مناجات شعبانيه

مناجات شعبانيه

|مناجات شعبانيه از مسیح داراب|

ترجمه استاد کريم زماني

صدای شیعه: اشاره: يکي از نغزترين و همچنین زيباترين ادعيه، «مناجات شعبانيه‏» می باشد که روايت شده حضرت اميرالمؤمنين(ع) و همچنین امامان ديگر آن هم را در ماه شعبان مي‏خواندند. مرحوم امام و پیشوا خميني نيز بارها توجه همگان را به اين گنجينه عرفاني معطوف ساخت و همچنین شامل فرمود: «مناجات شعبانيه از مناجاتهايي می باشد که در صورتی که يک عارف دلسوخته آن هم را شرح کند، بسيار ارزشمند می باشد و همچنین محتاج به شرح می باشد…»، «چه بسا مسائل عرفاني که در قرآن و همچنین همين مناجات شعبانيه‏ هست که فلاسفه [و همچنین] عرفا تا حدودي ممکن می باشد ادراک کنند، بفهمند عناوين را، لکن آن هم ذوق عرفاني زیرا و به درستی که حاصل نشده می باشد، نمي‏توانند وجدان کنند»، «مناجات شعبانيه از مناجاتهايي هست که در صورتی که انسان دنبالش برود و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن در او بکند، انسان را به يک جايي مي‏رساند… همه ائمه هم به حسب روايت مي‏خواندند.» اينک متن ترجمه اين دعا به نقل از «زبده مفاتيح‌الجنان» چاپ انتشارات اطلا‌عات:
خداوندا، بر محمد و همچنین خاندان محمد درود فرست و همچنین آن هم دم که تو را خوانم، دعايم بشنو؛ و همچنین زیرا و به درستی که تو را ندا دهم، ندايم بشنو؛ و همچنین آنگاه که با تو راز گويم، به من رخ بنماي که [از همه] به سوي تو گريخته‌ام و همچنین در پيشگاهت ايستاده‌ام، نالان و همچنین زاران و همچنین بي‌برگ و همچنین نوا، و همچنین به پاداشي که نزد توست اميدوارم.
و همچنین تو داني که در دل چه دارم و همچنین از نيازم آگهي و همچنین نهادم مي‌شناسي؛ و همچنین کار اين سراي و همچنین آن هم سرايم بر تو پوشيده نيست. [و همچنین تو داني] آنچه خواهم که به زبانم رانم و همچنین بنمايم و همچنین خواسته‌ام گويم و همچنین آنچه براي سرانجام خويش بدان اميدوارم.
سرورا، سرنوشتم به دست توست و همچنین هر آنچه تا واپسين دم حياتم، نهان و همچنین عيان از من سر زند، تو داني. و همچنین کاستي و همچنین فزود و همچنین سود و همچنین زيانم تنها به دست توست نه دگري.
معبودا، در صورتی که ناکامم گرداني، کيست که روزي‌ام دهد؟ و همچنین در صورتی که به خواري‌ام کشاني، کيست که ياري‌ام دهد؟
معبودا، از خشم تو و همچنین فرودآمدن کيفرت به تو پناه برم.
معبودا، در صورتی که من سزاوار رحمت تو نيستم، تو خود سزاواري که مرا از مهر و همچنین بخشش بي‌شمارت برخوردار کني.
معبودا، آن هم‌سان به رحمت تو اميدوارم که گويي در پيشگاهت ايستاده‌ام و همچنین توکل بسزايم به تو بر سرم سايه گسترده می باشد، پس تو فرماني را که سزاوار آني، رانده‌اي و همچنین مرا در عفو و همچنین گذشتت پوشانده‌اي!
معبودا، در صورتی که بر من بخشش آري، کيست که در بخشودن، سزاوارتر از تو باشد؟ و همچنین در صورتی که مرگم دررسد درحالي که کردارم مرا به تو نزديک نکرده، اقرار به گناهانم را وسيله‌اي براي وصال به تو قرار مي‌دهم.
معبودا، با گرايشم به خواهش نفس، برخود ستم کردم. پس واي بر من در صورتی که بر آن هم آمرزش نياوري!
معبودا، هماره نيکي تو در طول زندگاني‌ام به من رسيده، و همچنین اينک نيکي و همچنین احسان خود را به گاه مرگم نيز بر من ارزاني دار.
معبودا، چگونه بعد از مرگم از الطافت نوميد شوم، درحالي که در سراسر زندگاني‌ام چيزي جز نيکي بر من روا نداشته‌اي؟
معبودا، کارم را آن هم‌سان به دست گير که تو خود سزاوار آني، و همچنین از فضلت بر بندة گنهکاري زیرا و به درستی که من قسمت و بخش که ناداني‌اش او را در گرداب خود فرو برده می باشد.
معبودا، تو گناهاني از من در دنيا پوشاندي که من به پوشاندن آنها در آخرت نيازمندترم. اينک در صورتی که اين گناهان را بر احدي از بندگان شايسته‌‌ات نمايان نکرده‌اي، مرا در روز رستاخيز نيز در حضور شهروندان و مردم شهر رسوا مفرما!
معبودا، بخشايندگي‌ات بساط اميد و همچنین آرزويم گسترد و همچنین گذشت تو از کردارم برتر آمد.
معبودا، روزي که در ميان شهروندان و مردم شهر داوري کني، مرا به ديدارت شاد گردان.
معبودا، عذرخواهي‌ام به درگاه تو مانند عذرخواهي کسي می باشد که به پذيرش عذرش سخت نيازمند می باشد. از اين رو پوزشم پذير، 
اي بزرگوارترين کسي که بدکاران از او پوزش خواهند.
معبودا، حاجتم را بازمگردان و همچنین طمعم را به نوميدى مکشان و همچنین اميد و همچنین آرزويم را از درگاهت قطع مفرما.
معبودا، در صورتی که خواري‌ام مي‌خواستي، هدايتم نمي‌کردي و همچنین در صورتی که رسوايي‌ام مي‌خواستي، عافيتم نمي‌بخشيدي.
معبودا، چنين گمان ندارم که تو، بندة نيازمندي همچون مرا که براي رفع نيازم عمري در پيشگاهت سپري کرده‌ام، از خود براني.
معبودا، ستايش جاودان و همچنین پايدار و همچنین هميشگي از آن هم توست؛ ستايشي که فزوني گيرد و همچنین به نيستي نرود و همچنین آن هم‌سان باشد که تو دوست داري و همچنین پسندي.
معبودا، در صورتی که مرا به جرم و جنایت و همچنین جريرتم گيري، تو را به عفو و همچنین گذشتت گيرم؛ و همچنین در صورتی که مرا به گناهم ‌گيري، تو را به آمرزشت گيرم؛ و همچنین در صورتی که مرا به آتشم اندرسازي، به دوزخيان گويم که: «منم دوستدار تو!»‌
معبودا، در صورتی که در برابر طاعتِ تو کردارم خوار و همچنین بي‌مقدار آيد، ولي در برابر اميد [به بزرگواري‌ات] آرزويم بسي پهناور و بزرگ می باشد.
معبودا، چه سان از درگاهت ناکام بازگردم که به تو بس خوش‌گمانم که مرا کامروا و همچنین برخوردار از مِهرت بازگرداني؟
معبودا، عمرم را در بي‌خبري از تو سپري کردم و همچنین جواني‌ام را در سرمستيِ دوري از تو فرسودم!
معبودا، در روزگارانِ غرور به تو، بيدار نشدم و همچنین هماره رهِ خشم تو پوييدم.
معبودا، اينک منم بندة تو و همچنین زادة بنده تو؛ در پيشگاهت ايستاده‌ام و همچنین به بزرگواري و همچنین بخشندگي‌ات توسل جسته‌ام.
معبودا، منم بنده‌اي که از سرِ شوخ‌چشمي در پيشگاه تو گنه کردم، و همچنین اينک از تو عفو خواهم؛ زيرا که عفو، صفتِ بزرگواري و همچنین بخشندگي توست.
معبودا، مرا تواني نيست که بدان از چنگ گناهانم گريزم، مگر وقتي که تو با دوستي‌ات بيدارم کني و همچنین آن هم‌سان شوم که تو خواهي؛ پس سپاست گويم از آن هم رو که مرا به [درياي] کرمت درآوردي و همچنین دلم از پليدي غفلت از حضرت تو زدودي.
معبودا، مرا به چشم آن هم بنده‌اي نگر که او را خواندي و همچنین پاسخت داد و همچنین او را بر طاعتت گماردي و همچنین از تو فرمان بُرد. اي نزديکي که [از هيچ بنده‌اي] دور نشوي [و همچنین حتي] از بندگان مغرورت نيز دوري نمي‌گزيني. و همچنین اي بخشنده‌اي که به اميدواران پاداشت، تنگ‌چشمي نمي‌کني!‌
معبودا، به من دلي قسمت و بخش که مشتاق مقام قرب تو می شود، و همچنین زباني که صدقش به سوي درگاهت بالا رود، و همچنین ديده‌اي حقيقت‌بين که به تو تقرب جويد.
معبودا، هر که به تو شناخته می شود، گمنام نگردد و همچنین هر که به تو پناه جويد، خوار نشود. و همچنین هر که تو به او رخ بنمايي، بندة‌ دگري نشود.
معبودا، هر که به نور تو راه پويد، هماره روشن‌ضمير باشد و همچنین هر که آستانِ تو جويد، هماره در پناهت سر کند.
معبودا، به تو پناه جستم؛ مباد که علی رغم آنچه به تو گمان دارم، با من رفتار کني و همچنین از رحمتت دورم سازي!
معبودا، مرا در شمار دوستانت قرار ده، همانها که به فزونيِ دوستي‌ات اميد بسته‌اند.
معبودا، هماره مرا شيفته يادت گردان؛ آن هم‌سان شيفتگي که جلوة نامهايت وجودم را فرا گيرد و همچنین مرا به مقام قدس تو رساند.
معبودا، به ذات تو بر تو سوگند که مرا به جايگاه بندگان فرمانبردار و همچنین شايسته‌ات رساني، که مرا تواني نيست که از خود زياني رانم و همچنین براي خود سودي به دست آرَم.
معبودا، منم بندة ناتوان گنهکار و همچنین برده‌ توبه‌کننده‌ات. مرا در شمار کساني قرار مده که از آنان رخ برتافته‌اي و همچنین از فرطِ غفلت، هرگز مشمول گذشت تو نگردند!
معبودا، مرا به کمالِ گسستن [از خلق] و همچنین پيوستن به خودت رسان و همچنین ديده‌ قلبمان را با فروغي که بدان تو را دیدن کنند، روشن فرما تا ديده دل ما حجابهاي نوراني را بردرَد و همچنین به کانِ عظمت و همچنین جلال رسد و همچنین جانهاي ما به مقام والاي قدس تو بپيوندد.‌
معبودا، مرا در شمار کساني قرار ده که زیرا و به درستی که آنان را خواندي، پاسخت دادند و همچنین زیرا و به درستی که بدانان نگريستي، بر اثر تجلّي شکوه و همچنین جلالت، مدهوش شدند. پس تو با آنها به نهان، راز گفتي و همچنین آنان به عيان، به طاعت تو پرداختند.
معبودا، بر نيک گماني‌ام [به تو] زنگار نوميدي ننشانم که هرگز اميدم به بزرگواري زيباي تو گسسته نشود.
معبودا، در صورتی که خطاها مرا از نظر تو انداخته، به خاطر توکل و همچنین اعتماد شايسته‌ام به تو، از من درگذر!
معبودا، در صورتی که گناهان، مرا از بلنداي الطاف شايانت به نشيبِ [حرمان] فرو کشد، ولي يقينم به کرَمت همچنان بيدار و همچنین آگاهم نگه داشته می باشد.‌
معبودا، اگرچه خواب غفلت مرا درربود و همچنین نگذاشت که آماده ديدارت شوم، ولي شناختي که به نعمت‌هايم دارم، مرا بيدار داشته می باشد.‌
معبودا، در صورتی که کيفر بزرگت مرا به سوي آتش رانَد، ولي لطف فراوانت مرا به سوي بهشت خوانَد.‌
معبودا، از تو خواهم و همچنین به درگاه تو نالم و همچنین به تو گرايم. و همچنین از تو خواهم که بر محمد و همچنین خاندان محمد درود فرستي و همچنین مرا در شمار کساني قرار دهي که هماره ياد تو کنند و همچنین پيمانت نگه دارند و همچنین از سپاست غفلت نورزند و همچنین فرمانت خوار نشمرند.‌
معبودا، مرا به نور گرانقدر خويش رسان تا تو را شناسم و همچنین از جز تو رخ برتابم و همچنین از تو ترسم و همچنین فرمانت برم؛ اي دارندة‌ شکوه و همچنین بزرگواري و همچنین درود و همچنین سلام فراوان خداوند تبارک و تعالی بر محمد فرستاده‌اش و همچنین خاندان پاکش باد.

انتهای پیام

مناجات شعبانيه در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان