سکوت کافى نیست

سکوت کافى نیست

|سکوت کافى نیست از مسیح داراب|

صدای شیعه: ایشان در ادامه آن بحث به تحقق ایمان با برائت اشاره می‌کنند و همچنین می‌فرمایند: امّا روایات وارده در آن باره، فوق حدّ تواتر می باشد که ایمان جز با برائت تحقق پیدا نمى‌کند. آن معنا از ضروریات شده که ضرورت، فوق اجماع می باشد. با توجّه به روایات وارده در باب ایمان، حبّ و همچنین ولایت اهل بیت علیهم السلام و همچنین بغض مخالفان آن هم ها، آن بغض یا جزء ایمان می باشد یا شرط آن هم، که آن مطلب حسّاسى می باشد. معظم له در ادامه به روایات حبّ و همچنین بغض اهل بیت در کتب عامه اشاره کرده و همچنین بعد از آن هم، در مورد وجوب بغض و همچنین برائت از مخالفان اهل بیت علیهم السلام مباحث و مطالب مهمى را گفتن می‌کنند که تقدیمتان می‌کنیم: 
کتاب با پیشوایان هدایت‏گر (نگرشى نو به شرح زیارت جامعه کبیره)، جلد ۳، ص: ۲۷۱
از احادیث یاد شده معلوم مى می شود که سکوت و همچنین بى تفاوتى نسبت به دشمنان اهل بیت کافى نیست; پس در صورتی که کسى امیرالمؤمنین و همچنین اهل بیت علیهم السلام را دوست داشته باشد، ولی باید توجه داشت نسبت به مخالفان موضع‌گیرى نکند ولایت ندارد.
از آن رو، بایستی و حتما آن جهت مورد توجّه قرار بگیرد که صِرف حبّ امیرالمؤمنین براى نجات در آخرت کافى نیست، و همچنین در صورتی که کسى بگوید: «من امیرالمؤمنین علیه السلام را دوست دارم، ولی باید توجه داشت از مضمون آن احادیث سرپیچى مى کنم» یا فاسق می باشد یا کافر. بلکه کافر می باشد، چرا که در صورتی که کسى به مقتضاى آن احادیث به تولّى و همچنین تبرّى عمل نکند، فرمان رسول خداوند تبارک و تعالی صلى الله علیه وآله را معصیت و همچنین با دستور آن هم حضرت مخالفت نموده، و همچنین تردیدى نیست که معصیت رسول خداوند تبارک و تعالی معصیت خداوند تبارک و تعالی و همچنین معصیت در اصول دین، کفر می باشد.
ولی باید توجه داشت کسى که از اهلِ ولایت اهل بیت و همچنین برائت از دشمنان می باشد و همچنین در عین حال معصیت و همچنین گناه مى کند، او در احکام عملى فاسق محسوب مى می شود. از آن رو در شب هاى ماه تبریک و مبارک رمضان در دعاى ابوحمزه مى خوانیم:
إلهي لم اَعْصِکَ حين عصيتک وأنا بربوبيتک جاحد، ولا بأمرک مُستخف ولا لعقوبتک متعرّض… لکنْ خطيئة عرضت وسوّلت لي نفسي وغلبني هواي. وأعانني على ذلک شقوتي، وغرّني سترک المرخى علي;۱
خدایا! آن هم گاه که معصیت کردم نمى خواستم با ربوبيّت تو مخالفت کنم و همچنین امر تو را سبک بشمارم و همچنین نمى خواستم خود را در معرض شکنجه تو قرار دهم… ولى گناهى از من سر زد و همچنین نفس مرا به آن هم واداشت، هواى نَفْسم بر من چیره شد، شقوت و همچنین بدبختى مرا یارى کرد، پرده پوشى تو مرا فریب داد.
خلاصه آن که خدایا! من در مقام گردنکشى و همچنین طغیان در برابر ربوبیت تو نیستم، بلکه گناهى بوده که به جهت غلبه هواى نفس عارض شده.
چقدر فرق می باشد بین آن که انسان در اثر غلبه هواى نفس گناه کند که آن گناه به اصل ایمان او صدمه نزده، بلکه ایمانش او را به توبه وادار مى کند; یا معصیتى کند که کاشف از عدم ایمان باشد و همچنین موجب کفر گردد که در صورتی که با آن حال بمیرد، مردن و مرگ او مردن و مرگ جاهلى و همچنین یهودیت باشد؟
احادیث یاد شده مفید آن هم می باشد که ایمان مرکّب از ولایت و همچنین برائت می باشد، یا ولایت، مشروط به برائت می باشد. ولایت، اطاعت مطلقه مى آورد و همچنین برائت، عدم پیروى از غیر مى آورد. بنابراین، نمى می شود انسان بگوید که من نسبت به رسول خداوند تبارک و تعالی و همچنین اهل بیت علیهم السلام ولایت دارم و همچنین ولایت را به معناى حبّ بگیرد، در عین حال نسبت به دشمنان آنان بى تفاوت باشد، یا احیاناً از آن هم ها نیز دفاع و همچنین یا حتى پیروى کند.
به سخن دیگر، اساساً ایمان به رسول خداوند تبارک و تعالی و همچنین اهل بیت علیهم السلام نظیر توحید خداوند متعال می باشد، کلمه توحید یک کلمه، مشتمل بر نفى و همچنین اثبات می باشد که پیش‌تر گفتیم طبق آیه شریفه استمساک به العروة الوثقای موجب نجات در آخرت، حاصل نمى می شود مگر به ایمان به خداوند تبارک و تعالی و همچنین کفر به طاغوت.
با توجه به استدلالى که از نظر قرآنى، حدیثى و همچنین عقلى گذشت، معناى اجمالى و همچنین کلّى آن فراز چنین می باشد که مى خواهیم به امام و پیشوا علیه السلام عرض کنیم: ما در برابر شخص تو، شئون و همچنین امورتان تسلیم هستیم.
هر چند بعد از آن فراز کلمه «تسلیم» نیامده، ولی باید توجه داشت معناى مقصود آن روش می باشد و همچنین البته کلمه یاد شده در بعدی نیز به صراحت خواهد آمد.
به تعبیر دیگر، ما سر سپرده تو هستیم; نه تنها و فقط به خودتان ایمان داریم; بلکه به تمام آن هم چه که تو معتقد هستید و همچنین ایمان دارید ما نیز نظر و همچنین ایمان داریم.
براى مثال ائمه علیهم السلام در باب توحید، ایمان دارند که خداوند متعال جسم نیست. ایمان دارند که صفات خالق متعال عین ذات می باشد، نه زائد بر ذات. آن هم بزرگواران به عدل بارى تعالى ایمان دارند. آن هم حضرات به جهان آخرت و همچنین معاد جسمانى ایمان دارند. البته دلایل آن موارد از فرمایشاتشان در کتاب هاى حدیثى و همچنین کلامى مطرح شده می باشد.
امام و پیشوا صادق علیه السلام فرمودند:
لا جبر ولا تفويض ولکن أمر بين أمرين.۲
آن نظر ائمه علیهم السلام می باشد. آنان شهروندان و مردم شهر را نیز به همین عقیده دعوت کرده‌اند.
آنان به شئونات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلى الله علیه وآله از قرآن، عصمت و همچنین دیگر جهات متعلّق به نبوّت ایمان دارند.
ما نیز به همه آن مسائل ایمان داریم که در صورتی که نتوانستیم از روى ادلّه به تمام آن هم چه ذکر شد، به تفصیل ایمان داشته باشیم بایستی و حتما به قدر وسع، کوشش کنیم تا بتوانیم بر مسائل اصلى اقامه دلیل و همچنین برهان کنیم. ولی باید توجه داشت در صورتی که نتوانستیم حتى نسبت به بعضى از آن مسائل، ادلّه را بدانیم و همچنین نظر تفصیلى پیدا کنیم، نظر اجمالى مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری خواهد بود و همچنین عرض مى کنیم: به آن هم چه که تو ایمان دارید و همچنین آن هم که تو معتقد هستید و همچنین شهروندان و مردم شهر را به آن هم دعوت کردید، ما ایمان داریم.
آن می باشد معناى اطاعت مطلقه; پیروى بى زیرا و به درستی که و همچنین چرا در همه مسائل اعتقادى، عملى، اوامر و همچنین نواهى تکلیفى و همچنین ارشادى و همچنین نیز در سیره و همچنین روش که بایستی و حتما از آن هم بزرگواران تبعیت کنیم.
آن هم گاه به حضورشان عرض مى کنیم: ما با کسانى که با تو مخالفند، مخالفیم و همچنین آن هم هایى که با تو دشمنى دارند، دشمن هستیم. ما راه مخالفان تو را نمى رویم و همچنین ما نمى‌توانیم پیرو مخالفان تو باشیم. آن هم هایى که از نظر تو مطرود خواهند بود، ما نیز آن هم ها را طرد مى‌کنیم.
آن آن هم ولایت به معناى حقیقى می باشد; یعنى، چه اشخاص، چه انظار و افکار و همچنین آرا و همچنین انظار و همچنین چه اقوال و همچنین افعال، هر چه که از طرف تو مطرود واقع شده ما نیز آن هم را طرد مى‌کنیم; اعم از آن که سبب آن طرد را بدانیم یا ندانیم. در صورتی که بدانیم بهتر و همچنین در صورتی که ندانستیم همین قدر دانستیم که تو طرد کرده‌اید ما نیز آن هم را طرد و همچنین از آن هم بیزاریم. زیرا و به درستی که به روش مطلق پیرو تو هستیم.
آن معناى تسلیم و همچنین واقع تشيّع می باشد…

۱٫ مصباح المتهجد: ۵۸۹، اقبال الاعمال: ۱ / ۱۶۶، بحار الأنوار: ۹۵ / ۸۸ .
۲٫ ر.ک: الکافى: ۱ / ۱۶۰، حدیث ۱۳، التوحید، شیخ صدوق: ۳۶۲، بحار الأنوار: ۵ / ۱۷، حدیث ۲۷٫
برگرفته از کتاب با پیشوایان هدایت‏گر (نگرشى نو به شرح زیارت جامعه کبیره) ـ اثر حضرت آیت الله حاج سید علی حسینی میلانی (مدظله العالی)

انتهای پیام

سکوت کافى نیست در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان