احکام نماز جمعه

احکام نماز جمعه

98331 orig احکام نماز جمعه

 

(مسـاله):نماز جمعه مثل نماز صبح دو رکعت استو و امتیازش از نماز صبح ایـن هست که دو خطبه در پیش داردو و نماز جمعه واجب تخییرى هست به ایـن معنى که مکلف در روز جمعه مخیّر هست که نماز جمعه را بخواند در صورتى که شرائطش موجود باشدو یا نماز ظهر بجا آوردو پس چنانچه نماز جمعه را بجا آوردو کفایت از ظهر مى نماید .

واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد:

“اول” داخل شدن وقتو و آن عبـار ت از زوال آفتاب استو و وقتش تا مساوی شدن سایه شاخص هست با شاخص بنا بر اظهرو پس هر گاه تا مساوی شدن سایه با شاخص نماز جمعه را تأخیر انداختو وقتش خارج شده و نماز ظهر را بایستی بجا آورد.

“دوم” شماره افرادو و آن هفت نفر هست با امامو و هر گاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشود نماز جمعه واجب نمى شودو بلى نماز جمعه از پنج نفرى که یکى شان امام باشد درست است .

“سوم” بودن امام کامل شرائط امامت: از عدالت و غیر آن از چیزهائى که در امام جماعت معتبر استو همچنان که در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او نماز واجب نمى شود.

درست بودن نماز جمعه چند شرط دارد:

اول ـ جماعت بودنو پس فرادى درست نیست و هر گاه مأموم پیش از رکوع رکعت دوم نماز جمعه به امام برسد مجزى خواهد بودو و یک رکعت دیگـر به او اضافه مى نماید و چنانچه در رکوع دوم درک امام نماید مجزى بودنش مساله استو و احتیاط ترک نشود.

دوم ـ خواندن دو خطبه پیش از نماز:

که در خطبه اول حمد و ثناى الهى را گفته و وصیت به تقوى و پرهیزکارى نمایـد و یک سوره از قرآن بخواندو پس نشسته و بعضی زدو و باز حمد و ثناى الهى را بجا آورده و به پیغمبر اکرم ((صلى الله علیه وآله)) و ائمه مسلمین صلوات فرستادهو و براى مؤمنین و مؤمنات استغفار نماید و و ضروری هست خطبه پیش از نماز باشدو

پس چنانچه نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد درست نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب بنا بر احتیاط جائز نیست.

بنحو که همه ّت خطبه مقارن زوال باشد و ضروری هست کسى که خطبه را مى خواند وقت خطبه ایستاده باشد پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند درست نخواهد بود و فاصله انداختن بین دو خطبه به نشستن ضروری و واجب است .

و ضروری هست نشستن مختصر و خفیف باشدو و ضروری هست امام جماعت و خطیب “کسى که خطبه مى خواند” یک نفر باشد و احتیاط واجب ایـن هست که در حال خطبه با طهارت باشد و در میزان واجب از خطبه عربیت:

“زبان عربى” معتبر استو و در مازاد بر آن معتبر نیست مگر آنکه حاضرین زبان عربى را ندانندو که احوط در ایـن صورت در خصوص وصیت به تقوىو جمع بین عربیت و زبان حاضرین است . و احوط ایـن هست که امام جمعه مجتهد باشد و یا منصوب از قبل مجتهد کامل الشرائط باشد.

سوم ـ آنکه مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشدو

پس هر گاه دو نماز جمعه در مسافت کمتر از یک فرسخ مقارن برپا شودو هر دو باطل مى شودو و چنانچه یکى سبقت بر دیگـر ى داشت هر چند به تکبیره الاحرام باشد درست و دومى باطل خواهد بود ولى هر گاه بعد از برگزارى نماز جمعه کشف شد که نماز جمعه دیگـر ى بر او سابق یا مقارنش در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شده بودو بجا آوردن نماز ظهر واجب نخواهد بودو و فرقى نیست بین ایـن که ایـن کشف در زمان یا در خارج زمان باشد و برپا نمودن نماز جمعه در صورتى مانع از نماز جمعه دیگـر در مسافت مزبور مى شود که خود درست و کامل شرائط باشدو والاّ در مانع بودنش اشکال استو و اقرب مانع نبودن است .

81748574 70144829 احکام نماز جمعه

(مسأله) هر گاه نماز جمعه اى که داراى شرائط هست برپا شودو بنا بر احتیاط بودن در آن واجب استو و در وجوب بودن چند چیز معتبر است:

اول” آنکه مکلف مرد باشدو و بودن جمعه بر زنان واجب نیست.

دوم” آزادىو پس بودن در نماز جمعه بر بندگان “برده” واجب نیست.

“سوم” حاضر بودنو پس بر مسافر واجب نیستو و در مسافر فرقى نیست که تکلیف او در نماز قصر باشد یا تمام مثل مسافرى که قصد اقامه کرده باشد.

“چهارم” سلامت از بیمارى و کورىو پس بر بیمار و کور واجب نیست.”

پنجم” پیر نبودنو پس بر پیرمردان واجب نیست.

“ششم” آنکه بین جاى فرد و جائى که نماز جمعه برپا مى شود بیش از دو فرسخ فاصله نباشد و بر کسى که سر دو فرسخى هست بودن واجب هست و همین طور بر کسى که بودن جمعه بر او سخت باشد بودن واجب نیستو بلکه بعید نیست که چنانچه بـار ان باشد بودن واجب نشود هر چند حرج و مشقتى نداشته باشد.

(مسأله ): چند حکم که به نماز جمعه راجع هست از ایـن قرار است:

“اول” کسى که نماز جمعه از او ساقط شده و بودن ش واجب نباشدو جائز هست در اول زمان مبادرت به نماز ظهر نمایـد .

“دوم” هر گاه در بلد انسان نماز جمعه کامل شرائط برپا مى شودو بنا بر احتیاط جائز نیست انسان بعد از زوال آفتاب سفر نماید .

“سوم” حرف زدنو وقت ى که امام مشغول خطبه خواندن هست ـ جائز نیستو و فرقى بین عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و بین بیشتر از آن نیست.

“چهارم” گوش دادن به دو خطبه بنا بر احتیاط واجب استو ولى کسانى که معناى خطبه را نمى فهمندو گوش دادن بر آنها واجب نیست.

“پنجم” اذان دوم روز جمعه بدعت استو و ایـن همـان اذانى هست که در عرف اذان سوم نامیده مى شود.

“ششم” زمان خطبه امامو بنا بر احتیاط واجب بایستی حاضر شود و چنانچه خطبه را درک نکرد و اقتدا نمود نمازش درست است .

“هفتم” خرید و فشیوه وقت ى که براى نماز جمعه ندا مى شود حرام هست در صورتى که منافى نماز جمعه باشدو والاّ حرام نخواهد بود و اظهر ایـن هست که در صورت حرمت معلت ه باطل نیست.

“هشتم” کسى که بودن جمعه بر او واجب بودهو و ترک کرده و نماز ظهر را بجا آورد اظهر ایـن هست که نمازش درست باشد.

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان