دبیر شورای عالی امنیت ملی: مقابله با قانون‌گریزی و همچنین فساد و همچنین عدم وابستگی اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد

دبیر شورای عالی امنیت ملی: مقابله با قانون‌گریزی و همچنین فساد و همچنین عدم وابستگی اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد

|دبیر شورای عالی امنیت ملی: مقابله با قانون‌گریزی و همچنین فساد و همچنین عدم وابستگی اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد از مسیح داراب|

صدای شیعه: علی شمخانی در همایش اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در روزهای آغاز جنگ جهت مقابله با صدام سه راهکار اکثرا و بیشتر نداشتیم که یا بایستی و حتما تسلیم می‌شدیم  و همچنین کیلومترها از کشورها را واگذار می‌کردیم که در آن هم زمان هنگام و زمانی که صدام تا اهواز رسیده بود خواهان آتش‌بس شد.

شمخانی خرید تانک و همچنین تجهیزات را راهکار دوم عنوان کرد و همچنین گفت: ولی باید توجه داشت با توجه به شرایط کشور و همچنین نبود منابع اقتصادی و مالی نمی‌توانستیم آن هم را عملی کنیم و همچنین جهت همین ملت ایران راهکار سوم را انتخاب کرد زیرا در آن هم زمان حتی سیم خاردار هم به ما نمی‌دادند.

او همچنین با اشاره به آنکه چگونه می‌قدرت از قدرت مردمی در مقابل یک تجاوز بهره بری و استفاده کرد، گفت: آن کار امکان پاکسازی دشمن را فراهم کرد و همچنین در اتاق جنگ و همچنین بررسی کردن مسئولین انتخاب گزینه سوم بود که کار سخت و همچنین غیرممکن تلقی می‌شد و همچنین امروز هم آن راهکار بایستی و حتما مدنظر قرار گیرد و همچنین آن هم راه مقاومت می باشد.

شمخانی کشنده و همچنین منهدم کننده را تفاوت اقتصاد و همچنین جنگ عنوان کرد و همچنین گفت: در جنگ صدای باروت، توپ و همچنین هواپیما و همچنین جنازه وجود دارد و همچنین در اقتصاد انهدام زیرساخت، پل و همچنین ساختمان را می‌قدرت عنوان کرد.

شمخانی تصریح کرد: عقب‌ماندگی تفاوتی با انهدام زیرساخت‌های اقتصادی ندارد و همچنین تفاوت جنگ و همچنین اقتصاد در آن می باشد که جنگ قابل تبیین و همچنین قابل لمس می باشد ولی اقتصاد به‌راحتی قابل لمس نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اجماع در حل معظلات و مسائل و مشکلات اقتصادی گفتن کرد: می‌قدرت در اقتصاد به اجماع رسید البته آن با تأخیر امکان‌پذیر می باشد ولی همین تأخیر زیان‌آور می باشد.

شمخانی ادامه داد: در جنگ توانستیم موفق باشیم و همچنین در صحنه اقتصاد هم مستلزم و نیاز به چنین بازیگردانی داریم. البته سؤالی در ذهنم وجود دارد که چرا مهمترین و همچنین اولاترین مؤلفه امنیت ملی امروز مسائل اقتصادی و همچنین معیشتی می باشد.

او همچنین تصریح کرد: دائما اقتصاد در عصر مدرن یکی از مؤلفه‌ها بوده ولی باید توجه داشت امروز آن حضور مهمترین مؤلفه می باشد و همچنین علت آن هم نیز مشخص می‌باشد که یکی از آن علت‌ها اقتصاد و همچنین تهدیداتی می باشد که به شمار می‌رود و همچنین آن می باشد که اکثر آسیب‌پذیری ما در حوزه اقتصادی قرار دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به کاهش سن اعتیاد و همچنین افزایش مقدار و اندازه و میزان طلاق، افزایش بزهکاری و همچنین تعداد زندانیان گفت: حتی در کشمکش‌های سیاسی جهت کسب صندلی اقتدار و قدرت نسبت‌های موضوع اقتصاد مطرح می باشد و همچنین به‌راحتی اجماع‌پذیری در جهان در بهره بری و استفاده اقتصادی علیه یک کشوری امکان‌پذیر می باشد و همچنین آن با جنگ به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و همچنین در اقتصاد می‌قدرت راحت‌تر از جنگ آسیب زد.

شمخانی افزود: آسیب‌پذیری و همچنین واکنش متغیرهای اقتصادی خیلی سریعتر از سایر واکنش‌ها می باشد و همچنین امروز موضوع اقتصاد در صدر مطالبات مقام معظم رهبری و همچنین همه شهروندان و مردم شهر ایران اسلامی می‌باشد و همچنین مطالبات و همچنین نیازهای مشترک شهروندان و مردم شهر در آن قسمت و بخش می باشد.

او همچنین اضافه کرد: فراگیری آسیب‌پذیری از حوزه اقتصاد در بخشهای استانی و همچنین کشوری به‌سرعت امکان‌پذیر می باشد و همچنین چانه‌زنی یک ملت قدرت اقتصادی آن هم می باشد که ملموس به‌سرعت اثر پایین متغیر اقتصادی جهت شهروندان و مردم شهر کوچه و همچنین بازار می باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر آنکه اقتصاد یکی از مؤلفه‌های امنیت کشور می باشد، گفت: آن موضوع مختص سال شمسی ۹۴ و همچنین یا سالهای قبل و همچنین حتی سال شمسی ۵۷ نیست و همچنین ما یک ایران قبل از انقلاب و همچنین یک ایرانی از سال شمسی ۵۷ تا ۹۴ داریم و همچنین یک ایرانی فردا در نظر می باشد و همچنین در صورتی که شاخص‌های آن سه دوره را مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد نوع حکومت و همچنین مقدار و اندازه و میزان مشارکت شهروندان و مردم شهر و همچنین عناصر حاکمیت، جایگاه در منطقه و همچنین جهان و همچنین ثبات داخلی و همچنین عوامل آن هم می باشد.

او همچنین با گفتن "ما ولیعهد نداریم" گفت: در منطقه شاهد حکومت‌های خاندانی و همچنین موروثی هستیم ولی در ایران شهروندان و مردم شهر با رأی خود نمایندگان مجلس خبرگان را انتخاب می‌کنند و همچنین آن مجلس رهبری را مشخص کردن می‌کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با یادآوری "روزی در منطقه ژاندارم بودیم" گفت: شاه مدعی بود که ایران را به‌سمت تمدن پهناور و بزرگ ببرد ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که شاخص‌های آن هم را بررسی کردن می‌کنیم شاهد فاصله طبقاتی هستیم که بیداد می‌کند، از سوی دیگر بنیان‌های اقتصادی و همچنین امنیت اقتصادی کشور به غرب و همچنین بیگانگان وابسته بود و همچنین همچنین امنیت غذایی و همچنین بخشی موارد متصل به بیگانگان بود و همچنین ساخته یا ایجاد چرخه‌های پایدار صنایع کشور مانند حمل و همچنین نقل و همچنین ارتباطات و همچنین حتی قدرت نظامی به بیگانه وابسته بود و همچنین آن موارد باعث از بین بردن باور ملی و همچنین ظرفیت‌های داخلی می‌شد و همچنین از سوی دیگر باعث ارتقا و همچنین ترویج سبک زندگی غیردینی و همچنین استقرار اقتصاد مصرف‌‌پایه براساس منابع دیگران شد و همچنین به‌دنبال آن هم شاهد تخریب و همچنین تضعیف تولید و همچنین کارآفرینی بودیم.

شمخانی رانت و همچنین فساد را مؤلفه‌های دیگر اقتصاد زمان شاه عنوان کرد و همچنین گفت: در طول ۳۷ سال شمسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بازسازی مؤلفه‌های دیگر موفق بودیم ولی باید توجه داشت در حوزه اقتصادی چالش‌های فراوانی داریم که بایستی و حتما به آن هم بپردازیم.

او همچنین با اشاره به آنکه امروز اقتصاد یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی کشور می باشد، گفتن کرد: نمی‌قدرت از منابع و همچنین موقعیت جغرافیایی ایران و همچنین دو کرانه آبی گسترده و همچنین کشت محصولات خاص، نفت و همچنین نسل جوون و همچنین باور ایرانی جهت بهره بری و استفاده در جهت پتانسیل تولید بهره نبرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: بایستی و حتما از تجربه ۸ سال شمسی دفاع مقدس در حوزه اقتصادی به‌عنوان سرمایه ملی بهره بری و استفاده کنیم. ما جهت ایران سال شمسی ۱۴۰۴ برنامه جذاب و جالب و خوب‌های چهارم، پنجم و همچنین ششم توسعه را ترسیم کردیم ولی باید توجه داشت نسبت بین آن دارایی‌ها و همچنین نیل به اهداف قابل توجه نبوده و همچنین بایستی و حتما خود را به چالش بگیریم.

شمخانی اقتصاد مقاومتی را ورژن و نسخه و همچنین راه حل همه معظلات و مسائل و مشکلات اقتصادی عنوان کرد و همچنین گفت: بایستی و حتما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال کنیم و همچنین مهمترین و همچنین اولویت‌ترین پیشامد جدید نظام حل مسائل اقتصادی می باشد که گرفتار یک چرخه هستیم که استمرار آن هم چرخه‌های فقر، محروم و بی بهره، انباشت مطالبات بدون پاسخ و همچنین فساد و همچنین اختلال را شاهد بودیم.

او همچنین تصریح کرد: در نگاه رهبری اقتصاد مقاومتی فراقانونی می باشد و همچنین همه قسمت و بخش‌ها بایستی و حتما به‌دنبال تحقق آن هم باشند تا بازخورد آن هم به جامعه برگردد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تنها راه برون‌رفت از شرایط کنونی را اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان و همچنین اظهار کرد: سالها در آن خصوص دعوا داشتیم که هنوز هم آن دعواها وجود دارد که اقتصاد آزاد، کینز و همچنین آدام اسمیت جهت کشور مناسب می باشد و همچنین یا آنکه بعضی عنوان می‌کردند نیازمند اقتصاد سوسیالیستی هستیم. البته بعضی می‌گویند اقتصاد آزاد غلط می باشد و همچنین بعضی از اقتصاد اسلامی می‌گویند که تعریف مشخصی از آن هم ندارند، ولی باید توجه داشت اقتصاد مقاومتی به همه آن بحث‌ها پایان داده می باشد.

شمخانی با گفتن "روزهای اول جنگ راهبردی نداشتیم" گفت: هنگام و زمانی که راهبرد ساخته یا ایجاد شد با یک دلیل منطقی برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی کردیم که ابتدا بستان آزاد می شود و همچنین جهت تک تک عملیات‌ها برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی شده بود، البته جنگ را در ذهن شهروندان و مردم شهر ساده‌سازی کردیم که یک پلاک، مداحی، سینه‌زنی و همچنین حمله بوده در حالی که آن‌گونه نبود.

او همچنین ادامه داد: اقتصاد مقاومتی پایان‌قسمت و بخش همه سؤالات و همچنین پوزیشن‌های روشنفکرانه می باشد. در آن مقطع اقتصاد مقاومتی را در تقسیم‌بندی‌ای که در جامعه وجود دارد باور ندارم آن هم گونه که اصولگرا و همچنین اصلاح‌طلبی را که مطرح می‌شوند قبول ندارم. آن هم‌روش که در جنگ و همچنین بیرون کردن شاه و همچنین مقامات در ۳۷ سال شمسی قبل شهروندان و مردم شهر نشان دادند که می‌خواهند از استقلال خود دفاع کنند و همچنین استقلال، آزادی و همچنین جمهوری اسلامی اولین شعار ملت بود که تا امروز ا‌ز آن هم دفاع کردند، تنها جایی که می‌قدرت استقلال را زمینگیر کرد نقطه اقتصادی می باشد و همچنین اصولگرایی و همچنین اصلاح‌طلبی در آن قسمت و بخش معنا ندارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: عدم وابستگی و همچنین استقلال در عرصه اقتصاد نشان‌دهنده وفاداری به امام و پیشوا، نظام و همچنین خون شهدا می باشد و همچنین کسی که اقتصاد مقاومتی را برمی‌دارد به‌معنای آن هم می باشد که جهت دفاع از ایران اقدام می‌کند.

شمخانی با اشاره به تعامل و همچنین وابستگی گفت: آن دو با هم متفاوتند آن هم‌روش که انقلابی‌گری و همچنین تجاوز با هم تفاوت دارند و همچنین بایستی و حتما با تمرکز بر قدرت داخلی ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی را در آن مقطع اجرایی کنیم تا ایران بعدی را مستقل و همچنین الگو بسازیم.

او همچنین جهت‌گیری اقتصادی مقاومتی را مقابله با قانون‌گریزی عنوان کرد و همچنین گفت: یکی از اهداف سیاست‌‌‌های اقتصاد مقاومتی مقابله با فساد می باشد و همچنین  امیدواریم در سال شمسی ۹۵ در آن راه حرکت کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز آنکه مقدار و اندازه و میزان گریز و فرار مالیاتی دو برابر درآمدهای نفتی می باشد، گفت: محور اقتصاد مقاومتی توسعه درونزا با تأکید بر بهره بری و استفاده از ظرفیت‌‌ها و همچنین توانمندی داخلی و همچنین کاهش سهم نفت در بودجه می باشد که البته با کاهش نرخ جهانی نفت مجبور شدیم کاهش وابستگی به نفت را سریعتر طی کنیم.

شمخانی با گفتن "بایستی و حتما به‌سمت تولید حداکثری و همچنین فروش محصولات برویم" اضافه کرد: افرادی که باعث کاهش نرخ نفت شدند تا کشور ما دچار مشکل می شود امروز آن کاهش نرخ نفت گریبان خود آنها را گرفته آن هم‌روش که داعش خود خوانده را به وجود آوردند تا مرزهای ما را تهدید کنند ولی باید توجه داشت امروز داعش خود خوانده به‌سمت مرزهای آنها رفته می باشد.

او همچنین تسهیل و همچنین روان‌سازی فرآیندها و همچنین مقررات، افزایش سهم قوه انسانی در تولید را یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و همچنین اظهار داشت: در زمان جنگ مقدار و اندازه و میزان شهدای ایرانی یک‌سوم کشته‌های عراق بود زیرا توانستیم از ظرفیت‌ها بهره بری و استفاده کنیم و همچنین بایستی و حتما با رویکرد جهادی اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشیم و همچنین راهکارهای تحقق آن هم را دنبال کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به آنکه دو سال شمسی از ابلاغ اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، اظهار داشت: در اقتصاد کار آنی و همچنین فوری امکان‌پذیر نیست ولی باید توجه داشت بایستی و حتما از حال بنر و همچنین شعار دادن عبور کنیم و همچنین حکومت محور اجرا و همچنین سکاندار اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد و همچنین همه بایستی و حتما از حکومت حمایت کنند.

شمخانی افزود: همه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش داریم اعم از دانشگاه، حوزه علمیه، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و همچنین… بایستی و حتما جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش کنند تا شاهد تولید ثروت در کشور باشیم. البته جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بایستی و حتما بهره‌وری رشد یابد.

او همچنین با اظهار "بایستی و حتما از حالت کمیته امداد خارج شویم" گفت: آن جهت کشور افتخار نیست که استانی بگوید  اشخاص بیشماری را در نوبت جهت آنکه زیرمجموعه کمیته امداد شوند دارد و همچنین وظیفه ما توانمندسازی شهروندان و مردم شهر می باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تقویت رقابت‌پذیری، مبارزه با فساد و همچنین حمایت همه‌جانبه از صادرات و همچنین سرویس ها و خدمات را یکی دیگر از اقدامات برشمرد و همچنین گفت: بایستی و حتما صادرات کشور متنوع‌سازی می شود و همچنین بتوانیم جایگاه خود را به دست آوریم و همچنین جهت تحقق سند چشم‌انداز با بهره بری و استفاده از شرایط فعلی فضا را مهیا کنیم، مثلاً امروز می‌توانیم در بازار روسیه حاضر شویم و همچنین یا اقدامات آن‌چنینی دیگر نیز می‌قدرت انجام داد.

شمخانی تأکید کرد:‌ جهت تقویت فرهنگ جهادی در اقتصاد و همچنین شفاف‌سازی نظام توزیع و همچنین اجرایی کشور و همچنین تحقق نقشه علمی ایران اسلامی مسیر طولانی در پیش داریم و همچنین بایستی و حتما صنایع و همچنین قسمت و بخش سرویس ها و خدمات و همچنین بانکی کشور متحول می شود.

او همچنین معظلات و مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی کشور را ناشی از تحریم، سیاستگذاری و همچنین ساختارها اعلام و همچنین گفتن کرد: جهت آنکه از فقر عبور کنیم بایستی و حتما سیاست‌های اقتصادی را تصحیح کنیم  و همچنین ساختارها اصلاح شوند تا به‌سمت اقتصاد مردمی برویم و همچنین اینها اولویت ملی می باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: بایستی و حتما دعواها را کنار بگذاریم و همچنین اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان هدفی نهایی پیگیری می شود.

در همایش اقتصاد مقاومتی از تندیس همایش با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه جذاب و جالب و خوب و همچنین بودجه مجلس رونمایی شد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام

دبیر شورای عالی امنیت ملی: مقابله با قانون‌گریزی و همچنین فساد و همچنین عدم وابستگی اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان