تحقیق اشنایی با دین زردشت

زمان ي كه چند قرن بر ورود آرياييان به ايران گذشت اين قوم اندك اندك به شهر نشيني روي آوردند و اين مساءله در جهان بيني ايشان تاءثير گذاشت .
Thesis Kolah1 jpg تحقیق اشنایی با دین زردشت
انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت

در آن روزگار آدم بازبینی گري بر خاست و آرياييان را كه خواستار ترك خرافات قديم بودند، به آيين تازه اي دعوت كرد آيين مغان را برانداخت . اين پيامبر مصلح كه را فرستاده خداي خوب ي روشنايي معرفي مي كرد، زردشت نام داشت . وي مدعي بود آيين را از آهورمزدا دريافت كرده تا جهان را از تيرگيها پاك كند و آن را به سوي نيكي روشنايي رهنمون شود.
– سرگذشت زردشت
پژوهشگران درمورد وجود تاريخي پيامبر ايران باستان شك دارند، اما بيشتر آنان وجود وي را نفي نمي كنند. زردشت زرتشت زرادشت ، زراتشت زردهشت و كلماتي از اين قبيل از عبارت ((زرثوشتر))(Zarathushtra) در گاتها (بخشي از كتاب آسماني زردشت ) مي آيد كه طبق نظريه صحيحتر معادل زرد اشتر يعني دارنده شتر زرد است .
نام پدرش پوروشسب يعني دارنده اسب پير، نام مادرش دغدو يعني دوشنده گاو ماده نام خاندان وي سپيتمه يعني سپيد نژاد بود.
طبري مورخ زیاد دیده شده اسلام و پيروان او زردشت را از فلسطين مي دانند و مي گويند وي از آنجا به ايران آمده است ، اما قول صحيح و مشهور آن است كه وي ايراني و اهل آذربايجان بوده است و مکان برانگيختگي او را كوهي نزديك درياچه اروميه مي دانند.(۱)
در مورد زردشت نيز اختلاف است و زمان وي حتي به ۶۰۰۰ سال قبل از ميلاد نيز برده شده است . ولی بر اساس نظريه معروف ، وي در سال ۶۶۰ قبل از ميلاد به دنيا آمد و در ۶۳۰ قبل از ميلاد (در سن ۳۰ سالگي ) به پيامبري مبعوث شد. وي در سال ۵۸۳ ق .م . در سنن ۷۷ سالگي در آتشكده اي در بلخ (افغانستان ) بوسیله لشكر قومي مهاجم به شهادت رسيد.
گر چه بعثت زردشت در شاهنامـه فردوسي آمده است اما متاءسفانه آن حادثه در بخش افسانه اي آن كتاب مذكور است ، به طوري كه درباره گشتاسب (پادشاهي كه زردشت او را دعوت مي كند به آيين خود در مي آورد) اختلاف است . برخي او را با ويشتاسب پدر داريوش هخامنشي مساوی دانسته اند. از سوي ديگر از نظر تاريخي مسلم است كه ويشتاسب نه يك پادشاه ، بلكه استانداري بوده است .
۲- تعالی م زردشت
در آيين زردشت سه اصل عملي گفتار نيك پندار نيك كردار نيك وجود دارد كه مانند آن را در اديان مختلف مي يابيم . از عبارت در ادرود آمده است : ((الايمان قول باللسان و اقرار بالجنان و عمل بالاركان .))
احترام به آتش به عنوان يكي از مظاهر خداي روشنايي افروخته نگه داشتن آن و انجام مراسمي ویِژگزینشه در اطراف آن در معابدي به نام آتشكده معین ترين ويژگي اين آيين است . همچنين آباداني كشاورزي دامداري شهرنشيني مورد ستايش قرار گرفته است . احترام به حيوانات ، به ویژه سگ و گاو، همچنين خوشرفتاري با مردم نيز جايگاهي به حيوانات ، به ویژه سگ و گاو، همچنين خوشرفتاري با مردم نيز جايگاهي ويژه دارد. برخي از آداب و رسوم سرزمين ما از قبيل مراسم چهارشنبه سوري سوگند میل کردن به روشنايي چراغ و چيزهاي ديگر با تعالی م زردشتي رابطه دارد.
همچنين برخي زنديقان قرون نخست ادرود گرايشهاي زردشتي داشتند.
۳- اوستا
كتاب آسماني زردشتيان اوستا نام دارد كه به معناي اساس و بنيان متن است . اين كتاب به خط زبان اوستايي نوشته شده است كه به ايران باستان تعلق دارد با زبان پهلوي و سانسكريت همريشه است . به عقيده بسياري از محققان خط اوستايي در دوره ساسانيان (۲۲۶ – ۶۴۱ م .) پديد آمد اوستا كه قبلا در سينه ها بود، به آن خط كتابت شد به قولي اين كار بعد از ظهور ادرود صورت گرفته است .
زردشتيان و محققان بر اين مساءله اتفاق دارند كه اوستا در اصل بسيار بزرگتر بوده است كه به عقيده برخي روي ۱۲۰۰۰ پوست گاو نوشته بود. اوستاي كنوني داراي ۸۳۰۰۰ كلمه است ابه احتمال زیاد لا اصل آن داراي ۳۴۵۷۰۰ كلمه (يعني چهار مساوی ) بوده است . اوستاي اصلي به ۲۱ نسك (كتاب يا بخش ) تقسيم مي شد و اوستاي كنوني نيز ۲۱ نسك است .
اوستا ۵ بخش دارد:
۱٫ يسنا (يعني جشن پرستش )؛ سری ي از اين بخش گاتها ناميده مي شود (به معناي سرود). اين بخش كه مشتمل بر ادعيه و معارف ديني زیاد دیده شده ترين پارت اوستاست به خود زردشت نسبت داده مي شود، در حالي كه ساير بخش هاي اوستا را به پيشوايان دين زردشت نسبت مي دهند؛
۲٫ ويسپرد (يعني تمام سروران ) مشتمل بر نيايش ؛
۳٫ونديداد (يعني قانون ضد ديو) درمورد حلال حرام نجس و پاك ؛
۴٫ يشتها (يعني نيايش سرود و تسبيح )؛
۵٫ خرده اوستا (يعني اوستاي كوچك ) درمورد اعياد و مراسم مذهبي و تعيين سرودهاي آنها زردشتيان ، به اضافه اوستا، تفسيري به نام زنداوستا كتب مقدس ديگري به زبان پهلوي دارند.

۴- جریان خلقت دو گانه پرستي
كسي نمي داند گرايش زردشتيان به خدايان دو گانه (خداي نيكي خداي بدي يا خداي روشنايي و خداي تاريكي ) در چه عصري شروع شده است . در پارت گاتها (از يسناي اوستا) كه به زردشت نسبت داده مي شود، اهريمن در مساوی خرد مقدس صف آرايي مي كند نه در مساوی آهورمزدا كه خداي واحد فوق پروردگاران روشنايي تاريكي است . همچنين گروهي از زردشتيان به نام زروانيان در عصر ساساني پديد آمدند كه معتقد به خداي يكتا به نام زروان بودند او را از خداي روشنايي تاريكي برتر مي شمردند. اين فرقه پيروان بسياري در ايران آن روز داشته است .(۲)
۵- خدايان
با بررسي در آيين زردشت معلوم مي شود كه وي در ميان ايرانيان به بازبینی ديني قيام كرده و خرافات مذهب باستاني آرياييان را مورد حمله قرار مي داده است . از عبارت آنكه وي از آهور مزدا تبليغ مي كرده خدايان قوم خود را كه دئوه (يعني ديو) خوانده مي شده اند، باطل مي دانسته و آنها را خداي دروغ دوست ها مي ناميده است .
در آيين زردشت آهور مزدا ۶ دستيار دارد كه به منزله فرشتگان اديان ابراهيمي هستند . آن دستياران را امشاسپندان يعني جاويدان مقدس ‍ مي نامند. آنها رهبر ي دارند به نام سپنتامئنيو يعني خرد مقدس نامـه اي خودشان از اين قرار است :
۱٫ وهومن (Vohuman)؛
۲٫ اشه وهيشته (vahishta-Asha)؛
۳٫ خشتره وائيريه (vairya-Xshathra)؛
۴٫ سپنته ارمئيتي (armaiti-Spenta)؛
۵٫ هئورتات (Haurvartat)؛
۶٫ امرتات (Ameretat).
بعد از آنها يزتها قرار دارند كه ۳۰ عدد از آنها معروف ند. اينها تشكيلات خرد مقدس هستند . در مقابل ، اهريمن هم تشكيلاتي دارد.(۳)
طبق آيين زردشت دوره كهن كنوني جهان ۱۲۰۰۰ سال است . خداي نيكي مدت ۳۰۰۰ سال بر جهان حكمراني مي كرد و در اين مدت خداي بدي در تاريكي به سر مي برد. بعد از اين مدت خداي بدي از تاريكي بيرون آمد با خداي نيكي روبرو شد. خداي نيكي به وي ۹۰۰۰سال مهلت داد كه با او مواجهه كند. وي اطمينان داشت كه سرانجام او به پيروزي خواهد رسيد. در اين زمان هر دو به آفريدن نيك و بد شروع كردند بدين گونه با يكديگر به مبارزه برخاستند. بعد از ۳۰۰۰ سال زردشت آفريده شد از اين به بعد توازن قوا به نفع خداي نيكي گراييد و به سير صعودي ادامه داد.
۶- انتها الزمان
در هزاره گرايي زردشتي (Millennialism Zoroastrean)انتظار ظهور سه منجي از نسل زردشت بیان است . اين منجيان يكي بعد از ديگري جهان را پر از عدل داد خواهند كرد.
۱٫ هوشيدر، ۱۰۰۰ سال پيش زردشت ؛
۲٫ هوشيدرماه ۲۰۰۰ سال بعد از زردشت ؛
۳٫ سوشيانس (يا سوشيانت )، ۳۰۰۰ سال بعد از زردشت كه با ظهور او جهان پايان مي يابد.
۷- بقاي روح
زردشتيان به جاودانگي روح عقيده دارند. آنان مي گويند روان پس ‍ از ترك جسم تا روز رستاخيز در عالم برزخ مي ماند. همچنين آنان به صراط، ميزان اعمال بهشت و دوزخ معتقدند. بهشت آيين زردشت چيزي مانند بهشت اسلام است ولي به خاطر مقدس بودن آتش ، دوزخ زردشتي جايي بسيار سرد كثيف است كه انواع جانوران در آن ، گناهكاران را آزار مي دهند.
۸- وضع كنوني
بيش از هزار سال است كه زردشتيان ايران به بمبئي هندوست ها كوچيده اند و اكنون حدود صد و پنجاه هزار نفر از آنان در آن سامان زندگي خوب ي دارند پارسي ناميده مي شوند حدود پنجاه هزار نفر از ايشان نيز در يزد، كرمان تهران سكونت دارند.
افراد برجسته اي در قدیم از اين اقليت كوچك برخاسته اند، مانند ارباب كيخسرو شاهرخ نماينده زردشتيان در مجلس شوراي ملي در عصر شهيد مدرس (ره ). وي كه كه صندوقدار مجلس بود به درستكاري بي آلايش ‍ شهرت داشت . شهيد مدرس (ره ) يك بار در مجلس گفته بود: ((در اين مجلس فقط يك مسلمان وجود دارد و آن هم ارباب كيخسرو است !.))(۴)
زردشتيان قومي تحصيل كرده با فرهنگ هستند همـواره رفتارشان با ديگـران خوب بوده است .
فلسفه هفت سين
در ميان همه جشنها شاديهايی که در ايام نوروز برگزار می شود نبايد ششم فروردين زادروز اشو زرتشت پيامبر راستين ايران زمين را از يادببريم .اشو زرتشت در تاريخ ايران زمين از جايگاه ويزه ای برخوردار است مردی که از سرزمين آذربايجان برخاست با انديشه و گفتار کردار نيکش پيام آور صلح و دوستی و خردورزی در جهان گرديد تا ايرانيان جهت قرنها به عنوان نخستين ملت يکتا پرست دنيا راه را از ديگر ملل دنيا جدا نمايند و در پرتو گفتارهای هدايتگر روشنگرش سرزمين اهورايی خويش را به عنوان پرچمدار صلح يگانه پرستی به جهان يان معرفی نمايند نشان دهند که راه در جهان يکيست و آن راه راستی است.هر چند قدمت نوروز به عنوان کهن ترين آيين ملی در جهان بسيار قديميتر از زرتشت است اما انديشه ها و باورهای آيين مزديسنی در اين جشن باستانی تاثير بسياری گذاشته است .در آيين زرتشت مراحل شناخت و عرفان به هفت وهله تقسيم می شود و يک جوينده راه راستی بايد در پرتو اين هفت فروزه اهورايی به پيش رود با سرلوحه قرار دادن هر يک در زندگی خويش راه نيک از بد و درستی را از نادرستی تشخيص دهد .هر يک از اين هفت فروزه اهورايی که به اصطلاح امشاسپند ناميده می شوند به جهان مينوی تعلق دارند در جهان مادی نيز برای آنها نماينده ای تعبير شده است که ما هر ساله بر سر سفر ه هفت سين آنها را قرار می دهيم ولی از فلسفه وجودی هر يک بی اطلاعيم اميدوارم دانستن اين موارد جهت شما دوست ها گراميم جالب مفيد باشد:
در راه رسيدن به معرفت کامل نخستين گام بهمن انديشه نيک است اشو زرتشت چگونه خدا راشناخت به مردم شناسانيد؟اشو زرتشت فراگيري و شناخت و دريافت را بر پايه پرسش و جواب استوار تولید و ساخت . از مي پرسيد :چه کسي اين زمين آسمان ستارگان را آفريده است؟چه کسي گياهان را پديد آورده است و چه کسي حيوانات را هستي بخشيده؟با خرد ذاتي خود و دانش فراگيري از راه گوش و چشم کنکاش مي نمود جستجو مي کرد مي پرسيد مي خواند و مي شکافت و در پايان بياري انديشه پاک جواب سوال خود را در مي يافت .اشو زرتشت دريافت که اهورا مزدا آفريننده يکتاست اوست که با دانش دانشها را آفريد.زمين آسمان را آفريد جهان و جهان يان را هستي بخشيد .و بدين ترتيب نخستين گام را در راه بالندگي آدم ي که همان انديشه نيک مي باشد بر داشت و به یاری يانش اهورايي نيرويي برتر از انديشه خرد که انديشه و خرد نيز آنرا تاييد مي نماید بر گرفته از روان خرد الهي جهان ي است به حقايق دست يافت و اين خرد الهي که از آن مي توان به دل آگاهي نيز تعبير نمود سرچشم ه شناخت معرفت اهوراييست .قرار دادن شير بر سفر ه هفت سين و خوان مهرگانی به اين امشاسند نسبت داده شده است.
دومين گام اشاوهيشتا يا امشاسپند ارديبهشت است که به معنای راستی والاست .قانون دگر ناپذيری است که آفرينش را نظم می دهد اشا نشانه خواست اهورايی است . اشا راه راستی است پويندگان آن راه به خوشبختی می رسند و به بيان آسان تر اشا بيانگر هنجارها قانون های حاکم بر جهان هستی است هر کس بايد با انديشه نيک اين راه درست زيستن را گزینش کرده و بر طبـق راستی رفتار نمايد و از کجروی پرهيز نماید براي چه که طبق قانون اشا نتيجه اعمال را درو می نمايد و اين ميوه کارکرد خودشان است نه مجازات خداوند .بارها شاهد بودم که بسياری از دوست ها دين زرتشت را دينی کهنه و متعلق به زمانهای قدیم می دانند ولی در جواب به اين عده می توان گفت بر اساس قانون اشا آدم ها بايد را با هنجار ها نظمهای پيرامون خود همموسیقی سازند دين زرتشت بر خلاف ديگر اديان جهت جزئيات تصميم گيری نمی نمايد اصول کلی در گاتها بيان گرديده ولی جزئيات به خرد دانش واگذار شده تا بتوانند خود را همگام با تطبيق دهند و همراه سازند . روشن کردن شمع در مسافرت ه هفت سين به خاطر روشنايی آن و يا قرار دادن آتش در آتشدان به خاطر پاکی که آتش می آفريند پليدی ها را نابود می نماید و می سوزاند به همين دليل است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان