمه نمی‌زند، بلکه اعتماد انظار و افکار عمومی را نیز کم می‌کند در حالی که اعتماد شهروندان و مردم شهر مهم‌ترین سرمایه‌ها می باشد.

لذا رسانه بایستی و حتما در راستای اعتماد سازی عمومی هر چه اکثرا و بیشتر از قبل تلاش کند تا بتواند اعتماد عمومی شهروندان و مردم شهر را جلب کند.

در آن میان خبر رسانی شفاف و همچنین مستمر سبب افزایش اعتماد عمومی می‌می شود از آن رو بایستی و حتما تمام وقایع مثبت و همچنین منفی جامعه به شهروندان و مردم شهر اعلام و همچنین اطلاع رسانی می شود. آری صدا و همچنین سیما مسئولیت سنگینی در قبال اطلاع رسانی به شهروندان و مردم شهر بر عهده دارد و همچنین بایستی و حتما اطلاع رسانی بیشتری به شهروندان و مردم شهر داشته باشد.

 

آری به رسانۀ مردمی ؛ نه به دولتی شدن رسانه ملی

بایستی و حتما توجه داشت که فرهنگ اسلامی با فرهنگ غربى در مسائل رسانه اى متغایر و متفاوت می باشد، غربى ها دو اصل را در رسانه هایشان رعایت می کنند؛ اول حفظ منافع خود، هرچند به زیان منافع تمام کشورهاى دنیا باشد. لذا می نامند  هر چند مشکلاتى جهت همه کشورها به وجود بیاید. ما تنها منافع خودمان را در نظر می گیریم و همچنین کاری به دیگران نداریم و همچنین آن سخنان به صراحت از سوی آنان بیام می می شود.

تفاوت دوم رسانه های اروپایی با اسلامی اختلافات فکری رسانه اسلامی و همچنین اروپایی می باشد؛ آنها متناسب با خواست مخاطبانشان اراده و تصمیم راسخ گرفته و همچنین عمل می کنند؛ ولی باید توجه داشت در نگاه اسلامی ما تابع منافع ملت، شهروندان و مردم شهر و همچنین مسلمانان جهان هستیم.

اخیرا شنیده شده می باشد بعضی از دولتمردان تمایل دارند تا رسانه ملی دولتی می شود، در حالی که آن نه به مصلحت آنها و همچنین نه به مصلحت جامعه می باشد؛ چرا که در صورتی که رسانه ملی در دست حکومت قرار بگیرد؛ تنها به گفتن نقاط مثبت خواهد پرداخت و همچنین از گفتن نقاط ضعف چشم پوشی می کند.

حال آنکه رسانه ملی بایستی و حتما نگاه فراجناحی داشته باشد، زیرا صدا و همچنین سیما به جناح یا تیم ویژه ای تعلق ندارد بلکه متعلق به همه شهروندان و مردم شهر جامعه و همچنین نظام می باشد. بی تردید در صورتی که بسیارى از مسائل و همچنین ضعف ها وقتى از رسانه ملی به درستی نقد مى می شود، مسؤولان به دنبال حل آن هم می روند.

اینگونه می باشد که می گوئیم  رسانه ملی بایستی و حتما براى همه تیم ها برنامه جذاب و جالب و خوب داشته باشد؛ کودکان برنامه جذاب و جالب و خوب مى خواهند، خانم هاى منزل و خانه دار برنامه جذاب و جالب و خوب مى خواهند، بیماران برنامه جذاب و جالب و خوب می خواهند و همچنین افرادی که در میدان خواهند بود و همچنین جانبازى و همچنین فداکارى مى کنند برنامه جذاب و جالب و خوب مى خواهند، دانشجویان و همچنین اساتید دانشگاه برنامه جذاب و جالب و خوب مى خواهند، همه و همچنین در یک کلام آحاد شهروندان و مردم شهر برنامه جذاب و جالب و خوب مى خواهند. بنابراین بایستی و حتما بنشینند و همچنین تمام تیم ها را در نظر بگیرند.

 

تحقق عدالت رسانه ای در گرو اطلاع رسانی دقیق و همچنین اثر گذار

متأسفانه برخى رسانه‌ها با الگوگیرى از رسانه‌هاى غربى تنها به پخش اخبارى مى‌پردازند که منافع آنها را تأمین مى‌کن؛ رسانه‌ها، خبرهای جدید را انتخابى در اختیار شهروندان و مردم شهر قرار مى‌دهند به نحوی که اخبارى  که منافعشان در آن هم باشد بزرگنمایى و همچنین آن هم دسته از اخبارى که براى آنها ذى‌نفع نباشد، کم‌رنگ پوشش مى‌دهند و همچنین آن نوع نگاه موجب عدم اعتماد شهروندان و مردم شهر به جامعه مطبوعاتى کشور شده می باشد.

از آن رو مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد تا  نشریات و مطبوعات و همچنین رسانه ملى ، خبرهای جدید و همچنین مسائل پیش‌آمده در کشور را به صورت واقعى به شهروندان و مردم شهر بازگو کنند و همچنین کارشناسان به تحلیل دقیق آن هم واقعه بپردازند.

از آن هم جهت که رسانه وظیفه دارد  نقاط مثبت و همچنین ضعف جامعه را به صورت منصفانه و همچنین منطقی اطلاع رسانی کند.

 

عدالت رسانه ای و همچنین خانواده

فرهنگ ما فرهنگ اسلامی و همچنین ارزشی و همچنین انسانی می باشد که بایستی و حتما به دنبال گفتن آن فرهنگ باشیم، لذا آموزش دادن به زیر مجموعه‌ها ی رسانه ملی ، شامل راه‌های گرفتار نشدن برنامه جذاب و جالب و خوب‌های صدا و همچنین سیما به فرهنگ غرب می باشد؛ در آن باره  بایستی و حتما دو نوع آموزش عمومی و همچنین تخصصی به اشخاص داده می شود تا موفقیت اکثرا و بیشتر حاصل می شود؛ جهت نمونه  بعضی از سریال‌ها یأس آور بوده و همچنین خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین ممکن می باشد سبب ضعیف شدن پیوند خانواده‌ها باشد لذا بایستی و حتما نسبت به آن موضوعات توجه ویژه‌ای می شود.

هم چنین به سبب تلاش شبکه‌های ماهواره‌ای در پخش برنامه جذاب و جالب و خوب‌های منحرف؛ خانواده‌ها گرفتار تزلزل شده‌اند، در حالی که سنگ بنای هر جامعه‌ای خانواده می باشد که صدا و همچنین سیما و همچنین دیگر رسانه ها بایستی و حتما به آن امر مهم توجه داشته و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌هایی تولید کنند که اخلاق اسلامی را در جامعه مخصوصاً در خانواده‌ها گسترش دهند.

البته رسانه بایستی و حتما برنامه جذاب و جالب و خوب هایش جاذبه داشته باشد، در صورتی که خشک، بى روح و همچنین بى جاذبه باشد؛ ببینندگان و همچنین شنوندگان کافى پیدا نخواهد کرد، البته بایستی و حتما توجه داشت که جاذبه نباید خط قرمزها را بشکند. گاهى بعضی، بعضى از مسائل خط قرمز را فداى ساخته یا ایجاد جاذبه می کنند. رسانه غربى ممکن می باشد آن کار را انجام دهد ولی باید توجه داشت ما آن نگاه را قبول نداریم.

بدین ترتیب ترویج سبک زندگی اروپایی و همچنین مرفهین در رسانه ملی قابل قبول نیست، لذا  صحنه هایى که در رسانه ملی نشان داده مى می شود، نباید مرتبط به قشرهاى مرفه و همچنین اشخاص ثروتمند باشد، بلکه آن صحنه ها بایستی و حتما با توده هاى شهروندان و مردم شهر مطابق و یکدست باشد، تا آنجا که مى می شود ساده، زیبا و همچنین خوب از صحنه هایى که واقعاً نشانه سبک زندگی اسلامی می باشد، کار می شود، نه آنکه تیم هاى خاص پردرآمدى در برنامه جذاب و جالب و خوب ها و همچنین سریال های تصویری و تلویزیونی مورد توجه قرار گیرند بلکه بایستی و حتما از آن رویکرد اجتناب کرد.

 

نفی انحصار رسانه ای؛ گام راهبردی در عدالت رسانه ای

بایستی و حتما رسانه های متعددی در درون جامعه فعال شوند و همچنین با هم رقابت کنند زیرا وجود رسانه های متعدد باعث می می شود که خبرهای جدید و همچنین مباحث و مطالب دقیق تر و همچنین سریع تر در اختیار مخاطب قرار گیرد. حال در صورتی که رقابت های رسانه ای از بین برود، رسانه ها حالت انفعالی و همچنین عقب افتادگی پیدا خواهند کرد.

در آن بین ضرورت افزایش تعداد رسانه های حوزوی و همچنین دانشگاهی بایستی و حتما مورد توجه قرار گیرد به عنوان نمونه ما  هر روز خدا به بیش از یک هزار سوال دینی پاسخ می دهیم، مراکز حوزوی و همچنین دفاتر دیگر نیز در آن باره فعال خواهند بود، لذا در صورتی که شهروندان و مردم شهر بدانند چنین فعالیت های وجود دارد اعتمادشان اکثرا و بیشتر خواهد شد. متأسفانه از نظر اطلاع رسانی در باب حوزه های علمیه و همچنین دیگر مراکز علمی و همچنین اسلامی کم کاری شده و همچنین نهادهای تأثیر گذار به علت فقدان رسانه موثر، مهجور و همچنین مظلوم مانده اند.

 

عدالت رسانه ای یعنی  پهنای باندی که در اختیار تلگرام قرار گرفته به شبکه های فرهنگی و اجتماعی داخلی اختصاص یابد

تردیدی نیست که  رسانه ها در صورتی که در مسایل سیاسی هم مداخله ای نداشته باشند به روش بدون واسطه و غیر مستقیم بر صحنه سیاسی و همچنین نظامی اثرگذار خواهند بود؛ لذا در صورتی که یک دلار در راه های رسانه ای خرج کنیم، جلوی ده دلار خرج نظامی مان را می گیریم. تقویت رسانه ها سبب می می شود در مقابل دشمنان آلوده به مسایل نظامی نشویم.

با آن اوصاف خوشبختانه آتش فتنه خاموش شد ولی دشمنان از کوشش باز نایستاده‌اند و همچنین منتظر خواهند بود تا فرصت غیره ای به دست آورده و همچنین آتش غیره ای روشن کنند.سرانجام بایستی و حتما بدانیم در صورتی که اینترنت اصلاح نشود، مشکل حل نخواهد شد. آن که می‌گوید فلان پیام‌رسان را تا چند روز دیگر فعال می‌کنیم، اشتباه می باشد. بنده پرسش می‌کنم آیا اینترنت که تمام اختیار آن هم در دست دیگران می‌باشد، عاقلانه می باشد که ۱۵ هزار کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل در آن هم وجود داشته باشد و همچنین هر وقت دلشان بخواهد حرکتی در آن هم انجام دهند؟

البته ما مخالف اینترنت نیستیم بلکه می‌گوییم بیاییم فضای سالم ساخته یا ایجاد کنیم و همچنین آن امکانپذیر می باشد. نباید با گذشت زمان معظلات و مسائل و مشکلات موجود در اینترنت را فراموش کنیم که در آن صورت، مجدد در آن هم دام خواهیم افتاد.نباید آن فضا ابزار دست دشمن و همچنین اشخاص فاسد و همچنین مفسد جهت سیاه نمایی، تهمت، افترا و همچنین دروغ می شود، شهروندان و مردم شهر هم تا چیزی در فضای مجازی می بینند فورا باور نکنند، بایستی و حتما بیدار و همچنین هوشیار بوده و همچنین تسلیم نقشه های دشمن نشویم تا بتوانیم در آن دنیای پرغوغا که دشمنان جهت ضربه زدن به انقلاب کمرهمت بسته اند به پیشرفت های خود ادامه دهیم.

ساخته یا ایجاد شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی و همچنین حمایت بی بدیل از شبکه های فرهنگی و اجتماعی داخلی مهمترین  راهکار جهت برون رفت از  رفع مشکل شبکه فرهنگی و اجتماعی تلگرام می باشد؛ لذا تعبیر واقعی عدالت رسانه ای یعنی  پهنای باندی که در اختیار تلگرام قرار گرفته ، به شبکه ملی و همچنین پیام رسان های داخلی اختصاص یابد تا در آن شبکه ها شهروندان و مردم شهر با امنیت کامل تعامل داشته باشند و همچنین به اطلاعات مورد مستلزم و نیاز دسترسی مطلوب داشته باشند.

تأسف آور می باشد که  حکومت از پهنای باندی که در اختیار تلگرام قرار می‌دهد درآمدزایی می‌کند ولی باید توجه داشت آن دخل و درآمد ارزش آسیب‌های فرهنگی و همچنین فرهنگی و اجتماعی و همچنین امنیتی را ندارد.

 

سخن آخر:(اجازه ندهیم فرهنگ غرب در رسانه‌ها نفوذ پیدا کند)

در خاتمه بایستی و حتما گفت نفوذ فرهنگ اروپایی در رسانه های کشور یک تهدید جدی می باشد ؛ بر اساس نگرش اروپایی جهت هر سلیقه ، برنامه جذاب و جالب و خوب می سازند و همچنین دنبال جذب مخاطبین اکثرا و بیشتر خواهند بود و همچنین جهت خود رسالت الهی و همچنین انسانی قائل نیستند حال آنکه  ما جهت خود رسالت قائلیم و همچنین بایستی و حتما انظار و افکار و همچنین خواسته های جامعه را هدایت کنیم.

آری نباید فرهنگ رسانه‌ای غرب در کشور نفوذ پیدا کند تا به سبب آن هم برنامه جذاب و جالب و خوب‌های کشور شبیه آنها می شود، در رسانه ملی نباید تسلیم فرهنگ اروپایی شد؛ بنابراین صدا و همچنین سیما بایستی و حتما خیلی زیاد مراقب باشد تا در پخش برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها به صورت آگاهانه و همچنین ناآگاهانه گرفتار فرهنگ غرب نشود.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: بعضی رسانه های ما در خواب خواهند بود/ صدا و همچنین سیما مراقب نفوذ فرهنگ اروپایی باشد در تاریخ ۲۰۱۸-۰۱-۱۴ ۱۱:۵۰:۳۶ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان