چرا امام و پیشوا علی (ع) فرمود: من در صورتی که وزیر تو باشم بهتر می باشد تا امیر تو باشم

امام و پیشوا علی ع چرا امام و پیشوا علی (ع) فرمود: من در صورتی که وزیر تو باشم بهتر می باشد تا امیر تو باشم

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -هنگام و زمانی که شورشیان کار عثمان را پایان دادند به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن اداره حکومت افتادند . بدیهی می باشد مسلمانان را به حاکمی مستلزم و نیاز بود و همچنین بایستی و حتما خلیفه ای معین گردد . چه کسی جز علی سزاوار خلافت می باشد ؟ ولی باید توجه داشت تنی چند از مسلمانان که پیشینه ای در اسلام داشتند(طلحه و همچنین زبیر و همچنین . . . )چشم به خلافت دوخته بودند . نیز معاویه که در مدت بیست سال شمسی قدرتی یافته بود و همچنین شهروندان و مردم شهر شام با او همچنین یکدل بودند ، سودائی در سر داشت .

باری شهروندان و مردم شهر از هر سو بر علی گرد آمدند که بایستی و حتما خلافت را بپذیری . ولی باید توجه داشت افسوس که زمان مساعد نبود . و همچنین در آن بیست و همچنین پنج سال شمسی که از وفات پیغمبر می گذشت هیچ سالی نامناسب تر از آن سال شمسی جهت خلافت علی نمی نمود . بعضی سنت ها دگرگون شده و همچنین بعضی حکم ها معطل مانده و همچنین دخل و درآمد حکومت در کیسه افرادی ریخته شده که در آن مدت چندان رنجی جهت اسلام و همچنین مسلمانان بر خود ننهاده بودند . روزی که عمر دفتر
حقوق بگیران را تأسیس کرد و همچنین مقرری را بر اساس سبقت در اسلام نهاد ، شاید نمی دانست عاقبت آن هم به کجامی رسد . ولی باید توجه داشت دیری نگذشت که سربازان دیدند ، آنان در جبهه ها می جنگند و همچنین غنیمت های جنگی را به مدینه می فرستند و همچنین صدقات به صندوق حکومت می رسد ، و همچنین مردمی در منزل و خانه نشسته اند و همچنین تنها بخاطر آنکه سالی چند زودتر از آنان مسلمان شده اند ، اکثرا و بیشتر از افرادی که در فراهم آوردن آن مالها رنج برده اند بهره می گیرند . از آن دشوارتر کاربعضی سران قریش بود . آن تیره خودخواه و همچنین جاه طلب که در سقیفه با روایتی که ابوبکر بر شهروندان و مردم شهر خواند (۱) زمامداری مسلمانان را از آن هم خود ساخته بود ، بر دیگر تیره ها و همچنین بر همه مسلمانان که عرب نبودند بزرگی می فروخت . خاندان اموی که تیره ای از قریش اند از دیر زمان با خاندان هاشم میانه خوبی نداشتند . بخصوص با علی(ع)که در جنگ بدر تنی چند از بزرگان آنان را از پا درآورده بود .

عمر در دوران خلافت خود تا آنجا که می توانسته بود اینان را محدود ساخت و همچنین رخصت بیرون رفتن از مدینه را به ایشان نمی داد . زیرا و به درستی که به بهانه شرکت در جهاد نزد او می آمدند می گفت : «جنگی که در روزگار رسول خداوند تبارک و تعالی کردی جهت تو کافی می باشد . بهتر می باشد نه تو دنیای برون را ببینی و همچنین نه دنیای برون تو را . »در حکومت عتمان قریش بدانچه می خواست رسید و همچنین تا آنجا که می توانسته بود بر مال و همچنین منال دست اندازی کرد . حال علی(ع)در داخل مدینه با چنین مردمی روبروست . مردمی که در صورتی که هم از روی راستی به مسلمانی گرائیدند ، دلبستگی به خاندان خود را رها نکردند . مردمی که پیش از اسلام زیرا و به درستی که مال و همچنین مکنتی داشتند به بنی هاشم که تهی دست بودند به دیده حقارت می نگریستند . علی(ع)از آن مشکلها و همچنین دهها مشکل سخت تر از آن هم ، آگاه بود و همچنین می گفت :

«مرا بگذارید و همچنین غیره ای را به دست آرید که پیشاپیش کاری می رویم که آن هم را رویه هاست و همچنین گونه گون رنگهاست ، دلها برابر آن هم بر جای نمی ماند و همچنین خردها بر پای . همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده می باشد و همچنین راه راست ناشناسا گردیده و همچنین بدانید که در صورتی که من درخواست تو را پذیرفتم با تو چنان کار می کنم که خود میدانم و همچنین به گفته گوینده و همچنین ملامت سرزنش کننده گوش نمی دارم . و همچنین در صورتی که مرا واگذارید همچون یکی از شمایم و همچنین جهت کسی که کسب و کار خود را بدو می سپارند ، بهتر از دیگران فرمانبردار و همچنین شنوایم . من در صورتی که وزیر تو باشم بهتر می باشد تا امیر تو باشم . » (۲) بعض مورخان نوشته اند آن هم روز که عثمان کشته شد با علی(ع)بیعت کردند ولی بعضی نوشته اند گفتگو دو سه روز به درازا کشید و همچنین بعضی ها هشت روز نوشته اند و همچنین بایستی و حتما چنین باشد . حاضران گفتند تو را رها نمی کنیم تا با تو بیعت کنیم . گفت : «در صورتی که چنین می باشد بیعت بایستی و حتما در مسجد انجام گیرد . »

نوشته اند نخست کس که با او بیعت کرد طلحه بود که با دست شل بیعت کرد . مردی از حاضران که حبیب پسر ذؤیب نام داشت بیعت طلحه را به تفعل و فال بد گرفت و همچنین گفت نخست کس که با او بیعت کرد شل بود . آن کار به پایان نخواهد رسید .

بیعت شهروندان و مردم شهر باعلی بیعت انبوه شهروندان و مردم شهر بود و همچنین او چنین فرماید :

«چنان بر من هجوم آوردند که شتران تشنه به آبشخور روی آرند و همچنین چراننده پای بند آنها را بردارد و همچنین یکدیگر را بفشارند . چندانکه پنداشتم خیال کشتن مرا در سر می‌پرورانند یا در محضر من بعضی خیال کشتن بعض دیگر را دارند . » (۳)

و همچنین در جای دیگر فرماید :

«ناگهان دیدم شهروندان و مردم شهر از هر سوی روی به من نهادند و همچنین زیرا و به درستی که یال کفتار پس و همچنین پیش هم ایستادند چندانکه انگشتان شست پایم فشرده گشت و همچنین دو پهلویم آزرده . به گرد من فراهم و همچنین زیرا و به درستی که گله گوسفند سر نهاده به هم . » (۴)

و همچنین در جای دیگر چنین گوید :

«دستم را گشودند بازش داشتم ، و همچنین آن هم را کشیدند نگاهش داشتم . سپس بر من هجوم آوردند ، همچون شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگیرهای خود درآیند ، چندانکه بند پای افزار برید و همچنین ردا افتاد و همچنین ناتوان پایمال گردید . و همچنین خشنودی شهروندان و مردم شهر در بیعت من بدانجا رسید که خردسال شادمان شد و همچنین سالخورده لرزان و همچنین لرزان بدانجا دوان . » (۵) یعقوبی نوشته می باشد در روز بیعت همگان جز سه تن از قریش بیعت کردند . مروان پسر حکم . سعید پسر عاص ، ولید پسر عقبه . ولید که سخنگوی آنان بود گفت :

«تو خون ما را به گردن داری ، روز بدر پدر من و همچنین پدر سعید را کشتی و همچنین زیرا و به درستی که عثمان مروان را در دستگاه خود درآورد ، بر او خرده گرفتن و همچنین مروان را دشنام دادی . اکنون به شرطی با تو بیعت می کنم که بر ما ببخشی و همچنین آنچه داریم به ما واگذاری و همچنین کشندگان عثمان را کیفر دهی . »

علی(ع)در خشم شد و همچنین گفت :

«ولی باید توجه داشت خون تو را(حکم)خداوند تبارک و تعالی ریخت . ولی باید توجه داشت بخشیدن تو ، من نمی توانم حف الله را واگذارم . ولی باید توجه داشت آنچه در دست شماست ، آنچه از آن هم خداوند تبارک و تعالی و همچنین مسلمانان می باشد عدالت شامل آن هم می باشد . ولی باید توجه داشت کشندگان عثمان در صورتی که امروز کشتن آنان بر من مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری باشد ، فردا چنگ با آنان بر من مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری خواهد شد . » (۶)

طبری به سند خود از علی بن الحسین آرد که زیرا و به درستی که شهروندان و مردم شهر با علی بیعت کردند آن خطبه را خواند :

«همانا خدای تعالی کتابی راهنما را نازل فرمود ، و همچنین در آن هم نیک و همچنین بد را آشکار نمود . پس راه خیر را بگیرید تا هدایت شوید و همچنین از راه شر برگردید و همچنین به راه راست روید . واجب ها ! واجب ها ! آن هم را جهت خداوند تبارک و تعالی بجا آرید که تو را به بهشت می رساند . خداوند تبارک و تعالی حرامی را حرام کرده که ناشناخته نیست و همچنین حلالی را حلال کرده که از عیب تهی می باشد و همچنین حرمت مسلمانان را از دیگر حرمت ها برتر نهاد ، و همچنین حقوق مسلمانان را با اخلاص و همچنین یگانه پرستی پیوند داد .

پس مسلمان کسی می باشد که مسلمانان از دست و همچنین زبان او آزاری نبینند ، جز آنکه جهت حق بود ، و همچنین گزند مسلمان روا نیست جز در آنچه واجب می شود . بر چیزی پیشی گیرید که همگانتان را فراگیر می باشد مردن و مرگ که یک یک تو از آن هم ناگزیر می باشد . همانا شهروندان و مردم شهر پیش روی شمایند ، و همچنین مرک از پس تو را می خواند . سبکبار باشید تا برسید . که پیش رقتگان برپایند و همچنین پس ماندگان را می پایند . خداوند تبارک و تعالی را واپایید در حق شهرهای او و همچنین بندگان او که تو مسئولید حتی از سرزمینها و همچنین چهارپایان . در صورتی که خیری دیدید آن هم را دریابید و همچنین در صورتی که شری دیدید روی از آن هم بتابید . » (۷)
۲ . نهج البلاغه ، خطبه ۹۲ ، طبری ، ج ۶ ، ص . ۳۰۷۶

۳ . نهج البلاغه ، خطبه . ۵۴

۴ . نهج البلاغه ، خطبه ۳ شقشقیه .

۵ . خطبه . ۲۲۹

۶ . تاریخ یعقوبی ، ج ۲ ، ص . ۱۵۴

انتخاب شفقنا از کتاب : علی از زبان علی ( علیه السلام )

۷ . طبری ، ج ۶ ، ص ۳۰۷۹ ۳۰۷۸ ، نهج البلاغه ، خطبه .

چرا امام و پیشوا علی (ع) فرمود: من در صورتی که وزیر تو باشم بهتر می باشد تا امیر تو باشم در تاریخ ۲۰۱۷-۰۶-۰۱ ۰۰:۱۶:۵۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn