آیا تاکید اسلام برکمک به فقیر نشانه لزوم فقر نیست؟

مکارم 8 آیا تاکید اسلام برکمک به فقیر نشانه لزوم فقر نیست؟

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) –حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی در مورد فقر پاسخ گفته می باشد.
به نقل از شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد:

پرسش : آیا کمک به فقیر نشانه لزوم فقر نیست؟
پاسخ اجمالی: تأکیدهاى مکرّر اسلام بر کمک به بینوایان، دلیل بر به رسمیت شناختن «فقر» نیست. زیرا و به درستی که: ۱- در احادیث اسلامی آمده که در صورتی که جامعه سالم باشد و همچنین شهروندان و مردم شهر حقوقى را که خداوند در دارایی ها آنان براى آن طبقه قرار داده، بپردازند فقیری در آن هم یافت نمی می شود. ۲- اسلام در آغاز کار در یک اجتماع به تمام معنا ناسالم و همچنین مملوّ از تبعیض ها و همچنین تجاوزها و همچنین ظلم ها به وجود آمد و همچنین لذا بایستی و حتما برنامه جذاب و جالب و خوب اى تهیّه می کرد که در آن هم فقر و همچنین گرسنگى تدریجاً ریشه کن گردد.
پاسخ تفصیلی: در آیات قرآنمجید و همچنین روایات اسلامى دستور داده شده که به اشخاص نیازمند و همچنین محروم کمک کنیم تا آن هم جا که دو قسمت از مصارف هشتگانه زکات، فقرا و همچنین مستمندان معرّفى شده اند، آیا تاکیدهاى مکرّر اسلام بر کمک به بینوایان دلیل بر آن نیست که اسلام«فقر» را به عنوان یک موجود ثابت در بافت اجتماعى اسلامپذیرفته می باشد؟ جواب: اوّلا: در احادیثى که پیرامون مالیات هاى اسلامى مانند زکاتوارد شده می باشد به آن واقعیت و حقیقت تصریح شده که در صورتی که جامعهاسلامى جامعهسالمى باشد، هیچ فقیر و همچنین نیازمندى در سراسر آن هم پیدا نمى می شود و همچنین در صورتی که شهروندان و مردم شهر حقوقى را که خداوند در دارایی ها آنان براى آن طبقه قرار داده می باشد، بپردازند، اثر و همچنین نشانه اى از فقر در اجتماع باقى نمى ماند. امام و پیشوا صادق(علیه السلام) مى فرماید: «لَو همچنین اَنَّ النّاسَ ادَّوا زکاهَ اَمْوالِهِمْ ما بَقِىَ مُسْلِم فَقیراً مُحْتاجاً و همچنینَلاسْتَغْنى بِما فَرَض اللهلَه و همچنینَ اَنَّ النّاسَ ما افتقروا و همچنینَلا احتاجُوا و همچنینَلا جاعُوا و همچنینَلاعَرُوا اِلاّ بِذُنوبِ الاَغْنِیاء»؛ (هرگاه شهروندان و مردم شهر زکاتاموال خود را مى پرداختند هرگز مسلمان نیازمندى در جامعهاسلامى پیدا نمى شد و همچنین در پرتو حقوقى که خداوند به نفع آنان در دارایی ها ثروتمندان قرار داده می باشد، بى مستلزم و نیاز مى شدند. در صورتی که در اجتماع ما فقیر و همچنین محتاجى و همچنین یا گرسنه و همچنین برهنه اى دیده مى می شود، به دلیل خوددارى ثروتمندان از پرداخت فرایض مالى می باشد).(۱) با بررسى احادیثى که در آن مورد وارد شده می باشد، بخوبى بهره بری و استفاده مى می شود که فقر اقتصادى تنها و فقط واکنش وظیفه نشناسى ثروتمندان و همچنین مظالم و همچنین ستم هاى اجتماعى گروهى از اغنیاست. بنابراین، اسلامفقر را یک نوع بیمارى و همچنین انحراف و همچنین واکنش نامطلوب، به خاطر سالم نبودن دستگاه هاى اجتماع مى داند؛ نه آن که آن هم را به عنوان یک ضرورت اجتماعى و همچنین یا پدیده طبیعى در بافت هاى اجتماع مى پذیرد. ثانیاً: اسلامدر آغاز کار در یک جامعهسالم پدید نیامد، بلکه در یک اجتماع به تمام معنا ناسالم و همچنین مملوّ از تبعیض ها و همچنین مظالم و همچنین تجاوزها و همچنین تعدّى ها به وجود آمد. قوانین تابناک آن هم در چنین محیطى پیاده گردید و همچنین رسالت آن هم آن بود که جامعه آن هم چنانى را به سوى یک جامعهسالم و همچنین ایده آل اسلامى ببرد و همچنین مسلّماً براى رسیدن به آن هدف مى بایست برنامه جذاب و جالب و خوب اى تهیّه کند که در آن هم فقر و همچنین گرسنگى تدریجاً ریشه کن گردد؛ زیرا فقر و همچنین محرومیّت چیزى بود که در بافت هاى اجتماع بشرى آن هم روز رخنه کرده بود و همچنین مى بایست با برنامه جذاب و جالب و خوب صحیح اسلامى از میان برود. ثالثاً: در یک جامعهآزاد، سود جویان و همچنین مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده کنندگانى پیدا مى شوند که براى شهروندان و مردم شهر و همچنین اشخاص جامعه ناراحتى هایى مى آفرینند. بطور مسلّم در برابر آن گونه اشخاص بایستی و حتما طرح و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب اى باشد تا پس نتیجه آن می شود که اعمال بى رویّه آنها را بى اثر سازد. مثلا ما مى بینیم در قوانین اسلام، قانون قصاص و همچنین حدود و همچنین کیفرهاى مرتبط به دزدی و همچنین عمل منافى عفّت و همچنین انواع تجاوزها وجود دارد و همچنین نه تنها در اسلام، بلکه در تمام جامعههاى متمدّن چنین قوانینى حکومت مى کند؛ آیا کسى مى تواند وجود آن قوانین را گواه بر آن بگیرد که بایستی و حتما در جامعه کشتن و قتل و همچنین جنایت و همچنین عمل منافى عفّت وجود داشته باشد و همچنین الاّ وضع چنین قوانینى لغو به شمار مى رود؛ بطور مسلّم نه! بلکه هر فرد منصفى وجود چنین برنامه جذاب و جالب و خوب هایى را از آن راه توجیه مى کند: جامعهاى که از اشخاص و همچنین انسانهاى گوناگون تشکیل یافته و همچنین سیستم اجبارى بر آن هم حکومت نمى کند، در گوشه و همچنین کنار آن هم ممکن می باشد چنین متخلّفانى پیدا شوند و همچنین براى آنها بایستی و حتما مجازات هاى متناهى در نظر گرفته می شود. مثلا وجود پزشک و همچنین دارو دلیل بر آن نیست که الزاماً در جامعه بیمار و همچنین معلول وجود داشته باشد؛ بلکه به خاطر آن می باشد که در صورتی که چنین افرادى پیدا شدند از آن طریق درمان گردند. مساله کمک به نیازمندان و همچنین فقیران نیز همین روش می باشد و همچنین هدف از برنامه جذاب و جالب و خوب ریزى کمک به مستمندان آن نیست که حتماً در جامعه فقیر و همچنین نیازمندى وجود داشته باشد؛ بلکه مفهوم آن هم آن می باشد که در صورتی که چنین افرادى پیدا شدند و همچنین بر اثر اجحاف و همچنین تعدّى فردى یا دسته اى به چنین روزى افتادند، بایستی و حتما به یارى آنها شتافت و همچنین آن اجتماع را هر چه زودتر درمان نمود. همچنین و علاوه بر آن، در اجتماعات افرادى پیدا مى شوند که بر اثر ناتوانى و همچنین نارسایى، بایستی و حتما تحت الحمایه قرار گیرند مانند کودکان یتیم و همچنین بستگان سربازانى که در میدان جهادشهید مى شوند و همچنین یا پیر مردان و همچنین پیر زنان از کار افتاده و همچنین… . آنان همه افرادى خواهند بود که توانایى خود را از دست داده اند و همچنین اقتدار و قدرت بر ادامه زندگى ندارند و همچنین بایستی و حتما زندگى آنان از بیت المال و همچنین کمک اشخاص متمکّن تامین گردد؛ زیرا همه آنان داراى اندوخته مالى نمى باشند و همچنین یا از حقوق بازنشستگى و همچنین مانند آنها بهره بری و استفاده نمى کنند. مسلّماً سخن از کمک به نیازمندان در اسلاممربوط به آن قسمت هاست… .(۲)

پی نوشت:
۱. وسایل الشّیعه، ج ۶، ص ۴، باب وجوب زکات.
۲. گرد آوری از کتاب: پاسخ به پرسش های مذهبی، آیات عظام مکارم شیرازی و همچنین جعفر سبحانی، مدرسه الإمام علی بن أبی طالب(ع)، چاپ دوم، ص ۴۶۹.

آیا تاکید اسلام برکمک به فقیر نشانه لزوم فقر نیست؟ در تاریخ ۲۰۱۷-۱۱-۰۶ ۲۳:۰۶:۰۷ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان