روش های استفاده از فنّاوري NFC برای پیاده سازی
سیستم های پرداخت الکترونیکی

از آنجا که شيوه Card Emulation Modeشیوه اصلي پياد هسازي
سيست مهاي پرداخت سيار مي باشد، در اين بخش اينشیوه مورد بررسي
دقيق تر قرار خواهد گرفت. در این شیوه، گوشي تلفن همراه به عنوان
کارت هوشمند فرد به شکل کيف پول الکترونيکي در خريد رفتار
مي نماید . جهت اين منظور ضروری است اطلاعات مالي کاربر در يک محل
امن در تلفن همراه که اصطلاحاً جزء امن ۳۵ ناميده م يشود، ذخيره گردد.
بنابراي ن در پرداخت سيار مبتني بر فنّاوري NFC ، حداقل دو قابليت زير
مورد نياز است:

4 310x165 روش های استفاده از فنّاوري NFC برای پیاده سازی<br />سیستم های پرداخت الکترونیکی
درگاه مستقیم

دریافت درگاه مستقیم بانکی,درگاه پرداخت مستقیم,ارائه درگاه بانکی,بهترین درگاه بانکی,درخواست درگاه بانکی|دریافت درگاه بانکی,گرفتن درگاه بانکی|درگاه پرداخت اینترنتی,درگاه پرداخت,جهان پی,درگاه بانک,درگاه اینترنتی بانک,درگاه بانکی,درگاه پرداخت,دریافت درگاه پرداخت اینترنتی,درگاه مستقیم

−آنتن و كنترلك‌ننده NFC : اين قابليت امكان برقراري رابطه NFC
را فراهم ميك‌ند. برخي گوش يهاي موبایل ، به طور داخلي اين
قابليت را دارا م يباشند. براي گوش يهايي كه اين قابليت را ندارند ،
مي توان با استفاده ازآموزش هايي مانند برچس بها يا كار تهاي
حافظه اي كه داراي آنتن و
كنترلك‌ننده NFC مي باشند ،
اين قابليت را به آنها اضافه
نمود.
−جزء امن: اين قابليت به منظور
ذخير هنمودن اطلاعات مالي در
يك محل امن كه دسدلهره و ترس ي به
آن فقط به صورت كنتر لشده
امكان پذير باشد، مورد نياز
است. رو شهاي مختلف
پياده سازي جزء امن، در ادامه
شرح داده خواهند شد.

در صورتي كه يك گوشي موبایل هر دو قابليت فوق را داشته
باشد مي توان روال زير را به عنوان نمون هاي از نحوه انجام پرداخت خرد
با استفاده از فنّاوري NFC پيشنهاد نمود:
−در وقت خريد، مشتري گوشي تلفن همراه را در مقابل پايانه
NFC قرار م يدهد.
−در صورت کافي بودن موجودي کيف پول الکترونيک، بلافاصله و
بدون دخالت مشتري، مبلغ پرداخت باروش NFC از کيف پول
الکترونيک كه در جز ء امن گوشي همراه مشتري قرار دارد، کم و
تراکنش مربوطه در پايانه NFC ثبت م يشود. ً اين عمليات
به صورت برون خط ۳۶ بدون رابطه با سيستم مرکز انجام م يگيرد.
−در پايان روز، پايانه NFC با سيستم مرکز رابطه برقرار م يکند.
−بعد از برقراري ارتباط، پايانه NFC ليست تراکن شهاي هر روز خود
را به سيستم مرکز ارسال ميك‌ند.
−سيستم مرکز با دريافت ليست تراکن شهاي روزانه، مبلغ کل
پرداخت ها را به حساب فروشنده واريز م يکند.
ازروش NFC مي توان براي پرداخ تهاي غيرخرد نيز مصرف نمود.
در اين حالت، ضروری است مشتري در حين پرداخت )وهله ۲( جهت
تأمين امنيت بيشتر، رمزي را نيز در پايانه NFC يا در برنام هاي که
روي گوشي موبایل وي اجرا مي شود، وارد نمايد. در اين حالت حتي
ممکن است عمليات به صورت برخط و با برقراري رابطه با سيستم
مرکز تکميل گردد. روال فوق تنها به عنوان نمونه ارائه شده است و
مي توان طرح هاي ديگري را نيز جهت پرداخت با مصرف از فنّاوري
NFC ارائه نمود.
در ادامه، رو شهاي مختلف استفاده از فنّاوري NFC بر
اساس رو شهاي مختلف پياده سازي جز ء امن در گوش يهاي
تلفن همراه مورد بررسي قرار خواهند گرفت. براي پياد هسازي
جزء امن در گوشي هاي ت ل ف ن ه م ر ا ه پ ن ج ر ش پي ش ن ه ا د ش د ه ا س ت
Mobey Forum, 2010 & SCACLPC, 2007( ) كه در بخ شهاي
بعدي اين رو شها بررسي خواهند شد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان