حسين شمقدري کارگردان مستند «انقلاب جنسي»: بی‌بندوباری جنسی و زناشویی و جنسی در غرب اکثرا و بیشتر جنبه توریستی و همچنین کسب دخل و درآمد دارد

حسين شمقدري کارگردان مستند «انقلاب جنسي»: بی‌بندوباری جنسی و زناشویی و جنسی در غرب اکثرا و بیشتر جنبه توریستی و همچنین کسب دخل و درآمد دارد

|حسين شمقدري کارگردان مستند «انقلاب جنسي»: بی‌بندوباری جنسی و زناشویی و جنسی در غرب اکثرا و بیشتر جنبه توریستی و همچنین کسب دخل و درآمد دارد از مسیح داراب|

صدای شیعه: موضوعي که در مستند «انقلاب جنسي» به آن هم پرداخته شده، آن هم روش که از نام مستند مشخص می باشد، آنقدر خاص و همچنین خط قرمزي می باشد که شايد بردن نام آن هم در برخي خانوادهها و همچنین محافل جزو حرفهاي مگو و همچنین حريمهاي غير قابل وارد شدن باشد ولی باید توجه داشت موضوعي می باشد که نه تنها ايران بلکه همه دنيا با آن هم دست به گريبان می باشد. حسين شمقدري مستندسازي که با ساخت «ميراث آلبرتا» به شناخته شدن و شهرت رسيد، اين بار نيز دست به مقايسهاي ميان آنچه در غرب بر سر مسائل جنسي آمده و همچنین آنچه پيش روي جامعه ايران می باشد، زده می باشد. اين مستندساز در گفت و همچنین گویی در مورد مستندش توضيحاتي داده می باشد.

بعد از «ميراث آلبرتا» و همچنین «سي و همچنین سه سال شمسی سکوت» باز هم سراغ موضوعي در غرب رفتهاي، دوباره شاهد مقايسه ميان آنچه در غرب ميگذرد و همچنین آنچه در ايران می باشد، هستيم. در مستندهايت به خوبيهايي که در غرب هست نگاه ميکني و همچنین اين خلافنظري می باشد که ميگويد همه غرب بد می باشد يا اينکه همه غرب خوب می باشد، چرا اين نوع نگاه را انتخاب کردهاي؟

علت اصلياش اين بود که خودم نيز در اوايل نگاه خوبي نسبت به غرب نداشتم. مخصوصاً از اينکه نخبگان جامعهمان به غرب مهاجرت ميکنند، ناخوش و غمگین بودم. ولی باید توجه داشت وقتي که خودم از نزديک با غرب و همچنین جامعهشان روبهرو شدم، ديدم خوبيهايي دارند که توانستهاند سطح جامعهشان را تا حدي بالا ببرند که بتوانند بچههاي نخبه ما را جذب کنند. غرب مجموعهاي از خوبيها و همچنین بديها می باشد و همچنین نميمی شود گفت صرفاً خوب يا بد می باشد. در موضوع آزاديهاي جنسي هم به نظرم هم اکنون ما در نقطهاي هستيم که جامعه غربي حدود ۲۰۰ سال شمسی پيش در آن هم حضور داشت و همچنین ميخواهيم مقايسه کنيم ميان مسيري که آنها رفتهاند و همچنین مسيري که پيش روي ما می باشد.

مستند را با عکسهاي قديمي شروع ميکني و همچنین به نظرم تنها دليلي که براي اثبات اينکه ما در مسير غرب هستيم ميآوري اين می باشد که مثلاً در عکسهاي حدود ۱۰۰ يا ۱۵۰ سال شمسی پيش زنان غربي هم با حجاب بوده و همچنین روسري داشتهاند، آيا اين براي نشان دادن اينکه ما به سرنوشت غرب دچار ميشويم کافي می باشد؟

به نظرم همين کافي بود، وقتي نوع پوشش جامعه غربي را نشان ميدهيم نشان دهنده روابط اجتماعي آن هم جامعه می باشد. در آن هم زمان روابط اجتماعي بسيار سختگيرانه و همچنین محدوديتهاي اجتماعي زيادي در جامعه غربي بوده که تخطي از آنها توبيخهاي قضايي را به همراه داشته می باشد و همچنین حتي اين قوانين موضوع بزرگي می باشد که جاي پرداخت دارد.

ما هيچ اثري از آنها در مستند نميبينيم، به نظر ميرسد مسيري که غرب پشت سر گذاشته بسيار فراتر از موضوع پوشش بوده، تغييرات سياسي، تکنولوژيک و همچنین حتي دگرگوني در ساختار اقتصاد جامعه هم مؤثر بوده!

ما ميخواستيم طرح موضوع اوليه داشته باشيم و همچنین به نظرم همين پرداختن به حجاب روسري به مقدار و اندازه کافي تکاندهنده بود. ميمی شود اين ايراد را گرفت که چرا بر اساس سناريويي که داشتيم به اين موضوعات توجه بيشتري نکرديم ولی باید توجه داشت ميمی شود گفت در همين حد هم براي نشان دادن اين موضوع که ما در راهي هستيم که غرب قرار داشته، کافي می باشد، مثلاً ميخواستم در مورد محدوديتها عکسهايي را که مرتبط به مقدار و اندازهگيري مايو شناي زنان می باشد هم در مستند بياورم ولی باید توجه داشت بعد نظرم عوض شد.

بعد از اينکه تيزر مستند نشر یافته شده شد، خيليها گفتند در صورتی که کسي غير از حسين شمقدري سراغ اين موضوع ميرفت، نه تنها جلوي مستندش را ميگرفتند،بلکه با خودش هم برخورد شديد ميشد و همچنین به قول معروف توي گونياش ميکردند! خودت اينها را شنيدهاي؟

بله، شنيدهام (ميخندد)، ولی باید توجه داشت کلاً سعي کرده ام وقتي در هر موضوعي مانند اين به من اعتماد شد جواب اين حسن اعتماد را بدهم. خودم ميدانم که فيلم موضوع حساسي دارد و همچنین تلاش کردهام آن هم را صحيح و همچنین سالم به مقصد برسانم و همچنین احتياطهاي مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را در مورد آن هم داشته باشم. ممنونم از اينکه به من اعتماد شد ولي خب به ديگر تیمهاي مستندساز هم در جاي خودش اعتماد شده و همچنین اين نبوده که صرفاً در مورد من اين کار را انجام داده باشند.

با ساخت مستند «انقلاب جنسي» به نظرم تعريفها از «تابو» و همچنین خط قرمز را خيلي جلوتر بردهاي، اين تابوشکني عامدانه بوده می باشد؟!

بسياري از تابوهايي که ما در جامعهمان با آن هم سر و همچنین کار داريم براي اين به وجود آمدهاند که نيامدهايم در موردشان به صورت علمي حرف بزنيم و همچنین براي حلشان استدلال و همچنین دليل بياوريم. ما تلاش ميکنيم ذهنيت جامعه و همچنین حاکميت را نسبت به برخي از مسائل اصلاح کنيم. همچنین و علاوه بر اين هنوز موضوعات زيادي خواهند بود که به عنوان تابو در جامعه ما شناخته ميشوند و همچنین ميقدرت به آنها نيز پرداخت؛ موضوعاتي که شبيه عرف شدهاند ولی باید توجه داشت با اصل دين اسلام و همچنین مباني اسلامي در تضاد نيستند.

مانند بحث ازدواج موقت يا آن هم«صيغه» که در مستند «انقلاب جنسي» از آن هم به عنوان راهحل جامعه براي دچار نشدن به معضلات جنسي در غرب ياد ميکني!

بحث ازدواج موقت يکي از نمادهاي روشنفکري دين اسلام می باشد. زماني ما از دنياي غرب دفاع ميکنيم دقيقاً جايي می باشد که آنجا چيزهايي رخ ميدهد که در اسلام وجود دارد ولی باید توجه داشت ما آن هم را از اسلاممان حذف کردهايم. در حالي که اين مسائل در اسلام بوده و همچنین اسلام آن هم را ترويج ميداده می باشد. در غرب به روش کامل به نيازهاي جنسي پاسخ داده ميمی شود و همچنین ما ميگوييم اينکه به يک نياز پاسخ داده ميمی شود، خوب می باشد. اسلام نيز با مطرح کردن پیشامد جدید ازدواج موقت به اين نياز پاسخ داده می باشد.

به نظر ميرسد نگاهي که نسبت به آزاديهاي جنسي در غرب داريد، نگاه مثبتي می باشد و همچنین حتي پرداختن به راهپيمايي همجنسبازها يا مردان فاحشه، نيز آن هم روش که بايد نتوانسته فساد جنسي در غرب را به نمايش بگذارد.

تم اصلي کار ما مقايسه ميان غرب و همچنین شرايط ايران بود و همچنین صرفاً در مرحله بحث همجنسبازي يا مردان فاحشه به خاطر اينکه بعضيها در داخل فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن ميکنند که اين موضوع وجود ندارد، دست به مقايسه نزديم. مراد ما از نشان دادن سکانس مردان روسپي، اين بود که بگوييم زنان غربي به خاطر اينکه مردانشان داراي شادابي جنسي نيستند سراغ مسائلي مثل ارتباط و رابطه با روسپيهاي مرد و همچنین همجنسگرايي رفتهاند و همچنین آن هم روش که ما تصور ميکنيم اين موضوع در غرب فراگير نيست. براي همين هم زياد به آن هم نپرداختيم.

بحث فساد اخلاقي در غرب و همچنین بيبندوباري جنسي در غرب را چگونه و چطوری ميبينيد؟

در غرب بيبندوباري جنسي مانند آنچه در خيابان «چراغ قرمز» ديديم بيشتر جنبه توريستي و همچنین کسب دخل و درآمد دارد.

در انتهاي فيلم به توليد قسمت دوم «انقلاب جنسي» اشاره کرديد، به نظر ميرسد مخاطب هنوز جواب سؤالهايش را نگرفته و همچنین منتظر می باشد در قسمت بعدي جوابهايش را بگيرد، اين اتفاق به اينکه بيننده نتواند جمعبندي از مستند داشته باشد، نميانجامد؟

اين را قبول ندارم که مخاطب نميتواند به يک نتيجهگيري کلي از مستند برسد. ما براي ايجاد جذابيت و همچنین پيگيري قسمت بعدي سؤالهايي را مطرح کردهايم ولي مستند داراي چارچوب و همچنین ساختاري می باشد که در آن هم به جواب آنچه در ابتدای مستند به آن هم پرداختهايم ميرسد.

منبع: روزنامه جوون

انتهای پیام

حسين شمقدري کارگردان مستند «انقلاب جنسي»: بی‌بندوباری جنسی و زناشویی و جنسی در غرب اکثرا و بیشتر جنبه توریستی و همچنین کسب دخل و درآمد دارد در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان