چرا امام و پیشوا علی (ع) در میان پیروانش هم تنهاست؟صوت دکتر علی شریعتی

تنهاتر چرا امام و پیشوا علی (ع) در میان پیروانش هم تنهاست؟صوت دکتر علی شریعتی

شفقنا-علی(علیه السلام) در میان پیروانش هم تنهاست، در آخر ستایش هایی که از او می می شود مجهول مانده می باشد. درد علی (علیه السلام) دو گونه می باشد: یک درد، دردی می باشد که از زخم شمشیر ابن ملجم در فرق مبارکش احساس می کند، و همچنین درد دیگر، دردی می باشد که او را تنها در نیمه شب‌های خاموش به دل نخلستان‌های اطراف مدینه کشانده … و همچنین به ناله در آورده می باشد و همچنین ما تنها بر دردی می گرییم که از شمشیر ابن ملجم در فرقش احساس می کند .
محبت یا معرفت؟
ما بیش از هر چیز به تعلیم نیازمندیم، و همچنین حتی پیش از تبلیغ، به معرفت و همچنین آشنایی علمی مستلزم و نیاز داریم.

یکی از بزرگترین مسائلی که در تاریخ وجامعه ما مطرح می باشد اسلام و همچنین تشیع می باشد که بسیاری از ما بدان معتقدیم، ولی باید توجه داشت آن هم را به درستی نمی شناسیم. به مذهبی ایمان داریم که آشنایی درست و همچنین منطقی از آن هم نداریم. مثلاً به علی (علیه‌السلام) به عنوان یک امام و پیشوا، یک مرد پهناور و بزرگ، یک ابرمرد حقیقی و همچنین به عنوان کسی که همه احساس ها و همچنین تقدیس های ما را به خود اختصاص داده، نظر داریم و همچنین دائما در طول تاریخ، بعد ازاسلام، ملت ما افتخار ستایش او را داشته می باشد، ولی باید توجه داشت متاسفانه آنچنان که بایستی و حتما و همچنین شاید او را نشناخته می باشد؛ زیرا اکثرا و بیشتر به ستایش ایشان پرداخته شده نه شناختن او.

آن گونه مدح ها و همچنین محبت ها در میان همه ملت ها نسبت به معبودشان، پیغمبرشان و همچنین قهرمانانشان هست ، ولی باید توجه داشت آن معرفت می باشد که با ارزش می باشد . امکان ندارد جامعه ای و همچنین ملتی علی(علیه السلام) را بشناسد و همچنین درست بفهمد، و همچنین ازشکنجه آمیزترین وسخت ترین محروم و بی بهره هایی که جوامع دچار آن هم خواهند بود ، رنج ببرد.

ما در زمان خود موظف به شناختن امام و پیشوا هستیم ، نه محبت بدون معرفت به امام و پیشوا. البته نسبت به محبت ورزیدن انتقادی نداریم. چگونه ممکن می باشد کسی علی را بشناسد و همچنین به او عشق نورزد و همچنین او را نستاید؟ ولی باید توجه داشت آن محبت پس نتیجه آن می شود که شناختن علی و همچنین آشنا شدن با زیبائی های عظیم یک روح با شکوه ، و همچنین عظمت و همچنین پاکی یک انسان پهناور و بزرگ می باشد. محبتی که معلول آن معرفت می باشد ، نجات قسمت و بخش می باشد و همچنین روح زندگی یک جامعه می باشد.

غربت نهج البلاغه

نهج البلاغه بعد از قرآن ، بزرگترین کتاب ما می باشد که آن هم را نمی خوانیم و همچنین نمی شناسیم، چنانکه قرآن را نیز نمی شناسیم و همچنین آن هم را تنها و فقط ستایش می کنیم، می بوسیم و همچنین تبرک می دانیم.

قرآن ونهج البلاغه را تجلیل و همچنین ستایش می کنیم، ولی باید توجه داشت چه فایده و همچنین چه تاثیری می تواند داشته باشد، هنگام و زمانی که که در آن هم تدبّر نمی کنیم.

نهج البلاغه به اقرار اغلب دانشمندان و همچنین نویسندگان و همچنین ادبای معاصر، حتی عرب، بعد از قرآن، زیباترین متن عربی می باشد. بسته ای در بردارنده سخنانی عمیق در کمال فصاحت و همچنین بلاغت و همچنین کتابی حاوی دستورات ارزشمند اخلاقی می باشد.

شاید ، ۲۵ سال شمسی سکوت علی(علیه السلام) از همه سخنانی که آن هم حضرت در دوران عمر خویش فرموده می باشد؛ رساتر، بلیغ تر، زیباتر، اثر قسمت و بخش تر و همچنین آموزنده تر باشد.

سکوتی که خطاب به همه انسان هاست، انسان هایی که علی را می شناسند. بیست و همچنین پنج سال شمسی سکوت در نهایت سختی و همچنین سنگینی جهت یک انسان، آن هم هم نه یک انسان گوشه گیر و همچنین راهب، بلکه یک انسان فعال فرهنگی و اجتماعی.

امام و پیشوا گاه با سخنانش حرف می زند و همچنین گاه با سکوتش، گاه با پیروزیش درس می دهد و همچنین گاه با شکستش.

مخاطب امام و پیشوا ما هستیم و همچنین رسالت ما نیز معلوم می باشد:

شناختن آن درس ها ، خواندن آن سخنان و همچنین شنیدن آن سکوت ها…

درد پهناور و بزرگ مرد تاریخ
متاسفانه حضرت علی علیه السلام با آن عظمت هنوز در بین شیعیانش نیز مجهول و همچنین ناشناخته مانده می باشد. هنوز بسیاری از فضایل و همچنین ارزشهای انسانی ایشان را نیافته ایم.

ولی باید توجه داشت به راستی ارزش های انسانی علی علیه السلام چیست؟

یکی از مسائلی که در مورد ایشان مطرح نشده، مساله تنهایی علی (علیه السلام) می باشد.

کسی که به یک معبود، به یک معشوق عشق می ورزد، با همه چهره های دیگر بیگانه می می شود و همچنین جز در آرزوی او نیست، خود به خود هنگام و زمانی که که او نیست ، تنها می ماند و همچنین کسی که با اشخاص و همچنین اشیای پیرامونش بیگانه می باشد، متجانس نیست ، تنها می ماند، احساس تنهایی می کند. انسان هر چه به مرحله انسان بودن، نزدیکتر می می شود، احساس تنهایی بیشتری می کند. و همچنین از جامعه و همچنین زمان فاصله می گیرد.

در شرح حال نوابع می بینیم یکی از صفات فردی یا شخصی آنان ، تنهائیشان در زمان خود آنها می باشد. در زمان خود مجهول اند، غریب اند و همچنین در وطن خویش بیگانه اند، و همچنین آیندگان بهتر می توانند ، آنها، اثرشان ، سخنانشان و همچنین سطح اندیشه و همچنین هنرشان را بهفمند.

چه کسی تنها نیست؟ کسی که با همه، یعنی در سطح همه می باشد، کسی که رنگ زمان به خود می گیرد، رنگ همه را به خود می گیرد و همچنین با همگان تفاهم دارد و همچنین در سطح موجود می باشد و همچنین با وضع موجود، به هر شکلش و همچنین هر بُعدش منطبق می باشد.

احساس تنهایی و همچنین خلاء ، مرتبط به روحی می باشد که آنچه در آن جامعه و همچنین زمان و همچنین در آن ابتذال روزمرگی وجود دارد ، نمی تواند سیرش کند.

درد انسان، درد انسان متعالی ، تنهایی وعشق می باشد.

و همچنین می بینیم علی(علیه السلام) ، آن هم علی (علیه السلام) که می نالد و همچنین دائماً فریاد می زند و همچنین سکوتش درد آور می باشد. سخنش درد آور می باشد، و همچنین آن هم علی که عمری شمشیر زده ، جنگ ها کرده ، فداکاری ها نموده و همچنین جامعه ای را با اقتدار و قدرت و همچنین جهادش پی ریخته و همچنین به وجود آورده می باشد، حال در جمع یارانش تنهاست و همچنین نیز می بینیم که نیمه شبهای خاموش مدینه را ترک می کند وسردر حلقوم چاه، می نالد.

امام و پیشوا کسی را ندارد که برایش حرف بزند، گوشی نیست که سخنانش را بشنود، و همچنین فردی نیست که او را بفهمد.

رنج پهناور و بزرگ یک انسان آن می باشد که عظمت او و همچنین شخصیت او در قالب فکرهای کوتاه و همچنین در برابر نگاه های پست و همچنین پلید و همچنین احساس او در روحهای خیلی زیاد آلوده و همچنین اندک و همچنین تنگ قرار گیرد. و همچنین آن مرد که روی آن زمین خودش را تنها می یابد، با آن زمین و همچنین آسمان بیگانه می باشد و همچنین تنها و فقط رسالت و همچنین وظیفه اش او را با آن جامعه و همچنین آن شهرستان پیوند داده می باشد.

علی در طول تاریخ ، تنها انسانی می باشد که در ابعاد متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین حتی متناقضی که در یک انسان جمع نمی می شود قهرمان می باشد. مثل یک کارگر ساده با دست و همچنین بازویش خاک را می کند و همچنین در آن هم سرزمین سوزان بدون ابزار، قنات می کند ، مانند یک حکیم می اندیشد، همچون یک عاشق پهناور و بزرگ و همچنین یک عارف عظیم عشق می ورزد، به سان یک قهرمان شمشیر می زند و همچنین مثل یک سیاستمدار رهبری می کند و همچنین مانند یک معلم اخلاق مظهر و همچنین سرمشق فضایل انسانی جهت یک جامعه می باشد. هم یک پدر می باشد و همچنین یک دوست وفادار و همچنین هم یک همسر نمونه.

چنین انسانی می باشد که در دنیا تنهاست.

علی(علیه السلام) در میان پیروانش هم تنهاست، در آخر ستایش هایی که از او می می شود مجهول مانده می باشد. درد علی (علیه السلام) دو گونه می باشد: یک درد، دردی می باشد که از زخم شمشیر ابن ملجم در فرق مبارکش احساس می کند، و همچنین درد دیگر، دردی می باشد که او را تنها در نیمه شب‌های خاموش به دل نخلستان‌های اطراف مدینه کشانده … و همچنین به ناله در آورده می باشد و همچنین ما تنها بر دردی می گرییم که از شمشیر ابن ملجم در فرقش احساس می کند .

ولی باید توجه داشت، آن درد علی (علیه السلام) نیست،

دردی که چنان روح بزرگی را به ناله آورده می باشد، تنهایی می باشد ، که ما آن هم را نمی شناسیم!

بایستی و حتما آن درد را بشناسیم، نه آن هم درد را؛

که علی(علیه السلام) درد شمشیر را احساس نمی کند، و همچنین … ما

درد علی را احساس نمی کنیم.

پروردگارا ! قلبمان را با روح آسمانی اش ، پیوند زن.

برگرفته از کتاب علی(علیه السلام)،‌دکتر علی شریعتی

چرا امام و پیشوا علی (ع) در میان پیروانش هم تنهاست؟صوت دکتر علی شریعتی در تاریخ ۲۰۱۷-۰۹-۰۹ ۰۰:۱۰:۰۷ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان