سیستم های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر فنّاوری

۱٫ مقدمه
امروزه فراه منمودن سروي سهاي مالي گوناگون از طريق کانا لهاي
مختلف الکترونيکي مورد توجه بانک ها و مؤسسات مالي قرار گرفته
است. بر اين اساس، ايجاد سروي سهاي پرداخت الکترونيکي يکي از
اولويت هاي امروزي بان کها بوده به همين علت را هح لهاي بسياري

%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86:instantbuy 02 سیستم های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر فنّاوری
سامانه الکترونیکی

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

براي ارائه اين سروي سها پيشنهاد شده است. از طرف دیگر، باید توجه
نمود که به دليل متنو عبودنروش هاي پرداخت، نمي توان انتظار داشت
که فقط يک سرويس پرداخت الکترونيکي، کليه نيازها در اين بخش را
مرتفع سازد.
در سا لهاي اخير فنّاوري NFC که يکراهنمای استاندارد بيسيم براي
رابطه دستگا ههاي الکترونيکي در فواصل نزديک م يباشد، از طرف
مؤسسات مالی، شرک تهای ارائ هدهنده سرويس هاي پرداخت،
توليدکنندگان سي مکارت، اپراتورها و توليدکنندگان گوشي همراه جهت
پياد هسازی سروي سهای پرداخت الکترونيکی مورد توجه قرار گرفته و
را هح لهای مختلف ی برای پياد هسازی سيست مهای پرداخت الکترونيکی
مبتنی بر اين فنّاوری ارائه شده است. در اين مطلب ، فنّاوری NFC و
رو شهای مصرف از آن معرفی گرديده و رو شهای مختلف پياد هسازی
سيست مهای پرداخت الکترونيکی با استفاده از اين فنّاوری شرح داده
خواهد شد

سيست مهاي پرداخت سيار مي توانند حاوی بازيگران
متعددي از عبارت خريداران ، فروشندگان مؤسسات
مالي، اپراتورهاي تلفن همراه ، شركت هاي سازنده
گوشي، شركت هاي ارائ هدهنده سرويس هاي
پرداخت، شرك تهاي توليدكننده نر مافزار و
گذاشته اي دولتي باشند

در بخش دوم این متن ، رو شهای مختلف پرداخ تهای الکترونیکی و
دسته بند یهای ارائه شده در این زمینه بيان خواهد شد. در بخش سوم ،
سيست مهاي پرداخت سيار ۳ رو شهاي پياده سازي آنها به طور اجمالي
مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در بخش چهارم، فنّاوري NFC معرفی
گرديده و در بخش پنجم كاربردهاي اين فنّاوري ارائه خواهد شد.
در بخش ششم، رو شهای استفاده از اين فنّاوري برای پیاد هسازی
سیسـتم های پرداخت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت در
پایان، در بخش هفتم جمع بندي و نتيج هگيري بحث ارائه خواهد شد.

۲٫ سیـستم های پرداخت الکترونیکی
سيست مهاي پرداخت الكترونيكي به سيستم هايي اطلاق م يشوند
كه امكان پرداخت بهاي كالاها و خدمات را از طريق رو شهاي
الكترونيكي فراهم ميك‌نند. پرداخ تهاي الكترونيكي م يتوانند تحت
شرايط متنوعي انجام پذيرند. به عنوان مثال، پرداخت بهاي كالاها در
يك فروشگاه خرد هفروشي، خريد برخط يك آلبوم موسيقي، پرداخت
بهاي قبوض خدماتي، همگي فقط مثا لهايي از شرايط مختلف هستند
كه در آنها عمل پرداخت انجام مي شود. با توجه به شرايط متنوع
موجود براي پرداخ تهاي الكترونيكي، رو شهاي مختلفي جهت ارائه
سروي سهاي پرداخت الكترونيكي بیان شده است. اين را هح لهاي

مفرق را مي توان بر طبق معيارهاي گوناگون دست هبندي نمود. در
ادامه چند نمونه متداول از اين دسته بندي ها مورد بررسي قرار خواهند
گرفت

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان