به کار گماردن فرومایگان‏ و همچنین کنار گذاشتن نخبگان؛عواملی فروپاشی حکومت ها در کلام علی (ع)

نگین علی به کار گماردن فرومایگان‏ و همچنین کنار گذاشتن نخبگان؛عواملی فروپاشی حکومت ها در کلام علی (ع)

شفقنا-از دیدگاه امام و پیشوا علی(ع) چه چیزهایی باعث می‌می شود تا حکومت‌ها و همچنین حکومت‌ها فرو بپاشند؟ لطفاً اصل سخنان امام و پیشوا را بفرمایید.
پاسخ اجمالی
به به گفته شفقنا به نقل از اسلام کوئست در مجموعه سخنان امام و پیشوا علی(ع) مواردی را می‌قدرت یافت که در آنها به عوامل فروپاشی حکومت‌ها پرداخته شده می باشد که در آن نوشتار به بعضی از آنها اشاره می‌می شود:
۱. ستم‌گرى‏ و همچنین خون‌ریزى ناروا
امام و پیشوا علی(ع) ظلم و همچنین ستم را از اساسی‌ترین عوامل سقوط و همچنین تباهى حکومت‌ها و همچنین جوامع بشری معرفى می‌کند و همچنین سرنوشت محتوم ستم‌کاران را نابودى، و همچنین از دست رفتن اقتدار و قدرت استبدادی آنها می‌داند؛ آن هم‌حضرت در سخنانی می‌فرمایند:
«بدترینِ حکمرانان، افرادی‌اند که بر شهروندان خود، ستم روا دارند».[۱] «کسی که بر شهروندان خویش ستم ورزد، مخالفان خود را یارى رسانده می باشد».[۲]‏
«کسی که با شهروندان خویش با ستم رفتار کند، خداوند، دولتش را نابود می‌کند و همچنین نابودى و همچنین هلاکت او را سریع سازد».[۳] «هیچ پادشاهى نیست که خداوند، به وى نیرو و همچنین نعمت ارزانى دارد و همچنین او آن هم‌را در ستم بر بندگان، به کار گیرد؛ مگر آن هم‌که بر خداوند می باشد که آن هم‌را از او باز ستاند. نمی‌بینى که خداوند فرموده می باشد: “در واقعیت و حقیقتْ خداوند، حال قومى را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند”[۴]».[۵] امام و پیشوا على(ع) در سفارش‌نامه‌اش به مالک اشتر می‌فرماید: «بپرهیز از خون‌ها و همچنین ریختن آنها به ناروا؛ چرا که چیزى مانند ریختن خون به ناحق، کیفر را نزدیک نسازد و همچنین گناه را پهناور و بزرگ نگردانَد و همچنین نعمت را نَبَرد و همچنین رشته عمر را پاره نسازد، و همچنین خداوندِ سبحان، در روز رستاخیز، آغاز کننده داورى بین بندگان در خون‌هایى می باشد که از یکدیگر ریخته‌اند. چرا که در آن هم، قصاص باشد؛ و همچنین در صورتی که دچار خطا گشتى و همچنین تازیانه یا شمشیر یا دستت، در کیفر، زیاده‌روى کرد یا به مشت زدن و همچنین یا اکثرا و بیشتر از آن هم، [ناخواسته‏] مرتکب قتلى شدى، گردنکشى و همچنین غرور اقتدار و قدرت نباید تو را وا دارد که خود را برتر دانى و همچنین خون‌بهاى کشته شده را به خانواده‌اش نرسانى».[۶] ۲. تدبیر نادرست‏
حکومت‌مردان بایستی و حتما مدبّر و همچنین عاقبت اندیش باشند و همچنین رفتارهای سیاسی و همچنین فرهنگی و اجتماعی‌شان با احاطه بر اوضاع و همچنین احوال و همچنین تحلیل درست از حوادث بعدی باشد. بر اساس آن ویژگى هیچ‌گاه آنها منفعلانه تابع و همچنین دنباله‌رو حوادث نمی‌شوند تا به هلاکت برسند، بلکه به صورت فعال، حوادث را رصد کرده و همچنین اراده و تصمیم راسخ مناسب را اتخاذ می‌کنند
امام و پیشوا على(ع) در سخنانی می‌فرماید:
«تدبیر نادرست، سبب هلاکت گردد».[۷] «آفت پیشوایان، سستى و همچنین ناتوانىِ سیاسى می باشد».[۸] «کسی که تدبیرش [از جامعه‏] عقب افتد، نابودی‌اش جلو افتد».[۹] ۳. خودکامگى و همچنین امتیازخواهی
خودکامگی و همچنین امتیازخواهى حاکمان و همچنین اطرافیان و همچنین حامیان آنها یکى از آفات مهم هر حکومتی می باشد، البته در امورى که همه شهروندان و مردم شهر بایستی و حتما در آن هم یکسان باشند، و همچنین آنها بیش از حق خود سهم‌خواهى می‌کنند؛ چیزى که انظار و افکار عمومى را بر ضد آنها می‌شوراند. آن آن هم چیزى می باشد که در زمان ما به عنوان رانت‌خوارى (امتیاز ویژه طلبیدن) مشهور شده می باشد!
‏امام و پیشوا على(ع)، مالک اشتر را از آن کار به شدت برحذر می‌دارد و همچنین می‌فرماید: «بپرهیز از امتیازخواهى‏ در آنچه شهروندان و مردم شهر، در آن هم یکسان‌اند؛ و همچنین بپرهیز از غفلت در آنچه بدان توجّه می شود، از آنچه در دیده‌ها نمایان می باشد؛ چرا که آنچه به ناروا گرفته باشى، به دیگران برگردد و همچنین به زودى، پرده کارها از پیش دیده‌ات برداشته می شود و همچنین داد ستمدیده را از تو بستانند».[۱۰] همچنین آن هم‌حضرت در مورد عثمان فرمود: «در سخنی کوتاه، روش او را براى تو بگویم: او به استبداد و همچنین خودکامگى فرمان می‌داد و همچنین آن، سبب تباهى کارها شد».[۱۱] ۴. به کار گماردن فرومایگان‏ و همچنین کنار گذاشتن نخبگان
‏امام و پیشوا على(ع) می‌فرماید:
«چهار چیز نشانگر رو به زوال بودن حکومت‌ها می باشد: ضایع کردن اصول [و همچنین مبانى‏]، چنگ زدن به فروع، به کار گماردن فرومایگان، و همچنین کنار گذاردن نُخبگان».[۱۲] «نابودى حکومت‌ها در به کار گماردن مردمانِ پست می باشد».[۱۳] ۵. اطاعت نکردن از رهبر و همچنین حاکم جامعه
عوامل قبل ناشی از مضر و همچنین بد عملکرد حاکمان بود، ولی باید توجه داشت در جامعه‌ای که حاکمان شایسته‌ای نیز دارد، ممکن می باشد فروپاشی رخ دهد که عامل آن فروپاشی خود شهروندان و مردم شهر و همچنین نیز مدیران میانی می‌باشند. به عنوان نمونه با آنکه نقش یک رهبر شایسته، تدبیر در اداره حکومت، برقراری عدالت، جلوگیری از پراکندگی و همچنین تشتت اشخاص جامعه و همچنین ساخته یا ایجاد وحدت میان آنها در صورت بروز هرگونه اختلاف و همچنین … می باشد، ولی باید توجه داشت در صورتی که اوامر و همچنین توصیه‌های چنین رهبری مورد توجه قرار نگیرد، عملاً نمی‌قدرت به دوام چنین حکومتی نیز امیدوار بود. امام و پیشوا علی(ع) می‌فرماید: «جایگاه رهبر چونان ریسمانی محکم می باشد که مهره‌ها را متحد ساخته و همچنین به هم پیوند می‌دهد. در صورتی که آن رشته از هم بگسلد، مهره‌ها پراکنده و همچنین هرکدام به سویی خواهند افتاد و همچنین هرگز جمع آوری نخواهند شد».[۱۴] رهبر و همچنین حاکم یک جامعه؛ چونان محور آسیاب می‌باشد که همواره اشخاص به دور او در گردش منظم خواهند بود، به طوری که نبایستی هریک از مدار خود انحراف یابد که زیربنای آن هم فرو ریزد؛ امام و پیشوا علی(ع) به آن واقعیت و حقیقت آن‌گونه اشاره می‌فرماید: «من چونان محور سنگ آسیاب بایستی و حتما بر جای خود استوار بمانم تا همه مسائل کشور، پیرامون من و همچنین به وسیله من به گردش درآید، در صورتی که من از محور خود دور شوم، مدار آن هم بلرزد و همچنین سنگ زیرین آن هم فرو ریزد».[۱۵] [۱]. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و همچنین درر الکلم، بررسی کننده و پروهشگر: درایتی، مصطفی، ص ۴۱۰، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.
[۲]. آن هم، ص ۵۸۱.
[۳]. آن هم، ص ۶۳۴.
[۴]. رعد، ۱۱.
[۵]. دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب إلی الصواب، ج ‏۱، ص ۶۸، قم، الشریف الرضی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
[۶]. سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، بررسی کننده و پروهشگر، صبحی صالح، ص ۴۴۳، قم، هجرت، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
[۷]. غرر الحکم و همچنین درر الکلم، ص ۳۹۹.
[۸]. آن هم، ص ۲۷۹.
[۹]. آن هم، ص ۵۹۳.
[۱۰]. نهج البلاغه، ص ۴۴۴.
[۱۱]. آن هم، ص ۷۳.
[۱۲]. آن هم، ص ۸۰۰.
[۱۳]. آن هم، ص ۳۹۲.
[۱۴]. نهج البلاغه، ص ۲۰۳.
[۱۵]. آن هم، ص ۱۷۵ – ۱۷۶.

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

به کار گماردن فرومایگان‏ و همچنین کنار گذاشتن نخبگان؛عواملی فروپاشی حکومت ها در کلام علی (ع) در تاریخ ۲۵ April 2016 | 7:29 pm نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان