چرا امام و پیشوا علی (ع) فرمود: من در صورتی که وزیر تو باشم بهتر می باشد تا امیر تو باشم

امام و پیشوا علی ع چرا امام و پیشوا علی (ع) فرمود: من در صورتی که وزیر تو باشم بهتر می باشد تا امیر تو باشم

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -هنگام و زمانی که شورشیان کار عثمان را پایان دادند به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن اداره حکومت افتادند . بدیهی می باشد مسلمانان را به حاکمی مستلزم و نیاز بود و همچنین بایستی و حتما خلیفه ای معین گردد . چه کسی جز علی سزاوار خلافت می باشد ؟ ولی باید توجه داشت تنی چند از مسلمانان که پیشینه ای در اسلام داشتند(طلحه و همچنین زبیر و همچنین . . . )چشم به خلافت دوخته بودند . نیز معاویه که در مدت بیست سال شمسی قدرتی یافته بود و همچنین شهروندان و مردم شهر شام با او همچنین یکدل بودند ، سودائی در سر داشت .

باری شهروندان و مردم شهر از هر سو بر علی گرد آمدند که بایستی و حتما خلافت را بپذیری . ولی باید توجه داشت افسوس که زمان مساعد نبود . و همچنین در آن بیست و همچنین پنج سال شمسی که از وفات پیغمبر می گذشت هیچ سالی نامناسب تر از آن سال شمسی جهت خلافت علی نمی نمود . بعضی سنت ها دگرگون شده و همچنین بعضی حکم ها معطل مانده و همچنین دخل و درآمد حکومت در کیسه افرادی ریخته شده که در آن مدت چندان رنجی جهت اسلام و همچنین مسلمانان بر خود ننهاده بودند . روزی که عمر دفتر
حقوق بگیران را تأسیس کرد و همچنین مقرری را بر اساس سبقت در اسلام نهاد ، شاید نمی دانست عاقبت آن هم به کجامی رسد . ولی باید توجه داشت دیری نگذشت که سربازان دیدند ، آنان در جبهه ها می جنگند و همچنین غنیمت های جنگی را به مدینه می فرستند و همچنین صدقات به صندوق حکومت می رسد ، و همچنین مردمی در منزل و خانه نشسته اند و همچنین تنها بخاطر آنکه سالی چند زودتر از آنان مسلمان شده اند ، اکثرا و بیشتر از افرادی که در فراهم آوردن آن مالها رنج برده اند بهره می گیرند . از آن دشوارتر کاربعضی سران قریش بود . آن تیره خودخواه و همچنین جاه طلب که در سقیفه با روایتی که ابوبکر بر شهروندان و مردم شهر خواند (۱) زمامداری مسلمانان را از آن هم خود ساخته بود ، بر دیگر تیره ها و همچنین بر همه مسلمانان که عرب نبودند بزرگی می فروخت . خاندان اموی که تیره ای از قریش اند از دیر زمان با خاندان هاشم میانه خوبی نداشتند . بخصوص با علی(ع)که در جنگ بدر تنی چند از بزرگان آنان را از پا درآورده بود .

عمر در دوران خلافت خود تا آنجا که می توانسته بود اینان را محدود ساخت و همچنین رخصت بیرون رفتن از مدینه را به ایشان نمی داد . زیرا و به درستی که به بهانه شرکت در جهاد نزد او می آمدند می گفت : «جنگی که در روزگار رسول خداوند تبارک و تعالی کردی جهت تو کافی می باشد . بهتر می باشد نه تو دنیای برون را ببینی و همچنین نه دنیای برون تو را . »در حکومت عتمان قریش بدانچه می خواست رسید و همچنین تا آنجا که می توانسته بود بر مال و همچنین منال دست اندازی کرد . حال علی(ع)در داخل مدینه با چنین مردمی روبروست . مردمی که در صورتی که هم از روی راستی به مسلمانی گرائیدند ، دلبستگی به خاندان خود را رها نکردند . مردمی که پیش از اسلام زیرا و به درستی که مال و همچنین مکنتی داشتند به بنی هاشم که تهی دست بودند به دیده حقارت می نگریستند . علی(ع)از آن مشکلها و همچنین دهها مشکل سخت تر از آن هم ، آگاه بود و همچنین می گفت :

«مرا بگذارید و همچنین غیره ای را به دست آرید که پیشاپیش کاری می رویم که آن هم را رویه هاست و همچنین گونه گون رنگهاست ، دلها برابر آن هم بر جای نمی ماند و همچنین خردها بر پای . همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده می باشد و همچنین راه راست ناشناسا گردیده و همچنین بدانید که در صورتی که من درخواست تو را پذیرفتم با تو چنان کار می کنم که خود میدانم و همچنین به گفته گوینده و همچنین ملامت سرزنش کننده گوش نمی دارم . و همچنین در صورتی که مرا واگذارید همچون یکی از شمایم و همچنین جهت کسی که کسب و کار خود را بدو می سپارند ، بهتر از دیگران فرمانبردار و همچنین شنوایم . من در صورتی که وزیر تو باشم بهتر می باشد تا امیر تو باشم . » (۲) بعض مورخان نوشته اند آن هم روز که عثمان کشته شد با علی(ع)بیعت کردند ولی بعضی نوشته اند گفتگو دو سه روز به درازا کشید و همچنین بعضی ها هشت روز نوشته اند و همچنین بایستی و حتما چنین باشد . حاضران گفتند تو را رها نمی کنیم تا با تو بیعت کنیم . گفت : «در صورتی که چنین می باشد بیعت بایستی و حتما در مسجد انجام گیرد . »

نوشته اند نخست کس که با او بیعت کرد طلحه بود که با دست شل بیعت کرد . مردی از حاضران که حبیب پسر ذؤیب نام داشت بیعت طلحه را به تفعل و فال بد گرفت و همچنین گفت نخست کس که با او بیعت کرد شل بود . آن کار به پایان نخواهد رسید .

بیعت شهروندان و مردم شهر باعلی بیعت انبوه شهروندان و مردم شهر بود و همچنین او چنین فرماید :

«چنان بر من هجوم آوردند که شتران تشنه به آبشخور روی آرند و همچنین چراننده پای بند آنها را بردارد و همچنین یکدیگر را بفشارند . چندانکه پنداشتم خیال کشتن مرا در سر می‌پرورانند یا در محضر من بعضی خیال کشتن بعض دیگر را دارند . » (۳)

و همچنین در جای دیگر فرماید :

«ناگهان دیدم شهروندان و مردم شهر از هر سوی روی به من نهادند و همچنین زیرا و به درستی که یال کفتار پس و همچنین پیش هم ایستادند چندانکه انگشتان شست پایم فشرده گشت و همچنین دو پهلویم آزرده . به گرد من فراهم و همچنین زیرا و به درستی که گله گوسفند سر نهاده به هم . » (۴)

و همچنین در جای دیگر چنین گوید :

«دستم را گشودند بازش داشتم ، و همچنین آن هم را کشیدند نگاهش داشتم . سپس بر من هجوم آوردند ، همچون شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگیرهای خود درآیند ، چندانکه بند پای افزار برید و همچنین ردا افتاد و همچنین ناتوان پایمال گردید . و همچنین خشنودی شهروندان و مردم شهر در بیعت من بدانجا رسید که خردسال شادمان شد و همچنین سالخورده لرزان و همچنین لرزان بدانجا دوان . » (۵) یعقوبی نوشته می باشد در روز بیعت همگان جز سه تن از قریش بیعت کردند . مروان پسر حکم . سعید پسر عاص ، ولید پسر عقبه . ولید که سخنگوی آنان بود گفت :

«تو خون ما را به گردن داری ، روز بدر پدر من و همچنین پدر سعید را کشتی و همچنین زیرا و به درستی که عثمان مروان را در دستگاه خود درآورد ، بر او خرده گرفتن و همچنین مروان را دشنام دادی . اکنون به شرطی با تو بیعت می کنم که بر ما ببخشی و همچنین آنچه داریم به ما واگذاری و همچنین کشندگان عثمان را کیفر دهی . »

علی(ع)در خشم شد و همچنین گفت :

«ولی باید توجه داشت خون تو را(حکم)خداوند تبارک و تعالی ریخت . ولی باید توجه داشت بخشیدن تو ، من نمی توانم حف الله را واگذارم . ولی باید توجه داشت آنچه در دست شماست ، آنچه از آن هم خداوند تبارک و تعالی و همچنین مسلمانان می باشد عدالت شامل آن هم می باشد . ولی باید توجه داشت کشندگان عثمان در صورتی که امروز کشتن آنان بر من مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری باشد ، فردا چنگ با آنان بر من مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری خواهد شد . » (۶)

طبری به سند خود از علی بن الحسین آرد که زیرا و به درستی که شهروندان و مردم شهر با علی بیعت کردند آن خطبه را خواند :

«همانا خدای تعالی کتابی راهنما را نازل فرمود ، و همچنین در آن هم نیک و همچنین بد را آشکار نمود . پس راه خیر را بگیرید تا هدایت شوید و همچنین از راه شر برگردید و همچنین به راه راست روید . واجب ها ! واجب ها ! آن هم را جهت خداوند تبارک و تعالی بجا آرید که تو را به بهشت می رساند . خداوند تبارک و تعالی حرامی را حرام کرده که ناشناخته نیست و همچنین حلالی را حلال کرده که از عیب تهی می باشد و همچنین حرمت مسلمانان را از دیگر حرمت ها برتر نهاد ، و همچنین حقوق مسلمانان را با اخلاص و همچنین یگانه پرستی پیوند داد .

پس مسلمان کسی می باشد که مسلمانان از دست و همچنین زبان او آزاری نبینند ، جز آنکه جهت حق بود ، و همچنین گزند مسلمان روا نیست جز در آنچه واجب می شود . بر چیزی پیشی گیرید که همگانتان را فراگیر می باشد مردن و مرگ که یک یک تو از آن هم ناگزیر می باشد . همانا شهروندان و مردم شهر پیش روی شمایند ، و همچنین مرک از پس تو را می خواند . سبکبار باشید تا برسید . که پیش رقتگان برپایند و همچنین پس ماندگان را می پایند . خداوند تبارک و تعالی را واپایید در حق شهرهای او و همچنین بندگان او که تو مسئولید حتی از سرزمینها و همچنین چهارپایان . در صورتی که خیری دیدید آن هم را دریابید و همچنین در صورتی که شری دیدید روی از آن هم بتابید . » (۷)
۲ . نهج البلاغه ، خطبه ۹۲ ، طبری ، ج ۶ ، ص . ۳۰۷۶

۳ . نهج البلاغه ، خطبه . ۵۴

۴ . نهج البلاغه ، خطبه ۳ شقشقیه .

۵ . خطبه . ۲۲۹

۶ . تاریخ یعقوبی ، ج ۲ ، ص . ۱۵۴

انتخاب شفقنا از کتاب : علی از زبان علی ( علیه السلام )

۷ . طبری ، ج ۶ ، ص ۳۰۷۹ ۳۰۷۸ ، نهج البلاغه ، خطبه .

چرا امام و پیشوا علی (ع) فرمود: من در صورتی که وزیر تو باشم بهتر می باشد تا امیر تو باشم در تاریخ ۲۰۱۷-۰۶-۰۱ ۰۰:۱۶:۵۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان