ضرورت تغییر مدل فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور ترکیه دانشگاه می‌سازد، ما بروشور توزیع می‌کنیم!

ضرورت تغییر مدل فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور ترکیه دانشگاه می‌سازد، ما بروشور توزیع می‌کنیم!

|ضرورت تغییر مدل فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور ترکیه دانشگاه می‌سازد، ما بروشور توزیع می‌کنیم! از مسیح داراب|

صدای شیعه: از سال۱۹۴۵ میلادی قسمت و بخش فرهنگـــی به عنوان یکی از ستون‌های دیپلماسی وارد عرصه روابط بین‌الملل شد و همچنین حالا بعد از هفت دهه از تولد رایزنی‌های فرهنگی در جهان، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد از خود بپرسیم که چه مقدار و اندازه توانسته‌ایم از آن مؤلفه مهم در توسعه و همچنین ارتقای روابط فرهنگی خودمان با کشورهای جهان و همچنین موفقیت در عرصه دیپلماسی عمومی بهره ببریم؟
علیرضا قزوه، شاعر انقلابی کشورمان که مدتی به عنوان وابسته و همچنین رایــــزن فرهنگــــی جمهــوری اســــلامی ‌ایــــران در تاجیکستان و همچنین هند فعالیت داشت، به روزنامه نویس و خبرنگار ما می‌گوید: انقلاب اسلامی ‌ایران بیش از آنکه یک انقلاب سیاسی باشد، یک انقلاب فرهنگی می باشد. اصلی مهم که هنوز بعضی از مسؤولان داخلی و همچنین حکومت‌های قبلی و همچنین فعلی آن هم‌چنان که شایسته و همچنین بایسته بوده، آن هم را درک نکرده‌اند.
به باور او در عرصه کارهای فرهنگی خارج از کشور آنچه حائز اهمیت می باشد ترسیم برنامه جذاب و جالب و خوب‌های کلان فرهنگی و همچنین چارت تشکیلاتی بر اساس مدل درست فرهنگی می باشد، در یک کلام هنگام و زمانی که ما متوجه عظمت فرهنگ‌مان خواهیم شد که وزارت خانه فرهنگ، وزارت خانه سبک زندگی باشد و همچنین وزیر فرهنگ، وزیر اول کابینه، یعنی مهم‌تر از وزیر مسائل خارجه و همچنین بر همین اساس سفیر ایران در کشورهای دیگر سفیر فرهنگ ایران باشد که دیپلماسی را هم بداند و همچنین به فرهنگ اکثرا و بیشتر از دیپلماسی اهمیت بدهد. به گفته قزوه تا زمانی که کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیسیون درجه سه باشد و همچنین وزیر فرهنگ کشورمان، وزیر درجه۲ و همچنین ۳، به ناچار فرهنگ هم تابعی از سیاست خواهد بود و همچنین حوزه فرهنگ در داخل و همچنین خارج از کشور می‌لنگد.

  فرهنگ، مادر سیاست می باشد
قزوه تاکید می‌کند: بایستی و حتما سیاستمداران آن اصل را بپذیرند که سیاست از دلِ فرهنگ بیرون می‌آید و همچنین سفیر بایستی و حتما کسی باشد که حکمت بداند و همچنین اهل خرد، اندیشه، فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین فرهنگ باشد. آن هم اصلی که ابراهیم حسن‌بیگی برآن تأکید دارد. آن نویسنده انقلاب که مدتی رایزن فرهنگی ایران در ترکمنستان بوده، معتقد می باشد: نیرویی که به عنوان رایزن فرهنگی به کشوری اعزام می‌می شود خیلی زیاد اهمیت دارد، بایستی و حتما نیروهای فرهیخته، مسلط و همچنین آشنا به حوزه فرهنگ باشد، در حالی‌که آن اتفاق به‌ندرت در نهاد می‌افتد و همچنین اصرار بر آن می باشد که از پرسنل خودشان که عموماً کارمند و همچنین غیرفرهنگی خواهند بود، بهره بری و استفاده کنند.
به باور او وزارت مسائل خارجه، سفیران خود را تربیت سیاسی می‌کند، در حالی‌که نهاد فرهنگ و همچنین ارتباطات، پشتوانه فرهنگی و همچنین دانشگاهی ندارد، بلکه مجموعه‌ای متشکل از نهاد تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و همچنین حوزه علمیه می باشد که اشخاص بدون ضابطه و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب مشخصی، گردهم آمده و همچنین تشکیلاتی را به عنوان نهاد فرهنگ و همچنین ارتباطات راه‌اندازی کردند. آن نیروها جهت کار فرهنگی خارج از کشور تربیت نشده‎‌اند.
حسن‌بیگی در مورد عوامل مؤثر در فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور به روزنامه نویس و خبرنگار ما می‌گوید: قوه انسانی مؤثر که فردی فرهنگی و همچنین فرهیخته، مسلط به زبان خارجی و همچنین آگاه به شرایط فرهنگی کشور مقصد باشد، عامل مهمی ‌می باشد. همچنین مدیریت فرهنگی منسجم در داخل کشور که بتواند نیروهای اعزامی را به‌سمت کارهایی که جهت آن هم برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی شده سازماندهی و همچنین هدایت کند.
او عامل دیگر را امکانات سخت افزاری و همچنین اقتصادی و مالی دانسته و همچنین اضافه می‌کند: فعالیت در خارج از کشور، پرهزینه می باشد و همچنین مستلزم و نیاز به امکانات اقتصادی و مالی دارد و همچنین با تنگ‌نظری‌های اقتصادی و مالی نمی‌قدرت به خواسته‌ها و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌های فرهنگی رسید. بنابراین بایستی حکومت‌ها جهت آن نوع فعالیت‌ها در خارج از کشور، اعتبارات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را در نظر بگیرند.
او با تأکید بر باز شدن چتر حمایتی وزارت امورخارجه در آن‌باره می‌گوید:  سفرا که افرادی سیاسی خواهند بود با ضرورت فعالیت‌های فرهنگی آشنایی ندارند و همچنین گاه محدودیت‌هایی جهت فعالیت‌های فرهنگی ساخته یا ایجاد می‌کنند.

  چشمانتان را باز کنید
رایزنی فرهنگی بحث جدیدی در جهان نیست و همچنین از انقلاب اسلامی ‌ایـــران هــم بیش از سـه دهه می‌گذرد، چقدر کشور ما در سال شمسی‌های بعد از انقلاب در صدور پیام‌های فرهنگی انقلاب که پیام‌های جهانی می باشد، موفق عمل کرده می باشد؟ حسن‌بیگی پاسخ می‌دهد: من از بدو تأسیس نهاد فرهنگ و همچنین ارتباطات، از دور و همچنین نزدیک با فعالیت‌های آن نهاد آشنا بودم و همچنین تا امروز هم فعالیت‌هایش را رصد می‌کنم. در تمام دوره‌ها، تغییرات مدیریتی بسیاری داشته، ولی مجموعه موفقی در فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور نبوده می باشد. به باور او، آن ماجرا ارتباط مستقیمی ‌با نوع مدیریت‌ها ندارد، اگرچه مدیرانش هم نامرتبط با جنس فعالیت‌های خارج از کشور بودند.
حسن‌بیگی ادامه می‌دهد: نهاد فرهنگ و همچنین ارتباطات با بدنه فرهنگی کشور ارتباط تنگاتنگی ندارد و همچنین به‌ندرت، چهره‌های فرهنگی کشور به آن نهاد رفته‌اند، بنابراین بنیان و همچنین اساس آن بنیاد بدرستی شکل نگرفته می باشد. هنگام و زمانی که اولویت اول در فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور که قوه انسانی کارآمد می باشد، در آن نهاد نادیده گرفته می‌می شود چتر حمایتی وزارت مسائل خارجه و همچنین اعتبارات تخصیصی هم نمی‌تواند اثرگذار باشد.
 کار فرهنگی با قوه اداری نمی‌می شود
نهادهای فرهنگی بسیاری از کشورها در داخل کشور به وزارت‌خارجه آن هم کشور اتصال و همچنین پیوستگی دارند، ولی هنگام و زمانی که به خارج از کشور می‌روند چهره‌ای مستقل به خود می‌گیرند، ولی باید توجه داشت در کشور ما، عکس آن قاعده عمل می‌می شود، یعنی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران، الزاماً به وزارت‌خارجه چسبندگی ندارند، ولی هنگام و زمانی که به خارج کشور می‌روند عنوان رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی‌ ایران را به خود می‌گیرند که امکان بسیاری از فعالیت‌ها را محدود می‌سازد.
حسن‌بیگی با تأیید آن ماجرا، راهکار را در آن می‌داند که مدیریت نهاد فرهنگ و همچنین ارتباطات اسلامی ‌بایستی و حتما بدنبال تغییرات جدی و همچنین اساسی در ساختارهایش باشد، حتی در صورتی که مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد مجوزهای آن هم را از حکومت بگیرد تا نیروهای شاخص و همچنین متناسب با فعالیت‌های خارج از کشور را جذب و همچنین نیروهای اداری را از بدنه آن هم، جدا کند.
به گفته او نیروهای فرهنگی خوبی در کشورمان داریم که مدیریت فرهنگی هم بلد خواهند بود. نهاد فرهنگ جهت جذب آن نیروها، بهانه منع قوانین و قانونی دارد، در حالی‌که بایستی و حتما نوع نگاه مدیران نهاد تغییر کند.

 قافیه را نبازید
در دوران پسابرجام قرار داریم و همچنین بحث توسعه و همچنین ارتقای روابط فرهنگی کشورمان با دیگر کشورهای دنیا مطرح می باشد، از آن فرصت چگونه و چطوری بایستی و حتما بیشترین بهره را برد؟ حسن‌بیگی معتقد می باشد: شرایط کنونی خیلی زیاد مناسب می باشد و همچنین اصلاً با قبل قابل مقایسه نیست. در دوره‌های قبل ارتباط گرفتن با بعضی کشورهای خارجی خیلی زیاد دشوار بود. حکومت بخاطر مخاصمه‌ای که با بسیاری از کشورهای دنیا داشت، آماده‌سازی بسترهای سیاسی جهت توسعه روابط فرهنگی، دشوار بود، ولی باید توجه داشت در حال حاظر آن شرایط خیلی زیاد مناسب شده می باشد. به گفته او در صورتی که نهاد فرهنگ و همچنین ارتباطات اسلامی ‌از آن فرصت بهره بری و استفاده نبرد، قافیه را باخته می باشد. آن بهانه هم از دست ما گرفته شده که در فلان کشور اجازه کار فرهنگی داده نمی‌می شود، در حال حاظر بسیاری از کشورها آمادگی توسعه روابط با ما را دارند به آن شرط که توانایی کار فرهنگی داشته باشیم.
او با اشاره به حمایت سفرا از رایزن‌های فرهنگی خاطرنشان می‌کند: شرایط بایستی و حتما به گونه‌ای پیش برود که فعالیت‌های فرهنگی در کشورهای خارجی بنیادین باشد. در قبل کارها سطحی بود و همچنین به برپایی نمایشگاه، نمایش کنسرت و همچنین توزیع بروشور ختم می‌شد. به آن فعالیت‌ها نمی‌قدرت نمره بیست داد، آن‌ها فعالیت‌های مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری خواهند بود ولی باید توجه داشت کافی نه.
حسن‌بیگی، فعالیت‌های فرهنگی ترکیه را در کشورهای آسیانه میانه مثال می‌زند و همچنین می‌گوید: ترکیه بنیادهای محکمی ‌را در آن کشورها ساخته یا ایجاد کرده، مثلاً  دانشگاه، مدرسه، حوزه علمیه و همچنین آموزشگاه زبان ترکی تأسیس کرده می باشد. ترکیه دنبال کارهای فرهنگی اساسی بوده، در حالی‌که ما در یک ساختمان اجاره‌ای رایزن‌های فرهنگی خواستیم همه آن کارها را انجام دهیم.
او تأکید می‌کند: در صورتی که نتوانیم کار کنیم در بعدی، با تجزیه و همچنین تحلیل ناکارآمدی در آن عرصه، مقصر را بایستی و حتما نهاد فرهنگ و همچنین ارتباطات اسلامی‌ دانست که نتوانسته از آن شرایط بهره بری و استفاده کند.

منبع: قدس آنلاین

انتهای پیام

ضرورت تغییر مدل فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور ترکیه دانشگاه می‌سازد، ما بروشور توزیع می‌کنیم! در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان